English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Kacperski

Nanokompozyty polimerowe. Cz. II. Nanokompozyty na podstawie polimerów

termoplastycznych i krzemianów warstwowych

Polimery 2003, nr 2, 85


Streszczenie

Przegląd najnowszej literatury (2000-2001) poświęcony metodom otrzymywania i wlaściwościom nanokompozytów zawierających krzemiany warstwowe oraz polimery termoplastyczne – poliamidy, poliolefiny (polipropylen, polietylen), polistyren i kopolimery styrenu, poli(tereftalan etylenu), poli(metakrylan metylu). Omówiono sposoby wytwarzania kompozytów polegające bądź na mieszaniu składników w fazie stopionej, bądź też na spęcznianiu montmorylonitu (MMT) w monomerach (substratach w przypadku PET) oraz sposoby modyfikacji MMT. Szczególną uwagę zwrócono na korzystne właściwości mechaniczne nanokompozytów (wytrzymałość na zginanie, naprężenie zrywające, moduł sprężystości przy zginaniu, udarność oraz odporność cieplną).


Słowa kluczowe: nanokompozyty polimerowe, krzemiany warstwowe, polimery termoplastyczne, otrzymywanie, właściwości mechaniczne

M. Kacperski (650.8 KB)
Nanokompozyty polimerowe. Cz. II. Nanokompozyty na podstawie polimerów termoplastycznych i krzemianów warstwowych