English version
Drukuj

Informacje dla użytkowników

Sprawozdania zawierające informacje o ilościach halonów zawartych w poszczególnych rodzajach sprzętu lub obiektach

Przypominamy, że zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o SZWO i F-gazach (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r. poz. 2221) podmioty użytkujące systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice zawierające halony i przeznaczone do zastosowań krytycznych, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009, przekazują do wyspecjalizowanej jednostki sprawozdania zawierające informacje o ilościach halonów zawartych w poszczególnych rodzajach sprzętu lub obiektach na dzień 31grudnia roku objętego sprawozdaniem, zastosowanych w tych rodzajach sprzętu lub obiektach i wyemitowanych z nich w ciągu roku objętego sprawozdaniem oraz zmagazynowanych na dzień 31 grudnia roku objętego sprawozdaniem, a także informacje o postępie w zastępowaniu halonów i działaniach podjętych w celu ograniczenia emisji halonów, w postaci elektronicznej, do dnia 28 lutego za rok poprzedni.

W związku z tym prosimy wszystkie te podmioty, które dotychczas nie przekazały tych informacji, o wypełnienie formatki (do pobrania tutaj) i przesłanie jej do BOWOiK w IChP na adres mailowy bowoik@ichp.pl.


Please, be informed that according to art. 41 (1) of the Polish Act on Ozone Depleting Substances and Fluorinated Greenhouse Gases (the unified text is available in Polish Journal of Laws Dz.U. of 2018, item 2221) as well as based on Regulation (EC)1005/2009 amended by Regulation (EC) 744/2010 allentities (including legal and natural persons) that have fire protection systems or/and fire extinguishers containing halons intended for critical uses installed (including in any type of aircraft registered in Poland) are obliged to submit in electronic form by 28 February to the specialized unit that is Industrial Chemistry Research Institute (ICRI) in Warsaw the reports containing information on halons:

 • contained in specific equipment or facilities as on 31 December of the preceding year
 • used to fill/refill that equipment in the preceding year
 • emitted from that equipment during the preceding year
 • stored as on 31 December of the preceding year

These entities are also obliged to submit information on developments in substituting halons with alternatives and activities undertaken in order to diminish emission of halons.


Therefore, we request that any entity that has not yet submitted the information listed above fills the form available for downloading=>(DOWNLOAD) and send it to Ozone Layer Protection Unit in ICRI to e-mail address
bowoik@ichp.pl.

(11 III 2019)
Raporty w zakresie SZWO

Raporty do Komisji Europejskiej (KE) za 2018 r. dotyczące SZWO, przekazywane na podstawie art. 27 rozporządzenia PE i Rady (WE) nr 1005/2009.

Przypominamy o obowiązku przekazania raportu do KE za 2018 r. do dnia 31.03.2019 r. Raport przekazuje się on-line na stronie BDR(Business Data Repository) obsługiwanej przez europejską Agencję EEA.

Firmy zarejestrowane wcześniej otrzymały już z EEA przypomnienie o składaniu raportów.

Kontakt w przypadku pytań: BDRhelpdesk lub BDR.helpdesk@eea.europa.eu

Szczegółowe informacje dotyczące raportowania są dostępne na stronie http://www.ichp.pl/raportowanie

(29 I 2019)

Warsztaty „Sustainable Technologies for Air-Conditioning”

W dniach 20-24 listopada 2017 r. odbyło się w Montrealu (Kanada) połączone spotkanie Stron Konwencji Wiedeńskiej i Protokołu montrealskiego. Spotkanie miało uroczysty charakter ze względu na przypadającą w tym roku 30. rocznicę podpisania Protokołu montrealskiego. Przed spotkaniem zorganizowano Warsztaty zatytułowane „Sustainable Technologies for Air-Conditioning” dotyczące technologii alternatywnych do HFC w sektorze klimatyzacji. Prezentacje wygłoszone na tych Warsztatach są dostępne podlinkiem: http://ccacoalition.org/en/resources/presentation-materials-sustainable-technologies-air-conditioning-workshop

(8 XII 2017)
Nowe instrukcje dla użytkowników SZWO

Na stronie Komisji https://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/ods_en w części „Laboratory and analytical uses of ODS” (przycisk „consult our manuals”) są do pobrania nowe instrukcje (manuals) dla użytkowników SZWO do celów laboratoryjnych i analitycznych.

