English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Sikora, E. Sasimowski

Nowy model kinematyczny ślimakowego układu uplastyczniającego

Polimery 2000, nr 4, 264


Streszczenie

Przedmiotem badań była nowa koncepcja kinematyczna ślimakowego układu uplastyczniającego zakładająca, że ruch jednostajny wykonuje zarówno cylinder, jak i ślimak z tym, że kierunki obrotów są sobie przeciwne (rys. 1). Wyprowadzono równania opisujące w tym modelu przepływy: wzdłużny, wleczony i ciśnieniowy [odpowiednio równania (13), (14) i (15)], a także objętościowe natężenie przepływu [równanie (26)]. Przeprowadzono weryfikację obliczeniową tych równań (tabele 1 i 2, rys. 3). Na tej podstawie stwierdzono, że w opartym na omawianej koncepcji modelu występuje intensyfikacja procesów zachodzących w układzie uplastyczniającym, co powoduje zwiększenie objętościowego natężenia przepływu wleczonego oraz przeciekowego, a także prędkości i natężenia przepływu ciśnieniowego. W rezultacie, całkowite objętościowe natężenie przepływu jest większe niż w modelu z obracającym się cylindrem oraz w modelu z obracającym się ślimakiem – w rozpatrywanym przykładzie obliczeniowym stanowi ono odpowiednio 245% i 298% wartości otrzymanych w obu modelach w takich samych warunkach.

Przedstawiono też koncepcję oraz założenia konstrukcyjne, odpowiadające proponowanemu modelowi, a także projekt stosownej modyfikacji układu uplastyczniającego (rys. 5).
Słowa kluczowe: układ uplastyczniający, nowy model kinematyczny
R. Sikora, E. Sasimowski (499.9 KB)
Nowy model kinematyczny ślimakowego układu uplastyczniającego