English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Fabbri, P. Fabbri, M. Messori, F. Pilati, C. Tonelli, M. Toselli

Modyfikacja powierzchni nienasyconych żywic poliestrowych za pomocą

poli(perfluoroeterów) (j. ang.)

Polimery 2004, nr 11-12, 785


Streszczenie

Handlową nienasyconą żywicę poliestrową modyfikowano, mieszając ją z różniącymi się składem trójblokowymi kopolimerami polikaprolakton/poli(perfluoroeter)/polikaprolakton [TXCL(y)] z końcowymi grupami hydroksylowymi lub metakrylanowymi [produkt reakcji TXCL(y)Acr z metakrylanem 2-izocyjanianu etylu]. Przebieg syntezy oraz otrzymane produkty scharakteryzowano metodami FT-IR (rys. 1) i 1H NMR (tabela 7, rys. 2). Pomimo znanego braku mieszalności segmentu poli(perfluoroeteru), wszystkie modyfikowane nim żywice byly przezroczyste po utwardzeniu dzięki kompatybilizującemu wpływowi segmentów polikaprolaktonu. Modyfikowane produkty charakteryzowały się bardzo małą zwilżalnością wodą (znacznie większe wartości kąta zwilżania θ niż w przypadku żywic niemodyfikowanych). Wyniki badania kąta θ (rys. 3) wskazują też, że obecność końcowych grup metakrylanowych ogranicza powodującą hydrofobowość migrację segmentów fluorowych na powierzchnię.


Słowa kluczowe: nienasycone żywice poliestrowe, modyfikacja powierzchni, poli(fluoroetery), kąt zwilżania wodą

E. Fabbri, P. Fabbri, M. Messori, F. Pilati, C. Tonelli, M. Toselli (87.9 KB)
Modyfikacja powierzchni nienasyconych żywic poliestrowych za pomocą poli(perfluoroeterów) (j. ang.)