(10 I 2017)


Wzory wniosków i sprawozdań

Link do podstrony ze wszystkimi usługami MŚ: https://bip.mos.gov.pl/index.php?id=102


Wzory wniosków o odstępstwa odzakazów dotyczących niektórych substancji kontrolowanych

Wnioski o odstępstwa, o których mowa w art. 11 ust.8, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 4 i art. 17 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz. Urz. UE L 286 z 31.10.2009, str. 1, z późn. zm.) od zakazów dotyczących niektórych substancji kontrolowanych, składa się do ministra właściwego do spraw środowiska (art. 6 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz.881).

Wniosek oodstępstwo (plik .doc, rozmiar: 85,5 kB)

W Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych znajdują się pod numerami 2016/10/04/3537, 2016/10/04/3536, 2016/10/04/3535, 2016/11/07/3640,opublikowane w dniu 10 października i w dniu 7 listopada 2016 r. wzory wniosków o odstępstwo,o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wzorów wniosków o odstępstwa od zakazów dotyczących niektórych substancji kontrolowanych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2052).


Odstępstwa od zakazu wprowadzania do obrotu i stosowania substancji kontrolowanych oraz produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub od nich uzależnionych:
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/odstepstwa-od-zakazu-wprowadzania-do-obrotu-i-stosowania-substancji-kontrolowanych-oraz


Wzór wniosku o udzielenie autoryzacji oraz wzory wniosków o wpis do rejestru

Wniosek o udzielenie autoryzacji na przechowywanie halonów do zastosowań krytycznych, o której mowa w art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.Urz. UE L 286 z 31.10.2009, str. 1,z późn. zm.), składa podmiot starający się o uzyskanie wpisu do Rejestru przedsiębiorstw i operatorów, którym udzielono autoryzacji na przechowywanie halonów do zastosowań krytycznych, przedsiębiorstw produkujących, stosujących lub wprowadzających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nowe substancje oraz przedsiębiorstw stosujących substancje kontrolowane w charakterze substratów oraz przedsiębiorstw prowadzących niszczenie substancji kontrolowanych, obowiązany uzyskać wpis do ww. Rejestru.


Wniosek o wpis do ww. Rejestru składają przedsiębiorstwa produkujące, stosujące lub wprowadzające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nowe substancje do zastosowania w charakterze substratów lub do celów laboratoryjnych i analitycznych, zgodnie z art. 24 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, oraz przedsiębiorstwa stosujące substancje kontrolowane w charakterze substratów, zgodnie z art. 7 rozporządzenia(WE) nr 1005/2009, oraz prowadzące niszczenie substancji kontrolowanych, zgodniez art. 22 i załącznikiem VII do tego rozporządzenia, obowiązane uzyskać wpis do ww. Rejestru.


W Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych znajduje się pod numerem 2016/05/17/3328, opublikowany w dniu 17 maja br. Wzór wniosku o udzielenie autoryzacji na przechowywanie halonów do zastosowań krytycznych, wynikający z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie autoryzacji oraz wzorów wniosków o wpis do rejestru (Dz.U. z 2015 r. poz. 133).


Wpis do rejestru przedsiębiorstw i operatorów (halony, substancjekontrolowane)

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/wpis-do-rejestru-przedsiebiorstw-i-operatorow-halony-substancje-kontrolowane-

https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/bip/rejestry_ewidence_archiwa/Rejestr_przedsiebiorstw_i_operatorow_12.2016.pdf

(19 XII 2016)UWAGA!
Nowa Ustawa dotycząca SZWO i F-gazów

Informujemy, że w dniu 21 maja 2015 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwaloną przez Sejm RP ustawę z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.


Nowa ustawa zastąpi obecnie obowiązującą ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową. Natomiast kwestie dotyczące wykorzystania F-gazów zostaną uregulowane w polskim prawie po raz pierwszy.

