English version
Drukuj

Aktualności

Konsultacje społeczne dotyczące rewizji Rozporządzenia 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych

Zgodnie z art. 21 Rozporządzenia 517/2014 do 31 grudnia 2022 r. Komisja Europejska jest zobowiązana do przedstawienia oceny potrzeby ewentualnej rewizji tego rozporządzenia. W związku z tym Komisja przygotowała odpowiedni kwestionariusz zawierający pytania dotyczące oceny działania tego rozporządzenia i ewentualnych proponowanych zmian.

Na dedykowanej stronie Komisji Europejskiej https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12479-Review-of-EU-rules-on-fluorinated-greenhouse-gases można wejść w link Go to consultation… i odpowiedzieć on-line na te pytania. Jest to rodzaj konsultacji społecznej, więc kwestionariusz jest skierowany zarówno do instytucji, przedsiębiorców, organizacji i stowarzyszeń, jak i do osób prywatnych. Termin do którego można odpowiadać na pytania zawarte w kwestionariuszu, to 29 grudnia 2020 r. Na tej samej stronie można też zapoznać się z uwagami do tzw. „mapy drogowej” („Road Map”) dotyczącej prac nad ewentualna rewizją Rozporządzenia 517/2014, zgłoszonymi przez różne podmioty działające w Unii Europejskiej.

(16 IX 2020)


16 września - Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

W dniu 16 września 2020 r. przypada 33 rocznica podpisania Protokołu montrealskiego (PM)w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) i w tym dniu jest obchodzony na całym świecie Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej. W raporcie Panela Naukowego PM stwierdza się, że wskutek działań podejmowanych w ramach PM od 2000 r. następuje stopniowe odradzanie się warstwy ozonowej Ziemi w tempie 1-3% w ciągu 10 lat, co doprowadzi do powrotu stężeń ozonu w stratosferze nad północną półkulą Ziemi do pierwotnego stanu już w 2030 r., nad półkulą południową do 2050 r., a nad regionami polarnymi do 2060 r. Wycofanie 99% SZWO w ramach PM skutecznie dopomogło w ograniczeniu wzrostu efektu cieplarnianego poprzez udaremnienie emisji 135 miliardów ton równoważnika CO2 w okresie od 1990 r do 2010 r. Ponadto naukowcy stwierdzili, że :

 • Stężenia chloru pochodzącego z SZWO w atmosferze osiągnęły maksimum ok. 2000 r. i następnie wskutek działań podjętych w PM zaczęły spadać i oczekuje się, ze ok. 2050 r. ich poziom powróci do poziomu z roku 1980.
 • Dziura ozonowa nad Antarktydą jest coraz mniejsza
 • Przy założeniu wdrożenia przez wszystkie kraje świata Poprawek z Kigali, które wprowadziły do PM jako substancje kontrolowane zamienniki SZWO - wodorofluorowęglowodory (HFC) będzie można uniknąć wzrostu o 0,2-0,4oC do 2100 r. średniej temperatury na Ziemi spowodowanej emisją HFC.
 • Istnieją dostępne alternatywy o niskim GWP dla wszystkich SZWO i w większości zastosowań także dla HFC, więc Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej powinien stać się inspiracją dla bardziej ambitnych działań w zakresie wprowadzania alternatywnych technologii, zwłaszcza w sektorze chłodnictwa.

Szczegółowe informacje i materiały dotyczące obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Warstwy Ozonowej przygotowane przez Sekretariat Ozonowy UNEP są dostępne na stronie World Ozone Day 2020 webpage.

(9 IX 2020)
Ozon Day 2020


Przygotowania do prac w Komisji Europejskiej nad rewizją Rozporządzenia 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych

Komisja Europejska przygotowała wstępną informację o rozpoczęciu prac nad rewizją Rozporządzenia jw., dostępną pod linkiem https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12479-Review-of-EU-rules-on-fluorinated-greenhouse-gases

Komisja przewiduje możliwość przekazywania uwag do tej wstępnej informacji do 7 września 2020 r., ale właściwe konsultacje społeczne rozpoczną się w III kwartale 2021 r i będą trwały 14 tygodni.

