English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Wrzyszczyński, J. Pączkowski

Nowe fotoinicjatory redoks z przeniesieniem elektronu w polimeryzacji rodnikowej (j. ang.)

Polimery 2004, nr 9, 606


Streszczenie

Przedstawiono polimeryzację rodnikową triakrylanu 2-etylo-2(hydroksymetylo-1,3-propanodiolu) (TMPA) fotoindukowaną układem redoks donor-absorber elektronów. Jako absorbery zastosowano barwniki ksantenowe: sól tetrabutyloamoniową różu bengalskiego [RBTBAS – wzór (I)] oraz 5,7-dijodo-3-pentoksy-6-fluorenon [DIPF – wzór (II)]. Donory elektronów stanowiły w badanym układzie: kwas fenylotiooctowy (PTA), sól tetrabutyloamoniowa kwasu fenylotiooctowego (PTAA AS), fenylotiooctan etylu (PTAA EE) oraz boran η-butylotrifenylowy (BuPh3B+). Mechanizm fotopolimeryzacji zbadano metodą laserowej fotolizy błyskowej (laser flash photolysis). Stwierdzono, że fotoredukcja za pomocą PTAA i PTAA AS przebiega z przeniesieniem elektronu z atomu siarki do barwnika w stanie trypletowym (schematy A i B). W przypadku, gdy akceptorem elektronu jest RBTBAS otrzymuje się anionorodniki barwnika [RB·-3 – wzór (III) i RB·-2 – wzór (IV)]. Obecność tych anionorodników wskazuje, że po przeniesieniu elektronu grupa karboksylowa ma postać jonową, co umożliwia wewnątrzcząsteczkowe przeniesienie elektronu z grupy karboksylanowej do kationorodnika siarki, po czym następuje szybka dekarboksylacja. W wyniku dekarboksylacji powstają obojętne rodniki tiometylenowe (Ph-S-CH2·), które po opuszczeniu klatki rozpuszczalnika biorą udział w fotoinicjowaniu polimeryzacji. Stwierdzono, że przeprowadzenie kwasów karboksylowych zawierających atom siarki(II) w sole tetrabutyloamoniowe wyraźnie zwiększa czułość układu inicjującego (rys. 6 i 7) oraz szybkość fotopolimeryzacji (Rp, tabela 1, rys. 10), która jest funkcją pierwiastka kwadratowego z wydajności procesu dekarboksylacji ΦCO2 (rys. 9).


Słowa kluczowe: fotoinicjatory redoks, barwniki ksantenowe, triakrylan trimetylolopropanu, fotoinicjowana polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem elektronu, mechanizm inicjowania

A. Wrzyszczyński, J. Pączkowski (1.57 MB)
Nowe fotoinicjatory redoks z przeniesieniem elektronu w polimeryzacji rodnikowej (j. ang.)