Przepisy zawarte w Ustawie nakładają m.in. obowiązki dla personelu i przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie produkcji, importu, eksportu, wprowadzania do obrotu,stosowania SZWO i F-gazów oraz produktów, urządzeń, gaśnic i systematów ochrony ppoż. zawierających te substancje lub od nich uzależnionych.


Przepisy ustawy:

 • ustanawiają krajowy system certyfikacji oraz zasady prowadzenia szkoleń w zakresie SZWO i F-gazów;
 • nakładają obowiązek prowadzenia dokumentacji przez operatorów urządzeń i systemów ochrony ppoż,
 • ustanawiają Centralny Rejestr Operatorów urządzeń i systemów ochrony ppoż,
 • nakładają obowiązek sprawozdawczości w zakresie SZWO i F-gazów
 • definiują działania kontrolne wykonywane przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska oraz organy Państwowej Straży Pożarnej (PSP);
 • wprowadzają kary za nieprzestrzeganie przepisów, które wymierzał będzie wojewódzki inspektor ochrony środowiska albo właściwy organ PSP.


Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów odnoszących się do:

 • przyjmowania dostaw, obowiązku posiadania certyfikatu dla personelu i certyfikatu dla przedsiębiorców, wymogu posiadania przez personel zaświadczenia o odbytym szkoleniu oraz części przepisów wprowadzających administracyjne kary pieniężne, które wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia,
 • obowiązku prowadzenia dokumentacji przez operatorów urządzeń i systemów oraz również części przepisów w zakresie administracyjnych kar pieniężnych, które wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.


Uchwalona przez Senat Ustawę można pobrać ze strony Senatu (druk nr 907).Nowe dokumenty Komisji Europejskiej


Informujemy, że Komisja Europejska opracowała dokument dotyczący procedury celnej przepakowywanie dla substancji HCFC "Repackaging of HCFC under regulation (EC) No 1005/2009" oraz opracowała dokument informacyjny dotyczączy licencji dla środków transportu "Means of transport under regulation (EC) No 1005/2009".


Spotkanie Ozone Research Managers w Genewie

Informujemy, że w dniach 14-16 maja w Genewie odbyło się spotkanie Ozone Research Managers poświęcone najnowszym osiągnięciom w badaniach nad wpływem substancji zubożających warstwę ozonową na zanikanie warstwy ozonowej, wpływem zanikania warstwy ozonowej na wzrost natężenia promieniowania UV B i oddziaływaniem tego promieniowania na organizmy żywe oraz powiązaniami między zanikaniem warstwy ozonowej i zmianami klimatu. W spotkaniu udział wzięli naukowcy i szefowie jednostek ozonowych z kilkudziesięciu krajów świata, współprzewodniczący Paneli Ekspertów Protokołu Montrealskiego: Naukowego, Efektów Środowiskowych i Techniczno-Ekonomicznego, przedstawiciele Sekretariatu Ozonowego UNEP i Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej ONZ (WMO). Przed spotkaniem wszystkie kraje, w tym Polska, przygotowały raporty o stanie badań w dziedzinie ozonu. Na spotkaniu zostało wygłoszonych wiele ciekawych prezentacji. Wszystkie opracowane raporty oraz wygłoszone na spotkaniu prezentacje można znaleźć na stronie Sekretariatu Ozonowego.


Konferencja „Advancing Ozone & Climate Protection Technologies: Next Steps”


Informujemy, że w dniach 29-30 czerwca 2013 r. w Bangkoku odbyła się druga międzynarodowa konferencja dotycząca technologii przyjaznych dla klimatu i warstwy ozonowej. Program konferencji oraz wygłoszone prezentacje dostępne są na stronie internetowej konferencji.


Forum Technologiczne „Climate-Friendly Alternatives in Commercial Refrigeration”


8 grudnia 2012 r. odbyło się Forum Technologiczne na temat alternatyw dla substancji zubożających warstwę ozonową w sektorze chłodnictwa handlowego, zorganizowane przez Koalicję ds. Klimatu i Czystego Powietrza (Climate and Clean Air Coalition) oraz rząd Kanady. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Koalicji ds. Klimatu i Czystego Powietrza.


