English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Jędrzejewska, M. Kowalska

Synteza i badania nowych, homodimerycznych barwników styrylobenzimidazoliowych

jako fotoinicjatorów polimeryzacji rodnikowej monomerów akrylowych (j.ang.)

Polimery 2015, nr 4, 242


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.242


Streszczenie

Otrzymano serię homodimerycznych barwników styrylobenzimidazoliowych i zastosowano je jako inicjatory polimeryzacji akrylanów działające w zakresie światła widzialnego. W badanych układach fotoinicjujących kation barwnika pełnił rolę akceptora elektronów, a anion boranowy — donora elektronu. Właściwości fotochemiczne soli boranowych dwuchromoforowych barwników hemicyjaninowych: 1,3-bis{2-[4-(N-alkiloamino)styrylo]-1-metylobenzimidazolo}propanu, 1,5-bis{2-[4-(N-alkiloamino)styrylo]-1-metylobenzimidazolo}pentanu, 1,10-bis{2-[4-(N-alkiloamino)styrylo]-1-metylobenzimidazolo}dekanu porównano zwłaściwościami ich monochromoforowych odpowiedników. Efektywność fotoinicjowania reakcji polimeryzacji przez badane pary donorowo-akceptorowe oceniono na podstawie zmiany energii swobodnej aktywacji procesu fotoindukowanego przeniesienia elektronu zanionu boranowego na kation barwnika.
Słowa kluczowe: polimeryzacja rodnikowa, fotoinicjatory, kinetyka polimeryzacji, barwniki styrylobenzimidazoliowe
e-mail: beata@utp.edu.pl
B. Jędrzejewska, M. Kowalska (954.3 KB)
Synteza i badania nowych, homodimerycznych barwników styrylobenzimidazoliowych jako fotoinicjatorów polimeryzacji rodnikowej monomerów akrylowych (j. ang.)