English version
Drukuj

Informacje dla użytkowników

Deklaracja dla importerów HFC
Na stronie http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.016.01.0010.01.ENG&toc=OJ:C:2017:016:TOCzostało opublikowane „Zawiadomienie dla przedsiębiorstw zamierzającychwprowadzać wodorofluorowęglowodory luzem do obrotu w Unii Europejskiej w 2018r.”

Okres składania przez importerów HFC deklaracji : od dnia 1kwietnia 2017 do dnia 31 maja 2017 godz. 13:00Informacja o bezpiecznych dla środowiska alternatywach dla HFC
Na stronie https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/alternatives_endostępna jest informacja o bezpiecznych dla środowiska alternatywach dla HFC wsektorze chłodnictwa i klimatyzacji.
(6 XII 2016)


Aktualizacja wskazówek dla importerów urządzeń zawierających HFC

Jest już dostępna, opublikowana przez Komisję Europejską aktualizacja wskazówek dla importerów urządzeń zawierających HFC „Guidance for importers of pre-charged equipment on their obligations under F-gas Regulation".

(16 XI 2016)


Ważna informacja dla importerów urządzeń zawierających HFC


Otrzymaliśmy informację od Komisji Europejskiej, że w Rejestrze HFC została stworzona opcja (tzw. „pooling system”), która może zainteresować producentów i importerów urządzeń zawierających HFC, gdyż umożliwia producentom urządzeń negocjowanie z posiadaczami kontyngentów autoryzowania wykorzystania przez nich dużych ilości HFC, które mogą oni z kolei przekazać importerom. Firmy mogą się teraz rejestrować jako „producenci urządzeń” („manufacturers of equipment”), co pozawala im na uzyskanie autoryzacji na wykorzystanie kontyngentów HFC od ich posiadaczy (tzw. „quota holders”). Dodatkowo rejestr HFC został zmodyfikowany tak, aby ci producenci urządzeń mogli delegować te autoryzacje (lub ich część) na rzecz importerów urządzeń (tzw. „equipment importers”). Ci ostatni mogą oczywiście nadal uzyskiwać autoryzację na wykorzystanie kontyngentów bezpośrednio od ich posiadaczy. Należy podkreślić, że importerzy urządzeń będą potrzebowali takiej autoryzacji już od 1 stycznia 2017 r. po to, aby spełnić wymaganie art. 14 Rozporządzenia (UE)517/2014. Ta funkcja delegowania przez producentów urządzeń całości lub części swojej autoryzacji na rzecz importerów urządzeń jest dla nich dostępna po otwarciu ich ważnej („valid”) autoryzacji w Rejestrze HFC. Wskazówki dla importerów urządzeń (Information for importers of equipment containing fluorinated greenhouse gases on their obligations under the EU F-gas Regulation) będą odpowiednio poprawione, aby uwzględnić tę nową funkcję, ale Komisja informuje, że nie będzie to możliwe wcześniej niż we wrześniu.

Jednocześnie informujemy, że jeśli importowane urządzenia zawierają mieszaninę, w skład której wchodzi HFC, to ich importer od 1 stycznia 2017 r. będzie musiał posiadać autoryzację na wykorzystanie kontyngentu obejmującą całkowitą ilość ton GWP tej mieszaniny zawartej w tych urządzeniach. GWP mieszaniny oblicza się zgodnie z Załącznikiem IV do Rozporządzenia (UE)517/2014.

(5 VII 2016)Szanowni Państwo,

Informacje dotyczące Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń
i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO)
znajdą Państwo tutaj

Informacje dotyczące Bazy Danych Sprawozdań (BDS)
o SZWO i FGC
dostępne są tutajDeklaracja zgodności

Zostało już opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji w sprawie deklaracji zgodności ustanawiające treść deklaracji zgodności wymaganej od importerów i producentów urządzeń fabrycznie napełnionych HFC na mocy art. 14 ust. 2 Rozporządzenia (UE)517/2014 od 1 stycznia 2017 r.

(28 VI 2016)Wskazówki dla audytorów
Komisja Europejska przygotowała dokument Discussion paper on elements relevant for independent auditors verifying reports in accordance with Regulation (EU) No 517/2014 on fluorinated greenhouse gases stanowiący wskazówki dotyczące audytorów raportów składanych do Komisji przez importerów
(24 III 2016)Nowa publikacja KE

Informujemy o opublikowaniu przez KE nowego dokumentu zawierającego informacje dotyczące kwestii związanych z obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia (UE) nr 517/20014 dla importerów urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Information for importers of equipment containing fluorinated greenhouse gases on their obligations under the EU F-gas Regulation).

(3 XI 2015)

Informacje dla pracowników technicznych i firm wykorzystujących w pracy urządzenia zawierające fluorowane gazy cieplarniane

Informujemy o opublikowaniu przez Komisje Europejską broszury informacyjnej „Informacje dla pracowników technicznych i firm wykorzystujących w pracy urządzenia zawierające fluorowane gazy cieplarniane” dotyczącej urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła w wersji PL i wersji EN (pliki do pobrania).


UWAGA!