Seminarium Naukowo-Techniczne "Protecting the Atmosphere for Generations to Come: Twenty-fifth anniversary of the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer”


11 listopada 2012 r. odbyło się uroczyste Seminarium Naukowo-Techniczne poświęcone ochronie warstwy ozonowej, które zostało zorganizowane przez rząd Szwajcarii z okazji jubileuszu 25-lecia Protokołu montrealskiego. Do udziału w Seminarium zostali zaproszeni delegaci krajów-Stron Protokołu montrealskiego uczestniczący w spotkaniu MOP, członkowie Paneli: Naukowego, Efektów Środowiskowych i Techniczno-Ekonomicznego Protokołu montrealskiego, przedstawiciele Funduszu Wielostronnego Protokołu montrealskiego, GEF, UNEP, Banku Światowego, UNDP, UNIDO, a także wielu organizacji pozarządowych z całego świata. Gościem honorowym Seminarium był Prof. Mario Molina, laureat Nagrody Nobla przyznanej mu w 1997 r. wspólnie z Prof. Rowlandem Sherwoodem i Prof. Paulem Crutzenem za potwierdzenie bezpośredniego wpływu fluorowanych węglowodorów emitowanych z urządzeń chłodniczych, pianek, aerozoli i innych zastosowań na zanikanie ozonu w stratosferze.

Wygłoszone podczas Seminarium prezentacje można pobrać ze strony Sekretariatu Ozonowego.


Konferencja „Advancing Ozone & Climate Protection Technologies: Next Steps”

Informujemy, że w dniach 21-22 lipca 2012 r. w Bangkoku odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca technologii przyjaznych dla klimatu i warstwy ozonowej. Program konferencji oraz spis wygłoszonych prezentacji dostępny jest na stronie internetowej konferencji. W BOWOiK dostępne są prezentacje wygłoszone podczas tej konferencji. Zainteresowane poszczególnymi prezentacjami osoby prosimy o kontakt.Informujemy, że Komisję Europejska przygotowała aktualizację Podręcznika licencjonowania dla substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO).


Podręcznik licencjonowania dla SZWO:Informujemy, że Komisję Europejska przygotowała dokument stanowiący wyciąg z Nomenklatury Scalonej (CN) pt. „Kody Nomenklatury scalonej dla towarów, które mogą podlegać rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową”:


Kody Nomenklatury scalonej dla towarów, które mogą podlegać rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową - wersja polska

Kody Nomenklatury scalonej dla towarów, które mogą podlegać rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową - wersja angielska


Spotkanie Ozone Research Managers w Genewie

Informujemy, że w dniach 1-5 maja w Genewie odbyło się spotkanie Ozone Research Managers poświęcone najnowszym osiągnięciom w badaniach nad wpływem substancji zubożających warstwę ozonową na zanikanie warstwy ozonowej, wpływem zanikania warstwy ozonowej na wzrost natężenia promieniowania UV B i oddziaływaniem tego promieniowania na organizmy żywe oraz powiązaniami między zanikaniem warstwy ozonowej i zmianami klimatu. W spotkaniu udział wzięli naukowcy i szefowie jednostek ozonowych z kilkudziesięciu krajów świata, współprzewodniczący Paneli Ekspertów Protokołu Montrealskiego: Naukowego, Efektów Środowiskowych i Techniczno Ekonomicznego, przedstawiciele Sekretariatu Ozonowego UNEP i Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej ONZ (WMO). Przed spotkaniem wszystkie kraje, w tym Polska, przygotowały raporty o stanie badań w dziedzinie ozonu. Na spotkaniu zostało wygłoszonych wiele ciekawych prezentacji m.in.: „Scenarios of ODSs and ODS substitutes” G. Velders, „The lifetime problem” S. Reimann, „Links between Ozone and Climate” P. Newman, „Global Atmosphere Watch GAW” L. Jalkanen, „Influences of Ozone Layer Depletion and Climate Change on UV-radiation: Impacts on Human Health and the Environment” J. F. Bornman, „The Current and Future States of the Ozone Layer” G. Bodeker, „IMWM – Ozone monitoring over Poland" B. Kois. Wszystkie opracowane raporty oraz wygłoszone na spotkaniu prezentacje można znaleźć na stronie Sekretariatu Ozonowego.


