English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Burczyk, J. Pielichowski

Polifosfazeny

Polimery 2004, nr 7-8, 486


Streszczenie

W artykule przeglądowym dotyczącym polifosfazenów – polimerów o charakterze organiczno-nieorganicznym o wzorze ogólnym (I) – przedstawiono dwie podstawowe metody ich syntezy: polimeryzację termiczną z rozerwaniem pierścienia cyklicznych trimerów [równania (2)-(4)] i polikondensację N-sililofosforoamin. Omówiono także sposoby podstawienia atomów fosforu w łańcuchu głównym polifosfazenów podstawnikami innymi niż atomy chloru pochodzące z wyjściowego trimeru [równania (9)-(10), schemat B]. Taka modyfikacja nadaje produktom różnorodne pożądane właściwości. Zwrócono również uwagę na możliwości sieciowania polifosfazenów, a także na ich odporność na hydrolizę. Zaprezentowano metody tworzenia kopolimerów fosfazenowych poprzez modyfikację grupy metylowej lub fenylowej [równania (1l)-(13)], a także metodą szczepienia [równanie (14)]. W ten sposób otrzymano np. kopolimery polifosfazenowe z merami metakrylanu metylu lub styrenu. Omawiane produkty znajdują różnorodnc zastosowanie, m.in. jako systemy kontrolowanego dostarczania leków, elastomery, membrany i elektrolity, a ostatnio także jako katalizatory.


Słowa kluczowe: polifosfazeny, synteza, reakcje podstawienia, sieciowanie, kopolimery, zastosowanie

A. Burczyk, J. Pielichowski (795.9 KB)
Polifosfazeny