Przypominamy, że zgodnie z art. 19. ust. 6 rozporzadzenia (UE) nr 517/2014 do dnia 30 czerwca 2015 r., a następnie co rok, każdy podmiot, który na podstawie art. 19 ust. 1 składa sprawozdanie z wprowadzenia do obrotu co najmniej 10 000 ton ekwiwalentu CO2 substancji HFC w poprzednim roku kalendarzowym, zapewnia dodatkowo, by dokładność tych danych była weryfikowana przez niezależnego audytora.


Audytor ten musi być:

a) akredytowany na podstawie dyrektywy 2003/87/WE; albo

b) akredytowany do celów weryfikacji sprawozdań finansowych zgodnie z ustawodawstwem danego państwa członkowskiego.Podmiot przechowuje sprawozdanie z weryfikacji przez co najmniej pięć lat. Sprawozdanie to jest udostępniane Ministerstwu Śrobowiska i Komisji na ich wniosek.UWAGA!

Nowa Ustawa dotycząca SZWO i F-gazów

Informujemy, że w dniu 21 maja 2015 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwaloną przez Sejm RP ustawę z dnia 15 maja 2015 r. osubstancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.


Nowa ustawa zastąpi obecnie obowiązującą ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową. Natomiast kwestie dotyczące wykorzystania F-gazów zostaną uregulowane w polskim prawie po raz pierwszy.

Przepisy zawarte w Ustawie nakładają m.in. obowiązki dla personelu i przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie produkcji, importu, eksportu, wprowadzania do obrotu,stosowania SZWO i F-gazów oraz produktów, urządzeń, gaśnic i systematów ochrony ppoż. zawierających te substancje lub od nich uzależnionych.


Przepisy ustawy:

  • ustanawiają krajowy system certyfikacji oraz zasady prowadzenia szkoleń w zakresie SZWO i F-gazów;
  • nakładają obowiązek prowadzenia dokumentacji przez operatorów urządzeń i systemów ochrony ppoż,
  • ustanawiają Centralny Rejestr Operatorów urządzeń i systemów ochrony ppoż,
  • nakładają obowiązek sprawozdawczości w zakresie SZWO i F-gazów
  • definiują działania kontrolne wykonywane przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska oraz organy Państwowej Straży Pożarnej (PSP);
  • wprowadzają kary za nieprzestrzeganie przepisów, które wymierzał będzie wojewódzki inspektor ochrony środowiska albo właściwy organ PSP.


Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów odnoszących się do:

  • przyjmowania dostaw, obowiązku posiadania certyfikatu dla personelu i certyfikatu dla przedsiębiorców, wymogu posiadania przez personel zaświadczenia o odbytym szkoleniu oraz części przepisów wprowadzających administracyjne kary pieniężne, które wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia,
  • obowiązku prowadzenia dokumentacji przez operatorów urządzeń i systemów oraz również części przepisów w zakresie administracyjnych kar pieniężnych, które wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Nowe publikacje

Informujemy o opublikowanych przez AREA publikacjach:


„F-gas: national registries of certified companies and individuals” – zawierająca informacje o systemach certyfikacji w poszczególnych państwach członkowskich


„Low GWP Refrigerants. Guidance on minimum requirements for contractors' training & certification” – dotycząca minimalnych wymagań odnośnie szkolenia i certyfikacji dla przedsiębiorców zajmujących się czynnikami chłodniczymi o niskim GWP


„AREA F-Gas GUIDE. A practical guide on the application of the new F-Gas Regulation to refrigeration, air conditioning & heat pump contractors” – dotycząca praktycznych wskazówek odnośnie nowego rozporządzenia F-gazowego dla sektora urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.


Informujemy o opublikowanym przez Komisję Europejską kalkulatorze przeliczającym tony metryczne na ekwiwalent CO2 dla poszczególnych mieszanin zawierających HFC(plik do pobrania ).


Informujemy o opublikowaniu przez Komisję Europejską broszury informacyjnej „Information for technicians and users of refrigeration, air conditioning and heat pump equipment containing fluorinated greenhouse gases” oraz Informacje dla techników i użytkowników urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane" („Information for technicians and users of refrigeration, air conditioning and heat pump equipment containing fluorinated greenhouse gases” ).


Szkolenie i egzamin na certyfikat F-gazowy

Informujemy, że Fundacja PROZON organizuje szkolenie oraz egzamin na Certyfikat F-gazowy przy współpracy słowackiej jednostki certyfikującej. Więcej informacji można znaleźć na stronie Fundacji PROZON.Zawiadomienie dla producentów i importerów wodorofluorowęglowodorów oraz nowych przedsiębiorstw zamierzających wprowadzić wodorofluorowęglowodory luzem do obrotu w Unii Europejskiej w 2015 r.


