English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Z. Wiącek

Ocena właściwości adhezyjnych utlenionych powierzchni stopów aluminium

w świetle teorii adsorpcji

Polimery 2003, nr 3, 188


Streszczenie

Teoretyczne podejście do zagadnień adhezji nie stwarza możliwości opracowania uniwersalnej teorii opisującej zjawiska zachodzące na granicy aluminium/polimer podczas klejenia i uwzględnienia tych zjawisk w pracach doświadczalnych. Przedstawiono wyniki badań właściwości adhezyjnych powierzchni stopów Al przygotowanych do klejenia w różnych warunkach trawienia i utleniania anodowego z następnym uszczelnianiem. Jednoznacznie ustalono, że warunkiem koniecznym dla uzyskania dużej wytrzymałości adhezyjnej jest obecność na klejonej powierzchni Al warstewki tlenkowej umożliwiającej powstawanie wiązań chemisorpcyjnych. Struktura tej warstewki wywiera istotny wpływ na wytrzymałość adhezyjną. Stwierdzono też, że geometryczny kształt profilu powierzchni metalu tylko w niewielkim stopniu zmienia jej aktywność adhezyjną.


Słowa kluczowe: klejenie aluminium, trawienie, utlenianie anodowe, geometryczna charakterystyka powierzchni, wytrzymałość adhezyjna

Z. Wiącek (672.1 KB)
Ocena właściwości adhezyjnych utlenionych powierzchni stopów aluminium w świetle teorii adsorpcji