(22 VII 2020)

Informacja dla importerów HFC

Informujemy, że od 19 maja 2020 do 19 czerwca 2020 można składać do Komisji Europejskiej deklaracje na przywóz substancji kontrolowanych będących SZWO spoza UE do celów wyjątkowych w 2021 r. Szczegóły w decyzji Komisji (link do decyzji tutaj).

(29 V 2020)


Informacja dla importerów HFC

Informujemy, że od 14 kwietnia 2020 do 14 maja 2020 do godz. 13.00 można składać do Komisji Europejskiej deklaracje na przywóz HFC luzem w 2021 r. Wskazówki, jak to zrobić, są dostępne pod linkiem https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance_submitting_quota_declaration_en.pdf

(15 IV 2020)

Termin składania sprawozdań
Przypominamy, że 31 marca 2020 upływa termin składania sprawozdań za 2019 r. do Komisji Europejskiej na portalu BDR przez importerów i eksporterów F-gazów luzem oraz importerów F-gazów w produktach i urządzeniach. Więcej informacji o raportowaniu do BDR znajdą Państwo na stronie https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting_enWAŻNE

Zgodnie z przepisami ustawy o SZWO i F-gazach (art. 47-49) szereg czynów polegających na uchybieniu obowiązkom wynikającym bezpośrednio z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (Dz. Urz. UE L 150 z 20.05.2014, str. 195, z późn. zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz. Urz. UE L 286 z31.10.2009, str. 1, z późn. zm.) albo z tej ustawy podlega administracyjnym karom pieniężnym wymierzanym przez określone w ustawie organy (wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej). Stosowne organy zostały w związku z tym wyposażone w ustawie o SZWO i F-gazach w odpowiednie uprawienia kontrolne (rozdział 9), jak również wytyczne w zakresie wysokości wymierzanych kar administracyjnych w sytuacji stwierdzenia naruszenia przepisów (art. 51 ust. 5) – „uwzględnia się rodzaj i zakres naruszenia, w tym jego wpływ na środowisko, dotychczasową działalność podmiotu, który popełnił naruszenie, w zakresie objętym przepisami ustawy oraz skutki naruszenia”. Ponadto ustawodawca przewidział także możliwość odstąpienia od wymierzenia kary administracyjnej i umorzenia postępowania „jeżeli okoliczności sprawy i dowody wskazują, że do naruszenia doszło wskutek zdarzeń lub okoliczności, którym podmiot popełniający naruszenie nie mógł zapobiec” (art. 51 ust. 6).

Mając na względzie ww. przepisy istnieją mechanizmy ustawowe umożliwiające wymierzenie przez właściwy organ odpowiednio niskiej administracyjnej kary pieniężnej albo odstąpienie od jej wymierzenia, w sytuacji gdy naruszenie przepisów jest częściowo lub całkowicie skutkiem np. ograniczeń w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że mechanizmy te zakładają przeprowadzenie przez właściwy organ stosownego postępowania administracyjnego, wykazania zaistnienia naruszenia przepisów i zebrania informacji oraz dowodów, na podstawie których możliwe będzie wykazanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy naruszeniem a okolicznościami (w omawianym przypadku zagrożeniem epidemicznym). Wymagać to będzie od właściwego organu każdorazowej analizy konkretnego przypadku naruszenia i towarzyszących mu okoliczności.

(24 III 2020)F-gazy – możliwość uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych on-line (webinars) organizowanych przez Komisję Europejską w dniach 30 i 31 stycznia 2020 r.

