English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Czupryński

Elastomery poliuretanowe napełniane granulatem gumowym

Polimery 2004, nr 2, 110


Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań elastomeru poliuretanowego napełnianego odpadowym granulatem gumowym (w celu jego utylizacji) o wymiarach ziaren 2 mm, wprowadzanym w ilości do 90% mas. Elastomer otrzymano z syntetyzowanego z 4,4´-diizocyjanianu difenylometanu prepolimeru, w którym stężenie wolnych grup izocyjanianowych wynosiło 12%. Jako środka sieciującego użyto 1,4-butanodiolu. Otrzymane mieszaniny poliuretanowo-gumowe poddano badaniom określającym podstawowe właściwości mechaniczne, takie jak twardość wg Shore'a, wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie przy zerwaniu oraz strata objętości w wyniku ścierania. Stwierdzono, że ze wzrostem stopnia napełnienia elastomeru poliuretanowego pogorszeniu ulegają wszystkie badane właściwości mechaniczne, jednak zawartość napełniacza do 30% mas. pogarsza wytrzymałość mieszanin na działanie sił wewnętrznych w stopniu nieograniczającym jeszcze ich zastosowań.


Słowa kluczowe: mieszaniny poliuretanowo-gumowe, elastomer poliuretanowy, odpadowy granulat gumowy, właściwości mechaniczne

M. Czupryński (751.1 KB)
Elastomery poliuretanowe napełniane granulatem gumowym