English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Bogdał, I. Stępień, J. Sanetra, E. Gondek

Foto- i elektroluminescencyjne metakrylany zawierające pochodne karbazolu i kumaryny

w ugrupowaniach bocznych: kopolimeryzacja i synteza w warunkach

promieniowania mikrofalowego (j. ang.)

Polimery 2003, nr 2, 111


Streszczenie

Przedstawiono nową, przebiegającą w warunkach promieniowania mikrofalowego metodę syntezy dwóch monomerów: metakrylanu 2-(9-karbazolilo)ety1u [CEM, równania (la), (lb)] oraz estru 2-(metakryloiloksy)etyiowego kwasu 7-dtetyloaminokumaryno-3-karboksylowego [MK, równania (2a), (2b)]. Monomery te, w stosunkach molowych CEM/MK = 99,5:0,5; 99:1; 98:2; 92:8 poddano kopolimeryzacji rodnikowej, otrzymując odpowiednio kopolimery o symbolach PC05MK, PC1MK, PC2MK, PC8MK; składy tych produktów były identyczne ze składami wyjściowych mieszanin komonomerów. Scharakteryzowano widma fotoluminescencyjne kopolimerów w roztworach THF (rys. l) oraz widma elektroluminescencyjne cienkich wykonanych z nich warstw (rys. 3). Zwiększanie udziału MK w kopolimerach powoduje wzrost intensywności fotoluminescencji w obszarze ok. 460 nm oraz spadek intensywności elektroluminescencji w tym samym obszarze. Badania potwierdziły przydatność kopolimerów CEM/MK jako materiałów do zastosowań optoelektronicznych.


Słowa kluczowe: metakrylany zawierające pochodne karbazolu i kumaryny, synteza, promieniowanie mikrofalowe, kopolimeryzacja, fotoluminescencja, elektroluminescencja

D. Bogdał, I. Stępień, J. Sanetra, E. Gondek (435.7 KB)
Foto- i elektroluminescencyjne metakrylany zawierające pochodne karbazolu i kumaryny w ugrupowaniach bocznych: kopolimeryzacja i synteza w warunkach promieniowania mikrofalowego (j. ang.)