English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Hałasa

Radioliza nieutwardzonych i utwardzonych dianowych żywic epoksydowych

Polimery 2000, nr 1, 1


Streszczenie

Opracowanie zawiera przegląd doniesień literaturowych na temat odporności na promieniowanie jonizujące nieutwardzonych i utwardzonych dianowych żywic epoksydowych. Następujące pod wpływem takiego promieniowania zmiany właściwości fizykochemicznych nieutwardzonych żywic zależą od ciężaru cząsteczkowego; największe zmiany obserwuje się w odniesieniu do żywic o średnim ciężarze cząsteczkowym (M = 900–1600, tabela 2). Małocząsteczkowe żywice epoksydowe, zawierające znaczny nadmiar grup epoksydowych w stosunku do grup hydroksylowych, pod wpływem promieniowania jonizującego ulegają równocześnie sieciowaniu, izomeryzacji grup epoksydowych i destrukcji [równania (1)-(9)]. Odporność na radiolizę materiałów epoksydowych w dużym stopniu zależy od rodzaju utwardzacza i warunków utwardzania. Największą odpornością na promieniowanie charakteryzują się żywice utwardzone bezwodnikami lub aminami aromatycznymi, a najmniejszą – utwardzone aminami alifatycznymi. Dodatek ftalanu dibutylowego i innych rozcieńczalników typu ftalanów nie pogarsza odporności na promieniowanie tych materiałów. Właściwości dielektryczne laminatów elektroizolacyjnych na podstawie prekondensowanego spoiwa z żywicy epoksydowej i nowolakowej oraz włókna szklanego pod wpływem dawek promieniowania γ w zakresie 0,1–1 MJ/kg, praktycznie biorąc, nie ulegają zmianie. Ochronne powłoki epoksydowe z kompozycji bezrozpuszczalnikowych i rozpuszczalnikowych dobrze wytrzymują promieniowanie do dawki 0,1 MJ/kg. Ponadto powłoki bez rozpuszczalnikowe cechują się dobrymi właściwościami sorpcyjno-desorpcyjnymi w stosunku do substancji radioaktywnych (cez, stront, pluton, uran).
Słowa kluczowe: dianowe żywice epoksydowe, wpływ promieniowania jonizującego, sieciowanie, właściwości mechaniczne i dielektryczne, sorpcja i desorpcja pierwiastków radioaktywnych, zastosowania
E. Hałasa (512 KB)
Radioliza nieutwardzonych i utwardzonych dianowych żywic epoksydowych