English version
Drukuj

Centrum Kompetencji Nowoczesnych Materiałów Polimerowych o Znaczeniu Przemysłowym


logo_polmatin_centrum


Status Centrum

Centrum POLMATIN uzyskało status Centrum Doskonałości nadany Uchwałą KBN nr 47/2004 z 16.09.2004 (Dz.U.Nr 10, poz.65).


Misja Centrum

Misją Centrum POLMATIN funkcjonującego w strukturze Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego jest utworzenie pomostu między badaniami podstawowymi a aplikacyjno-wdrożeniowymi w zakresie nowoczesnych materiałów polimerowych. Realizacja programów badawczo-wdrożeniowych we współpracy z przemysłem, uczelniami i centrami badawczo-rozwojowymi w Polsce i za granicą przyczyni się do zacieśnienia współpracy ośrodków naukowych i zakładów przemysłowych.

ICHP - misja Polmatin

W celu zwiększenia wkładu Centrum POLMATIN w rozwój technologiczny oraz możliwości integracji Centrum z Europejską Przestrzenią Badawczą (ERA) niezbędna jest intensyfikacja działań ukierunkowanych na relacje przemysł–użytkownik przez realizację następujących zadań:

 • rozwój współpracy z przemysłem, a zwłaszcza z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, przez promocję transferu technologii materiałów polimerowych do przemysłu
 • tworzenie roboczych kontaktów między małymi i średnimi przedsiębiorstwami działającymi w Polsce i krajach Unii Europejskiej
 • rozwój rynku zastosowań typu high-tech przez organizację szkoleń dla odbiorców wyników prac badawczo-rozwojowych
 • wymianę informacji i doświadczeń między pracownikami naukowymi pracującymi w dziedzinie nowych materiałów polimerowych w Polsce, w UE i krajach kandydujących do UE
 • informowanie naukowców, przedstawicieli przemysłu oraz społeczeństwa o postępie w rozwoju nowoczesnych materiałów polimerowych i jego roli w zrównoważonym rozwoju technologicznym
 • organizację programów szkoleniowych dla młodych pracowników naukowych
 • konsolidację istniejących i tworzenie nowych powiązań ERA z centrami badawczo-rozwojowymi w celu lepszej integracji polskiej nauki i wymiany technologii z zakresu nowych materiałów polimerowych.


Struktura Centrum


ICHP - Struktura_Polmatin
Międzynarodowa Rada Doradcza

 • Dr. B. Ameduri, Dyrektor ds. Badań CNRS, Laboratory of Macromolecular Chemistry, Ecole Nationale Superieure de Chimie, Montpellier, Francja.
 • Prof. dr hab. A. K. Błędzki, Institut für Werkstofftechnik, Universitat-Gesamthoch-schule Kassel, Kassel, Niemcy; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin, Polska
 • Prof. O. Chiantore, Universita degli Studi di Torino, Dipartimento di Chimica IFM, Torino, Włochy
 • Prof. A. Curtis, University of Glasgow, Glasgow, Wlk. Brytania
 • Prof. dr hab. inż. Z. Florjańczyk, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska
 • Prof. dr hab. P. Kubisa, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź, Polska
 • Prof. L. A. Linden, Karolinska Institutet, Royal Academy of Medicine, Huddinge (Stockholm), Szwecja
 • Prof. F. P. La Mantia, Dipartimento di Ingegneria Chimica dei Processi e dei Materiali, Universita di Palermo, Palermo,Włochy
 • Prof. J. F. Rabek, Polymer Research Group, Karolinska Institutet, Royal Academy of Medicine, Huddinge (Stockholm), Szwecja
 • Dr. B. G. Willoughby, RAPRA Technology Limited, Shawbury,Wlk. Brytania
 • Prof. A. Kettrup, Institute of Ecological Chemistry, GSF-Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit GmbH, Neuherberg, Niemcy


Komitet Sterujący (Instytut Chemii Przemysłowej) • Dr Zbigniew Bończa-Tomaszewski, Zakład Poliestrów Epoksydów i Poliuretanów
 • Dr hab. Przemysław Łoś, prof. IChP, Zakład Analizy i Charakterystyki Materiałów
 • Dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. IChP, Zakład Technologii i Przetwórstwa Polimerów
 • Dr hab. inż. Janusz Kozakiewicz, prof. IChP, Zakład Poliestrów Epoksydów i Poliuretanów
 • Dr Elżbieta Wardzińska, Zakład Poliestrów Epoksydów i Poliuretanów
 • Mgr inż. Barbara Witowska-Mocek, Zakład Informacji Naukowo-Technicznej i Promocji
 • Dr hab. Maria Zielecka, prof. IChP, Zakład Technologii i Przetwórstwa Polimerów


Projekty finansowane z funduszy strukturalnych oraz programów ramowych UE

1. „Development of new antigraffiti coatings with improved properties AG-COAT”, projekt nr CRAF-1999-70888, kontrakt nr G5ST-CT-2002-50192 (CRAFT) – projekt zakończony w 2004 r.

