English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Spychaj, R. Pilawka

Fizykochemiczna charakterystyka aminoestrowego utwardzacza żywic epoksydowych otrzymanego

w wyniku chemicznej degradacji poli(tereftalanu etylenu) (j. ang.)

Polimery 2001, nr 11-12, 803


Streszczenie

Odpadowy PET degradowano w reakcji aminoglikozy trietanoleaminą (TEA) (PET /TEA = 1:2 molowo), w temp. 180, 200 lub 220oC w ciągu 90-360 min. Produkt rozdzielano w 2-butanolu lub izopropanolu na dwie frakcje - rozpuszczalną i nierozpuszczalną w alkoholu. Określono lepkości i liczby hydroksylowe, wykonano chromatogramy SEC, zarejestrowano widma w podczerwieni FTIR oraz widma 1H- i 13C- NMR pierwotnego produktu degradacji PET/TEA oraz rozdzielonych alkoholem frakcji. Stwierdzono, że każda badana substancja stanowi mieszaninę wieloskładnikową. Różnice oznaczonych właściwości tych substancji przypisano obecności produktów reakcji ubocznych, głównie dehydratacji grup -N(CH2CH2OH)2. Wyznaczono krzywe reometryczne w temp. 20-200oC, aby prześledzić proces sieciowania zachodzący w kompozycjach Epidianu 6 z pierwotnym produktem degradacji PET/TEA oraz z dwiema wydzielonymi jego frakcjami jako utwardzaczami.

W przypadku pierwotnego produktu degradacji określono też wpływ stosunku trzeciorzędowego atomu azotu w utwardzaczu do grup epoksydowych żywicy na przebieg krzywych reometrycznych. Metodą różnicowej mikrokalorymetrii skaningowej (DSC) określono efekty cieplne towarzyszące reakcjom sieciowania zachodzącym w powyższych kompozycjach. Na tej podstawie ustalono, że utwardzaczem najbardziej reaktywnym w stosunku do żywicy epoksydowej spośród przebadanych jest rozpuszczalna w alkoholu frakcja produktu degra­dacji PET/TEA.


Słowa kluczowe:

produkty aminoglikozy poli(teraftalanu etylenu), degradacja chemiczna, frakcjonowanie, utwardzanie żywic epoksydowych, badania reometryczne

T. Spychaj, R. Pilawka (399.6 KB)
Fizykochemiczna charakterystyka aminoestrowego utwardzacza żywic epoksydowych otrzymanego w wyniku chemicznej degradacji poli(tereftalanu etylenu) (j. ang.)