Informujemy, że Komisja Europejska organizuje webinars jw. przeznaczone :

 • dla importerów F-gazów i audytorów rocznych sprawozdań z importu F-gazów przekazywanych do portalu BDR – w dniu 30.01.2020, godz. 9:00
 • dla importerów urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających HFC i audytorów rocznych sprawozdań z importu takich urządzeń przekazywanych do portalu BDR – w dniu 30.01.2020, godz. 9:00

Zachęcamy do udziału w tych spotkaniach on-line. W celu dokonania rejestracji należy skontaktować się z firmą konsultingową organizującą te spotkania on-line, wysyłając zgłoszenie na adres f-gas@oeko.de

(16 I 2020)


Sprawozdania za 2019 rok w zakresie F-GAZÓW i SZWO do BDS


Przypominamy, że 28 lutego br. mija termin złożenia sprawozdań, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 2158 z 2019 r.) w zakresie Fluorowanych Gazów Cieplarnianych (F-GAZY) i Substancji Zubożających Warstwę Ozonową (SZWO) za poprzedni rok.

Kto powinien przekazać sprawozdanie?

Sprawozdanie powinien przekazać podmiot, który:

 • przywozi F-GAZY lub SZWO;
 • wywozi F-GAZY lub SZWO;
 • stosuje F-GAZY lub SZWO (w rozumieniu definicji stosowania zawartej w rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009 w odniesieniu do substancji kontrolowanych i nowych substancji oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w odniesieniu do fluorowanych gazów cieplarnianych) w produkcji, instalacji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, a także w innych procesach;
 • prowadzi odzysk, recykling, regenerację lub zniszczenie F-GAZÓW lub SZWO (w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 w odniesieniu do substancji kontrolowanych i nowych substancji oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w odniesieniu do fluorowanych gazów cieplarnianych);
 • przywozi produkty, stacjonarne lub ruchome urządzenia, stacjonarne lub ruchome systemy ochrony przeciwpożarowej, gaśnice lub systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, zawierające F-GAZY lub SZWO,
 • wywozi produkty, urządzenia lub systemy ochrony przeciwpożarowej lub gaśnice, a także systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, zawierające F-GAZY lub SZWO.

Do kiedy należy złożyć sprawozdanie?

Sprawozdanie za rok 2019 należy składać na formularzu w Bazie Danych ze Sprawozdań, w terminie do dnia 28 lutego 2020 r., za pomocą elektronicznego formularza poprzez (BDS).

(3 I 2020)


Międzynarodowy dzień ochrony warstwy ozonowej – 16 września

W dniu 16 września 2019 r. przypada 32 rocznica podpisania Protokołu montrealskiego (PM) w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO). W opublikowanym w 2018 r. raporcie Panelu Naukowego PM stwierdza się, że wskutek działań podejmowanych w ramach PM od 2000 r. następuje stopniowe odradzanie się warstwy ozonowej Ziemi w tempie 1-3% w ciągu 10 lat, co doprowadzi do powrotu stężeń ozonu w stratosferze nad północna półkulą Ziemi do pierwotnego stanu już w 2030 r., nad półkulą południową do 2050 r., a nad regionami polarnymi do 2060 r. Wycofanie 99% SZWO w ramach PM skutecznie dopomogło w ograniczeniu wzrostu efektu cieplarnianego poprzez udaremnienie emisji 135 miliardów ton równoważnika CO2 w okresie od 1990 r do 2010 r.

Z tej okazji Sekretarz Generalny ONZ pogratulował krajom - Stronom PM sukcesów w wycofywaniu SZWO, podkreślając, że PM jest doskonałym przykładem międzynarodowego instrumentu, który umożliwił podjęcie globalnego wyzwania środowiskowego i nie tylko zapobiegł ubożeniu warstwy ozonowej, ale także poprzez uzgodnienie w 2016 r. Poprawek z Kigali, które ratyfikowało już 81 krajów, skutecznie przyczynił się do walki z globalnym ociepleniem. Ocenia się, że dzięki wycofywaniu z produkcjii zużycia substancji HFC w ramach Poprawek z Kigali, nie dopuści się do wzrostu temperatury na Ziemi do końca obecnego stulecia o 0,4oC. W konkluzji Sekretarz Generalny stwierdził, że Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej powinien stać się inspiracją dla bardziej ambitnych działań w zakresie wprowadzania alternatywnych technologii w sektorze chłodnictwa, co będzie m.in. przedmiotem obrad Szczytu Klimatycznego jaki odbędzie się wkrótce w siedzibie ONZ Nowym Jorku.