Przypominamy, że od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r. zgodnie z Rozporządzeniem 1005/2009 do konserwacji i serwisu istniejących urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła, można wyłącznie stosować:

 • zregenerowane wodorochlorofluorowęglowodory, pod warunkiem że na etykiecie pojemnika znajduje się oznaczenie, że substancja została zregenerowana, oraz informacje o numerze szarży oraz nazwie i adresie instalacji, w której dokonano regeneracji;
 • poddane recyklingowi wodorochlorofluorowęglowodory, pod warunkiem że zostały one odzyskane z takich urządzeń, i mogą być stosowane wyłącznie przez przedsiębiorstwo, które dokonało odzysku w ramach konserwacji lub serwisowania lub na zlecenie którego dokonano odzysku w ramach konserwacji lub serwisowania.


Opracowania UNEP 3 dotyczące substancji HCFC

Informujemy, że możliwe są do pobrania oporacowane przez UNEP 3 publikacje dotyczące substancji HCFC:
 1. HCFC policy & legislative options
 2. Guidance on the Process for Selecting Alternatives to HCFCs in Foams
 3. Alternatives to HCFCs in the Refrigeration and Air conditioning Sector


UWAGA!
Informujemy, że w związku z nowelizacją Załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 Komisja Europejska opracowała dokument zawierający podstawowe informacje dla Członków Komitetu ustanowionego zgodnie z wymogami rozporządzenia podsumowujące proces nowelizacji, konsultacje zainteresowanymi podmiotami, analizę i wnioski - Nowelizacja Załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową w odniesieniu krytycznych zastosowań halonów


UWAGA!
Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska ukazała się informacja na temat interpretacji przepisów w sprawie regeneracji czynników chłodniczych -

UWAGA! ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU
OD 1 stycznia 2010 weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009, w którym prócz substancji kontrolowanych przez PM (wymienionych w załączniku I) zostały dodane nowe substancje zubożające warstwę ozonową (wymienione w załączniku II do tego rozporządzenia).
Pliki do pobrania:

Kody Nomenklatury scalonej dla towarów, które mogą podlegać rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową - wersja angielska (95.9 KB)
Kody Nomenklatury scalonej dla towarów, które mogą podlegać rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową - wersja polska (365.3 KB)
Podręcznik licencjonowania dla substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) - Laboratoria (cz. X wersja polska) (731.1 KB)
Podręcznik licencjonowania dla substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) - Eksporterzy (cz. VII wersja angielska) (504.2 KB)
Podręcznik licencjonowania dla substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) - Eksporterzy (cz. VII wersja polska) (714.8 KB)
Podręcznik licencjonowania dla substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) - Importerzy (cz. VI wersja angielska) (603.9 KB)
Podręcznik licencjonowania dla substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) - Importerzy (cz. VI wersja polska) (505.5 KB)
Podręcznik licencjonowania dla substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) - Informacje ogólne (cz. I wersja angielska) (587.7 KB)
Podręcznik licencjonowania dla substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) - Informacje ogólne (cz. I wersja polska) (835.5 KB)
Podręcznik licencjonowania dla substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) - Laboratoria (cz. X wersja angielska) (527.9 KB)
Podręcznik licencjonowania dla substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) - Producenci (cz. VIII wersja angielska) (464.8 KB)
Nowelizacja Załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową w odniesieniu krytycznych zastosowań halonów (567.1 KB)
wersja polska
Nowelizacja Załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową w odniesieniu krytycznych zastosowań halonów (377.5 KB)
wersja angielska
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 (100.5 KB)
informacja na temat interpretacji przepisów w sprawie regeneracji czynników chłodniczych