W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane "Zawiadomienie dla producentów iimporterów wodorofluorowęglowodorów oraz nowych przedsiębiorstw zamierzających wprowadzić wodorofluorowęglowodory luzem do obrotu w Unii Europejskiej w 2015 r.".

bowoik_logo2


Zawiadomienie 2014/C 153/07 (wersja PL)
Zawiadomienie 2014/C 153/07 (wersja EN)

Nowe rozporządzenie w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych


Informujemy, że w dniu 20 maja zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006:


Rozporządzenie nr 517/2014 (wersja PL)

Rozporządzenie nr 517/2014 (wersja EN)


UWAGA - Rewizja Rozporządzenia (WE) nr 842/2006


Informujemy, że na stronie internetowej Komisji Europejskiej został zamieszczony dokument „WNIOSEK Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych” zawierający propozycję zmian w niniejszym rozporządzeniu opracowany przez Komisję Europejską. Dokument ten można pobrać z naszej strony w polskiej lub angielskiej wersji językowej.


Konferencja „Advancing Ozone & Climate Protection Technologies: Next Steps”


Informujemy, że w dniach 21-22 lipca 2012 r. w Bangkoku odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca technologii przyjaznych dla klimatu i warstwy ozonowej. Program konferencji oraz spis wygłoszonych prezentacji dostępny jest na stronie internetowej konferencji. W BOWOiK dostępne są prezentacje wygłoszone podczas tej konferencji. Zainteresowane poszczególnymi prezentacjami osoby prosimy o kontakt.Uwaga! Ostrzegamy przed zastosowaniem podrobionego czynnika chłodniczego R-134a

Coraz częściej zdarzają się przypadki zastosowania sprzedawanych jako R-134a, mieszanek gazów chłodniczych, które mogą zawierać takie gazy chłodnicze jak: R-40 (chlorek metylu), R-22, R-290 (propan) i R-142b. Stosowanie takiego podrobionego czynnika chłodniczego jest niebezpieczne dla osób pracujących bezpośrednio z czynnikiem chłodniczym, gdyż nie tylko może doprowadzić do zniszczenia układów chłodniczych czy klimatyzacyjnych, ale także do eksplozji. Sama mieszanina tych gazów jest łatwopalna, a dodatkowo chlorek metylu powodujący korozję układów chłodniczych czy klimatyzacyjnych reagując z aluminium tworzy piroforyczny trimetyloglin, zapalający się w kontakcie z tlenem z powietrza. Zakup czynnika R134a znanej i wiarygodnej marki nie jest niestety wystarczającym środkiem zapobiegawczym, ponieważ częsty jest również proceder podrabiania samych etykiet np. takich producentów jak: jak DuPont czy Honeywell.

Więcej informacji można znaleźć:


Międzynarodowe warsztaty ATMOsphere 2011

Informujemy, że w dniach 11-12 października 2011 r. odbyły się międzynarodowe warsztaty dotyczące naturalnych czynników chłodniczych ATMOsphere 2011 – International Workshop on Natural Refrigerants. Możliwe jest zapoznanie się z prezentacjami i raportem oraz pobranie wszystkich prezentacji wygłoszonych na warsztatach.


Międzynarodowe warsztaty ATMOsphere 2010

Informujemy, że w dniach 27-28 września 2010 r. odbyły się międzynarodowe warsztaty dotyczące naturalnych czynników chłodniczych ATMOsphere 2010 – International Workshop on Natural Refrigerants. Możliwe jest zapoznanie się z prezentacjami i raportem oraz pobranie wszystkich prezentacji wygłoszonych na warsztatach oraz pobranie raportu.


Wskazówki i interpretacje Komisji Europejskiej dotyczące niektórych problemów wynikających z rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych 1
pobierz plik PDF w wersji


Broszury informacyjne2

Okładka Opis

wersja polska

english version

Informacje dla operatorów i personelu technicznego, związane z obsługą urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane - rozdzielnice wysokiego napięcia

Informacje dla operatorów i personelu technicznego, związane z obsługą urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane - Urządzenia zawierające rozpuszczalniki na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych

Informacje dla operatorów urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane - Stacjonarne systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice

Informacje dla personelu technicznego i przedsiębiorstw związane z obsługą urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane - Stacjonarne systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice

ICHP - 5

Informacje dla operatorów urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane - Stacjonarne urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła

Informacje dla personelu technicznego i przedsiębiorstw związane z obsługą urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane - Stacjonarne urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła

Informacje dla podmiotów produkujących, przywożących, wywożących lub stosujących fluorowane gazy cieplarniane oraz wprowadzających do obrotu w UE urządzenia zawierające te gazy1Informacje zawarte w tym dokumencie są przeznaczone tylko do celów informacyjnych i nie mogą być rozpatrywane jako prawnie wiążące.
2Broszury informacyjne zostały opracowane przez Komisję Europejską i zawierają wyłącznie informacje dotyczące przepisów europejskich. Po opublikowaniu przepisów krajowych dotyczących F-gazów broszury zostaną uzupełnione o informacje dotyczące tych przepisów.

Rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (wersja ang.) (82.3 KB)
Rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (wersja pol.) (327.9 KB)
„F-gas: national registries of certified companies and individuals” (310.6 KB)
„Low GWP Refrigerants. Guidance on minimum requirements for contractors' training & certification” (922.4 KB)