(16 IX 2019)

Podręcznik postępowania z odzyskanymi czynnikami chłodniczymi
Fundacja Ochrony Klimatu PROZON opracowała „Podręcznik postępowania z odzyskanymi czynnikami chłodniczymi”, który może być przydatnym materiałem dla firm serwisowych i operatorów urządzeń.
Podręcznik zawiera następujące elementy:
· Cykl życia czynników chłodniczych
· Regulacje prawne
· Odzysk czynników chłodniczych
· Recykling czynników chłodniczych
· Regeneracja czynników chłodniczych
· Likwidacja urządzenia
Podręcznik dostępny jest tutaj.
(21 VIII 2019)

Broszura dla użytkowników

Broszura „Availability of alternatives to HFCs in commercial refrigeration in the EU” zawierająca informacje o alternatywnych dla HFC o wysokim GWP rozwiązaniach dla urządzeń chłodniczych wykorzystywanych w supermarketach, w szczególności wieloagregatowych scentralizowanych układów chłodniczych.

Broszura w języku angielskim jest dostępna tutaj.

(30 VII 2019)

Broszura dla użytkowników

Europejskie Stowarzyszenia AREA, ASERCOM, EFCTC, EPEE wspólnie opracowały broszurę „Protect your business - Buy refrigerants fromsafe sources!” informującą o zagrożeniach związanych z zakupem F-gazów ze źródeł niewiadomego pochodzenia, poruszającą kwestie związane z nielegalnym handlem.

Broszura w języku angielskim do pobrania tutaj.

(24 VII 2019)


XVIII Konferencja Europejska

W dniach 6-7.06.2019 r. w Mediolanie odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona najnowszym osiągnięciom oraz regulacjom prawnym dotyczącym sektora chłodniczego i urządzeń klimatyzacyjnych.

Link do materiałów z prezentacji przedstawionych na XVIII Konferencji Europejskiej - "The latest technology inrefrigeration and air conditioning".

(26 VI 2019)


Deklaracja dla importerów HFC w 2020 r.

Na stronie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019XC0506(02)&from=PL zostało opublikowane „Zawiadomienie dla przedsiębiorstw zamierzających wprowadzać wodorofluorowęglowodory luzem do obrotu w Unii Europejskiej w 2020 r.”.

Zgodnie z tym zawiadomieniem deklaracje będzie można zgłaszać do Komisji Europejskiej od dnia 17 czerwca do dnia 17 lipca 2019 r. godz.13:00. Wskazówki, jak to zrobić, można pobrać ze strony KomisjiEuropejskiej https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance_submitting_quota_declaration_en.pdf

(6 maja 2019)


Sprawozdania zawierające informacje o ilościach halonów zawartych w poszczególnych rodzajach sprzętu lub obiektach

Przypominamy, że zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o SZWO i F-gazach (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r. poz. 2221) podmioty użytkujące systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice zawierające halony i przeznaczone do zastosowań krytycznych, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009, przekazują do wyspecjalizowanej jednostki sprawozdania zawierające informacje o ilościach halonów zawartych w poszczególnych rodzajach sprzętu lub obiektach na dzień 31grudnia roku objętego sprawozdaniem, zastosowanych w tych rodzajach sprzętu lub obiektach i wyemitowanych z nich w ciągu roku objętego sprawozdaniem oraz zmagazynowanych na dzień 31 grudnia roku objętego sprawozdaniem, a także informacje o postępie w zastępowaniu halonów i działaniach podjętych w celu ograniczenia emisji halonów, w postaci elektronicznej, do dnia 28 lutego za rok poprzedni.