2. „New approaches to low-temperature curable coatings for powder and decorative applications LOTEC”, projekt nr GRD3-2001-6003, kontrakt nr G5RD-CT-2000-00350 (GROWTH) – projekt zakończony w 2004 r.

3. „Re-use of glassfibre reinforced plastics by selective shredding and reactivating the recyclate REACT”, projekt nr CRAF 1999-7-1934 – projekt zakończony w 2005 r.

4. „Centre of Competence for Advanced Polymeric Materials of Industrial Importance POLMATIN”, projekt nr GMA1-2002-72029, kontrakt nr G5MA-CT-2002-04052 – projekt zakończony w 2005 r.

5. „Utworzenie i wyposażenie laboratorium badawczego nanomateriałów i nowoczesnych materiałów polimerowych o znaczeniu przemysłowym. Laboratorium POLMATIN”. Projekt ten był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP), Działanie 1.4: Wzmocnienie współpracy gospodarczej między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką. Termin realizacji 01.08.2006 – 31.09.2007.

6. „Materiały polimerowe otrzymane innowacyjnymi technikami przetwórstwa odpadów z elektroniki i samochodów", nr projektu: UDA-POIG.01.03.01-00-025/08. Projekt współfinansowany przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Koordynator projektu - Główny Instytut Górnictwa, Katowice. Partnerzy: Politechnika Wrocławska, Instytut Chemii Przemysłowej, Politechnika Poznańska. Zadania ze strony IChP: dr hab. Regina Jeziórska, prof. IChP. Kierownik projektu: dr hab.inż. Marek Kozłowski, prof. Politechniki Wrocławskiej.

7. „Nanokompozyty polimerowe o zwiększonej odporności na działanie mikroorganizmów”, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii,

Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe,

Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe.

Projekt realizuje Konsorcjum w składzie: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie – Koordynator, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Uniwersytet Opolski, Politechnika Łódzka, Zakład Chemiczny Silkony Polskie Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie. Kierownik projektu dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. IChP. Okres realizacji: 04.2009 – 04.2012.

8. „Kompleksowa technologia wytwarzania polimerów konstrukcyjnych na bazie poli(tlenku fenylenu)”, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2009-2013.

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii,

Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe,

Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe.

Projekt realizują zakłady badawcze Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego: Zakład Technologii i Przetwórstwa Polimerów, Zakład Technologii Organiczne, Zakład Procesów Rozdziału i Oczyszczania Substancji, Zakład Proekologicznej Modernizacji Technologii Zakład Analizy i Charakterystyki Materiałów, Zakład Produkcji Doświadczalnej. Kierownik projektu: dr inż. Zbigniew Wielgosz, Okres realizacji 2009-2013.

9. „Nowa generacja energooszczędnych napędów elektrycznych do pomp i wentylatorów dla górnictwa”, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy

Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych.

Koordynatorem projektu jest prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko (Politechnika Poznańska) .Projekt realizuje Konsorcjum w składzie: Politechnika Poznańska, Politechnika Poznańska, Instytut Tele- i Radiotechniczny, Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego. Okres realizacji 01.01.2010-31.03.2013. Kierownikiem Zadania 5 realizowanego w IChP jest dr hab. Maria Zielecka.


Sieci Doskonałości i Platformy

Zespoły badawcze Centrum uczestniczą w pracach następujących Sieci i Platform:

 • Sieć Doskonałości: „Nowe Materiały – Nanomateriały do zastosowań w technice i medycynie” prof. dr hab. inż. K. Kurzydłowski, a zespoły badawcze uczestniczą w pracach utworzonych podsieci: polimery (prof. dr hab. inż. L. Ślusarski), biomateriały (prof. J. Chłopek), charakteryzowanie materiałów (prof. J. Cwajna).
 • Naukowa Sieć Tematyczna: „Technologie Ochrony Środowiska” ENVITECH-NET działająca przy Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach; dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. IChP jest członkiem Komitetu Sterującego tej Sieci.
 • Sieć: „Advanced Methods and Tools for Handling and Assembly in Microtechnology – ASSEMIC”, grant europejski MRTN-CT-2003-50482. Współpraca z zespołem prof. Zygmunta Rymuzy Politechnika Warszawska – Instytut Mikromechaniki i Fotoniki w zakresie nowoczesnych silikonowych materiałów powłokowych.
 • Polska Platforma Technologiczna Zaawansowanych Materiałów (PPTZM), której Koordynatorem jest Instytut Wysokich Ciśnień PAN – dr hab. Witold Łojkowski, prof. IWC-PAN, uczestnictwo w opracowywaniu materiałów do raportu: „Scenariusze rozwoju technologii nowoczesnych materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych” jako podsumowania wyników projektu foresight o akronimie FOREMAT.
 • Polska Platforma Nanotechnologii PPNANO, której Koordynatorem jest Instytut Wysokich Ciśnień PAN – dr hab. Witold Łojkowski, prof. IWC-PAN (http://www.nanonet.pl/).
 • European Platform of Women Scientists.


Kontakt

dr hab. Maria Zielecka, prof. IChP

tel. + 48 (22) 568 28 40