English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. Ochędzan-Siodłak, M. Nowakowska

Kinetyka polimeryzacji etylenu pod wpływem katalizatora tytanowego na bimetalicznym

nośniku MgCl2(THF)2/AlEt2Cl (j. ang.)

Polimery 2003, nr 3, 215


Streszczenie

Zbadano kinetykę polimeryzacji etylenu wobec układu katalitycznego TiCl4/Et3Al osadzonego na nośniku MgCl2(THF)2/AlEt2Cl. Użyty układ katalityczny tworzy dwa rodzaje centrów aktywnych: klasyczne, mało aktywne centra niestabilne oraz bardzo aktywne centra stabilne na kompleksowym nośniku bimetalicznym. Centra niestabilne wyeliminowano w wyniku prepolirneryzacji z udziałem 1-pentenu. W badaniach kinetycznych oznaczono: sumaryczne stężenie centrów aktywnych (nk, centra stabilne + niestabilne), stężenie stabilnych centrów aktywnych (n*) stałą szybkości propagacji łańcucha (kp) oraz stałą szybkości przeniesienia łańcucha (ktr). Ustalono, że w pierwotnym katalizatorze (przed prepolimeryzacją) liczba stabilnych centrów aktywnych jest znacznie większa niż liczba wyeliminowanych aktywnych centrów niestabilnych (73% w stosunku do 27%).


Słowa kluczowe: polimeryzacja etylenu, nośnikowy metaloorganiczny katalizator tytanowy, charakterystyka kinetyczna, stabilne i niestabilne centra aktywne

W. Ochędzan-Siodłak, M. Nowakowska (376.6 KB)
Kinetyka polimeryzacji etylenu pod wpływem katalizatora tytanowego na bimetalicznym nośniku MgCl2(THF)2/AlEt2Cl (j. ang.)