W związku z tym prosimy wszystkie te podmioty, które dotychczas nie przekazały tych informacji o wypełnienie formatki (do pobrania tutaj) i przesłanie jej do BOWOiK w IChP na adres mailowy bowoik@ichp.pl.


Please, be informed that according to art. 41 (1) of the Polish Act on Ozone Depleting Substances and Fluorinated Greenhouse Gases (the unified text is available in Polish Journal of Laws Dz.U. of 2018, item 2221) as well as based on Regulation (EC)1005/2009 amended by Regulation (EC) 744/2010 allentities (including legal and natural persons) that have fire protection systems or/and fire extinguishers containing halons intended for critical uses installed (including in any type of aircraft registered in Poland) are obliged to submit in electronic form by 28 February to the specialized unit that is Industrial Chemistry Research Institute (ICRI) in Warsaw the reports containing information on halons:

 • contained in specific equipment or facilities as on 31 December of the preceding year
 • used to fill/refill that equipment in the preceding year
 • emitted from that equipment during the preceding year
 • stored as on 31 December of the preceding year

These entities are also obliged to submit information on developments in substituting halons with alternatives and activities undertaken in order to diminish emission of halons.


Therefore, we request that any entity that has not yet submitted the information listed above fills the form available for downloading=>(DOWNLOAD) and send it to Ozone Layer Protection Unit in ICRI to e-mail address
bowoik@ichp.pl.

(11 III 2019)

Ważna informacja dla importerów urządzeń zawierających HFC

Informujemy, że jest dostępna zaktualizowana wersja opracowania przygotowanego przez KE „Wskazówki dla importerów urządzeń” (Information for importers of equipment containing fluorinated green house gases on their obligations under the EU F-gas Regulation), które w wersji angielskiej można pobrać ze strony internetowej KE. Tłumaczenia na inne wersje językowe powinny być dostępne pod koniec marca 2019.

(26 II 2019)


Raporty do Komisji Europejskiej za 2018 r. dotyczące F-gazów oraz SZWO

Przypominamy o obowiązku raportowania w zakresie Fluorowanych Gazów Cieplarnianych (F-gazów) i Substancji Zubożających Warstwę Ozonową (SZWO).


Raporty w zakresie F-gazów

Raporty do Komisji Europejskiej za 2018 r. dotyczące F-gazów, pozostałych F-gazów oraz produktów i urządzeń je zawierających, przekazywane na podstawie art. 19 rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 517/201.

Przypominamy o obowiązku przekazania raportu do KE za 2018 r. do dnia 31.03.2019 r. Raport przekazuje się on-line nastronie BDR (Business Data Repository) obsługiwanej przez europejską Agencję EEA.

Firmy zarejestrowane wcześniej otrzymały już z EEA przypomnienie o składaniu raportów.

Kontakt wprzypadku pytań: BDRhelpdesk lub BDR.helpdesk@eea.europa.eu.

Zgodnie z art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 wymagane jest przekazywanie raportów do 31marca danego roku kalendarzowego za poprzedni rok.


Kto powinien raportować?

Raport powinien złożyć:

 • każdy producent, importer i eksporter, który w poprzednim roku kalendarzowym wyprodukował, przywiózł lub wywiózł co najmniej jedną tonę metryczną lub 100 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych i gazów wymienionych w załączniku II, włącznie z podmiotami, którym zostały przekazane kontyngenty;
 • każdy podmiot, który w poprzednim roku kalendarzowym zniszczył co najmniej jedną tonę metryczną lub 1000 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych i gazów wymienionych w załączniku II;
 • każdy podmiot, który w poprzednim roku kalendarzowym stosował jako substrat co najmniej 1000 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych;
 • każdy podmiot, który w poprzednim roku kalendarzowym wprowadził do obrotu co najmniej 500 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych i gazów wymienionych w załączniku II zawartych w produktach lub urządzeniach.

