English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

N. Olaru, L. Olaru, C. Vasile, P. Ander

Celuloza modyfikowana powierzchniowo otrzymana metodą acetylowania bez rozpuszczalników

bielonej i niebielonej celulozowej masy siarczanowej (j. ang.)

Polimery 2011, nr 11/12, 834


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.834

Streszczenie

Używając bezwodnika octowego przeprowadzono bez rozpuszczalników, w obecności kwasu siarkowego jako katalizatora, heterogeniczne acetylowanie bielonej (AC) i niebielonej (ACM) celulozowej masy siarczanowej (rys. 1 i 3). Miało to na celu zmianę jej polarności i poprawę kompatybilności z tworzywami polimerowymi bez zmiany struktury włókien celulozy. Badano wpływ czasu trwania tego procesu na właściwości otrzymywanych próbek. Zaobserwowano, że w przypadku obu rodzajów masy celulozowej (AC i ACM) morfologia włókien nie ulega zmianie jeżeli proces prowadzi się nie dłużej niż 3 h (rys. 6). Hydrofilowy charakter bielonej masy celulozowej uległ zmniejszeniu dzięki przeprowadzonemu w niewielkim stopniu acetylowaniu. Próbki niebielonej masy charakteryzował początkowo wzrost zdolności pochłaniania wody, ale przy wyższych stopniach acetylacji oba rodzaje mas wykazywały taki sam charakter hydrofilowy. W przypadku obu mas podatność na enzymatyczny atak z użyciem celulozy pochodzącej z Trichoderma reesei początkowo słabo wzrastała ze wzrostem stopnia acetylacji, aby następnie zmniejszyć się do poziomów niższych niż początkowe. Włókna bielonej i acetylowanej celulozy były bardziej wrażliwe na ten atak niż te zawarte w niebielonej próbce (rys. 9).


Słowa kluczowe: celuloza, acetylowanie, krystaliczność, FT-IR, dyfrakcyjna analiza rentgenowska


e-mail: nolaru@icmpp.ro


N. Olaru, L. Olaru, C. Vasile, P. Ander

Celuloza modyfikowana powierzchniowo otrzymana metodą acetylowania bez rozpuszczalników bielonej i niebielonej celulozowej masy siarczanowej (j. ang.)