English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Kicko-Walczak

Badania metodą kalorymetru stożkowego mechanizmu działania nowych antypirenów

w uniepalnianiu żywic poliestrowych (wersja angielska)

Polimery 2000, nr 11-12, 808


Streszczenie

Metodą kalorymetru stożkowego przeprowadzono kompleksową analizę pirolizy wybranych laminatów poliestrowo-szklanych (GRPL) na podstawie dwóch kompozycji z udziałem nienasyconych żywic poliestrowych (UPR) bez antypirenów oraz UPR uniepalnionych antypirenami płomienia i dymu stanowiącymi mieszaniny hydroksycynianu cynku ZnSn(OH)6 z boranem cynku lub z molibdenianem cynku. Metodą tą określono wpływ obecności antypirenu oraz mocy promieniowania cieplnego na szybkość wydzielania ciepła, czas do zapalenia, szybkość ubytku masy oraz średnią ekstynkcję (rys. 1–8). Wykazano, że zastosowanie kalorymetru stożkowego umożliwia kompleksową analizę wszystkich etapów procesu spalania i emisji dymu w trakcie pirolizy GRPL oraz potwierdzono efektywne działanie systemu Sn/Zn w uniepalnianiu żywic poliestrowych.
Słowa kluczowe: metoda kalorymetru stożkowego, laminaty poliestrowo-szklane, palność, emisja dymu, ocena antypirenów
E. Kicko-Walczak (648.9 KB)
Badania metodą kalorymetru stożkowego mechanizmu działania nowych antypirenów w uniepalnianiu żywic poliestrowych (wersja angielska)