English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Witek, A. Kochanowski, E. Bortel

Nowy sposob syntezy hydrofobowo modyfikowanego poli(kwasu akrylowego)

Polimery 2004, nr 1, 3


Streszczenie

Nowa metoda syntezy hydrofobowo modyfikowanego poli(kwasu akrylowego) (HMPAA) polega na rozpuszczeniu wyjściowego poli(kwasu akrylowego) (PAA) w chlorku tionylu, który w temp. 60 oC reaguje z grupami COOH z utworzeniem grup chloroilowych COCl. Następnie grupy chloroilowe poddaje się częściowemu amidowaniu za pomocą dodecyloaminy i wreszcie nieprzereagowane grupy COCl hydrolizuje do pierwotnych grup karboksylowych. Tak otrzymany HMPAA zawieral 2,55 % azotu i w roztworach wodnych (0,1 M NaCl) wykazywał w badaniach wiskozymetrycznych charakterystyczne dla polimerów amfifilowych zachowanie, polegające na znacznie odbiegającej od linii prostej zależności ηsp/c = f(c) w przeciwieństwie do wyjściowego PAA. Dalszym potwierdzeniem amfifilowości HMPAA jest zmniejszenie w temp. 25 oC napięcia powierzchniowego wody z 72,7 mN/m (sama woda) do 42 mN/m (1-proc. roztwór HMPAA). Zinterpretowano widma 13C NMR PAA oraz HMPAA; w widmie tego ostatniego występuja dodatkowe sygnaly pochodzące od atomu węgla w ugrupowaniu CONH oraz od atomów C w alifatycznym łańcuchu dodecyloaminy. Podano też wyjaśnienie różnic w przebiegu krzywych miareczkowania potencjometrycznego PAA i HMPAA.


Słowa kluczowe: polimery amfifilowe, modyfikowany hydrofobowo poli(kwas akrylowy), synteza, charakterystyka amfifilowości
E. Witek, A. Kochanowski, E. Bortel (1.53 MB)
Nowy sposob syntezy hydrofobowo modyfikowanego poli(kwasu akrylowego)