Producenci produktów i urządzeń wyprodukowanych w Unii nie zgłaszają produktów ani urządzeń, w przypadku których zawarte w nich gazy były uprzednio objęte przywozem do Unii lub w niej wyprodukowane [1].

Przypisy: [1] zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) nr 1191/2014 z dnia 30 października 2014 r., oraz rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2017/1375 z dnia 25 lipca 2017 r. i rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) nr 2018/1992 z dnia14 grudnia 2018 r.


Raporty w zakresie SZWO

Raporty doKomisji Europejskiej (KE) za 2018 r. dotyczące SZWO, przekazywane na podstawie art. 27 rozporządzenia PE i Rady (WE) nr 1005/2009.

Przypominamy o obowiązku przekazania raportu do KE za 2018 r. do dnia 31.03.2019 r. Raport przekazuje się on-line na stronie BDR(Business Data Repository) obsługiwanej przez europejską Agencję EEA.

Firmy zarejestrowane wcześniej otrzymały już z EEA przypomnienie o składaniu raportów.

Kontakt w przypadku pytań: BDRhelpdesk lub BDR.helpdesk@eea.europa.eu

(29 I 2019)


Sprawozdania w zakresie F-GAZÓW i SZWO do BDS

Przypominamy, że 28 lutego 2019 r. mija termin złożenia sprawozdań, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych [1] w zakresie Fluorowanych Gazów Cieplarnianych (F-GAZY) i Substancji Zubożających Warstwę Ozonową (SZWO) za poprzedni rok.

Kto powinien przekazać sprawozdanie?

Sprawozdanie powinien przekazać podmiot, który:

 • przywozi F-GAZY lub SZWO;
 • wywozi F-GAZY lub SZWO;
 • stosuje F-GAZY lub SZWO (w rozumieniu definicji stosowania zawartej w rozporządzeniu (WE) nr1005/2009 w odniesieniu do substancji kontrolowanych i nowych substancji oraz w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w odniesieniu do fluorowanych gazów cieplarnianych) w produkcji, instalacji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, a także w innych procesach;
 • prowadzi odzysk, recykling, regenerację lub zniszczenie F-GAZÓW lub SZWO (w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 w odniesieniu do substancji kontrolowanych i nowych substancji oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w odniesieniu do fluorowanych gazów cieplarnianych);
 • przywozi produkty, stacjonarne lub ruchome urządzenia, stacjonarne lub ruchome systemy ochrony przeciwpożarowej, gaśnice lub systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, zawierające F-GAZY lub SZWO,
 • wywozi produkty, urządzenia lub systemy ochrony przeciwpożarowej lub gaśnice, a także systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, zawierające F-GAZY lub SZWO.


Do kiedy należy złożyć sprawozdanie?

Sprawozdanieza rok 2018 należy składać na formularzu w Bazie Danych ze Sprawozdań, w terminie do dnia 28 lutego 2019 r., za pomocą elektronicznego formularza poprzez (BDS).

Szczegółowe informacje dotyczące sprawozdań są dostępne na stronie internetowej wyspecjalizowanej jednostki, tj. http://www.bds.ichp.pl

Przypisy: [1] Dz. U.poz. 2221 z 2018 r. z późn. zm.


Polska Stroną Poprawek z Kigali do Protokołu montrealskiego

W dniu 7 stycznia 2019 r. Polska ratyfikowała Poprawki z Kigali do Protokołu montrealskiego, w których wprowadzono do tej międzynarodowej umowy substancje HFC jako substancje kontrolowane. Poprawki, które ratyfikowało już 65 krajów z całego świata, w tym 25 państw członkowskich UE, weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Ratyfikacja Poprawek przez Polskę nie spowoduje zmiany w przepisach krajowych dotyczących F-gazów, gdyż stanowią one uzupełnienie przepisów UE, które są bardziej restrykcyjne niż postanowienia Poprawek.

