English version
Drukuj

BDS

Baza Danych Sprawozdań (BDS) o SZWO i FGC


Sprawozdawczość

Baza Danych Sprawozdań (BDS) o Substancjach Zubażających Warstwę Ozonową (SZWO) i Fluorowanych Gazach Cieplarnianych (FGC) została utworzona zgodnie z art. 41 ustęp 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 poz. 881), zwanej dalej Ustawą.

W Bazie Danych Sprawozdań o SZWO i FGC są gromadzone sprawozdania, o których mowa w art. 39 ust. 2 Ustawy .

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych został określony:

 • sposób gromadzenia danych zawartych w sprawozdaniach, o których mowa w art.39 ust. 2 Ustawy ;
 • sposób zapewnienia ochrony danych podmiotów i osób przekazujących sprawozdania, októrych mowa w art. 39 ust. 2 Ustawy ;
 • wzór dokumentu elektronicznego stanowiącego formularz sprawozdań, o których mowa w art. 39 ust. 2 Ustawy ;
 • wzór sprawozdania, o którym mowa w art. 40 ust. 5 Ustawy .


Kto ma obowiązek rejestracji w BDS?

Zgodnie z art. 40 ust. 1 Ustawy przed przekazaniem sprawozdania, o którym mowa w art. 39 ust. 2 Ustawy podmiot, o którym mowa w art. 39 ustęp 2 oraz 3, zobowiązany jest do rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Osoba wypełniająca formularz rejestracyjny w imieniu podmiotu przekazującego sprawozdanie staje się administratorem konta tego podmiotu.

Podmioty mogą dokonać rejestracji na stronie internetowej http://www.bds.ichp.pl/. Prosimy przed rejestracją zapoznać się z dokumentem „Instrukcja Użytkownika Bazy Danych Sprawozdań”.


Kto powinien przekazać sprawozdanie?

Sprawozdanie powinien przekazać podmiot, który:

 • przywozi SZWO lub FGC
 • wywozi SZWO lub FGC
 • przywozi produkty, stacjonarne lub ruchome urządzenia, stacjonarne lub ruchome systemy ochrony przeciwpożarowej, gaśnice lub systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierające SZWO lub FGC
 • wywozi produktów, stacjonarnych lub ruchomych urządzeń, stacjonarnych lub ruchomych systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierających SZWO lub FGC
 • stosuje SZWO lub FGC w produkcji urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierających SZWO lub FGC
 • stosuje SZWO lub FGC w instalacji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierających SZWO lub FGC
 • stosuje SZWO lub FGC w innych procesach
 • prowadzi odzysk, recykling, regenerację lub niszczenie SZWO lub FGC.


Jak przekazać sprawozdanie?

Przed przekazaniem sprawozdania należy zarejestrować się w BDS. Po zalogowaniu się do BDS należy wprowadzić wymagane w sprawozdaniu dane i w oparciu o wprowadzone do BDS dane system generuje sprawozdania elektroniczne, zgodnie ze wzorem formularza sprawozdania określonego w Załączniku I rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych.Informujemy, że dla pozycji w sprawozdaniu, które pozostaną niewypełnione zostaną domyślnie przypisane wartości wynoszące 0.

Przed wprowadzeniem danych wymaganych w sprawozdaniu prosimy zapoznać się z dokumentem „Instrukcja Użytkownika Bazy Danych Sprawozdań” oraz „Wypełnianie i Przekazanie Sprawozdania Dotyczącego SZWO lub FGC za dany rok - Instrukcja dla serwisów klimatyzacji samochodowej”.Do kiedy należy przekazać sprawozdanie?

Zgodnie z art. 40 ust. 2 Ustawy sprawozdania są przekazywane raz w roku do dnia 28 lutego za rok poprzedni.