Lista krajów – Stron Protokołu montrealskiego, które ratyfikowały Poprawki, jest dostępna na stronie https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-2-f&chapter=27&clang=_enWorld Ozone DayŚwiatowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej (World Ozone Day) – 16 września 2018

Informujemy, że w dniu 16 września 2018 r. w 31 rocznicę Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) będzie obchodzony Światowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej.

Dzięki realizacji postanowień Protokołu montrealskiego przez wszystkie kraje świata produkcja i zużycie SZWO w krajach rozwiniętych zostało już praktycznie całkowicie wyeliminowane i wkrótce zostanie wyeliminowane również w krajach rozwijających się. Tym niemniej produkuje się i stosuje nadal te substancje do celów wyjątkowych (substancje CFC, HCFC, bromek metylu i i tetrachlorek węgla jako surowce i substancje pomocnicze w procesach chemicznych, halony w zastosowaniach krytycznych, bromek metylu w zastosowaniach krytycznych oraz kwarantannowych i przedwysyłkowych, substancje CFC i tetrachlorek węgla w zastosowaniach laboratoryjnych i analitycznych). Z tego powodu eliminowanie ich stosowania tam, gdzie są dostępne zamienniki, jest nadal aktualne.

W sektorze chłodnictwa i klimatyzacji, gdzie zużycie SZWO było i jest obecnie największe, wprowadzane są coraz powszechniej jako zamienniki naturalne czynniki chłodnicze (węglowodory, CO2, amoniak) lub czynniki chłodnicze o niskich wartościach współczynnika ocieplenia globalnego (GWP), takie jak substancje HFO, dzięki czemu unika się stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych posiadających bardzo wysokie GWP (np. R-404A czy R-507A).

Sekretariat Ozonowy zaproponował na rok 2018 motto „Keep Cool and Carry On” nawiązujące do tego, że działania społeczności międzynarodowej na rzecz ochrony warstwy ozonowej Ziemi w znacznym stopniu przyczyniły się także do ochrony klimatu oraz że Protokół montrealski jest dzięki temu „cool”.

Z okazji Światowego dnia Ochrony Warstwy Ozonowej Sekretariat Ozonowy przygotował dwa postery, które są dostępne do pobrania na stronie http://ozone.unep.org/en/world-ozone-day-2018

(11 VI 2018)


Składanie sprawozdań za 2017 r. do Komisji Europejskiej

Przypominamy, że 31 marca 2018 r. upływa termin składania do Komisji Europejskiej sprawozdań on-line przez producentów, importerów i eksporterów F-gazów i pozostałych F-gazów, którzy wyprodukowali, przywieźli do UE lub wywieźli z UE te gazy w ilości 100 ton CO2 eq lub1 tony metrycznej w ciągu roku oraz przez podmioty, które wprowadziły do obrotu (po raz pierwszy w UE) w ciągu roku co najmniej 500 ton CO2 eq F-gazów i pozostałych F-gazów zawartych w produktach i urządzeniach.

Szczegóły dotyczące sposobu przekazywania sprawozdań znajdą Państwo na stronie https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting_en. Przypominamy też, że obecnie na mocy Rozporządzenia (EU) Nr 2017/1375 zmieniającego Rozporządzenie (UE) Nr 1191/2014 dotyczące wzoru sprawozdania, wszystkie podmioty zobowiązane do przekazywania sprawozdań są zobowiązane do rejestracji w portalu „F-gas Portal”. Wskazówki, jak to zrobić: na stronie 22 dokumentu dostępnego pod adresem: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance_equipment_importers_pl.pdf.


W przypadku substancji HFC (w tym mieszanin zawierających HFC) przywożonych luzem obowiązują Kontyngenty , a w przypadku wprowadzenia do obrotu (po raz pierwszy w UE) HFC (w tym mieszanin zawierających HFC) zawartych w napełnionych fabrycznie urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła (w tym mieszaninami zawierającymi HFC) w ilości co najmniej 100 ton CO2 eq w ciągu roku obowiązuje (od 1 stycznia 2017 r.) uzyskanie autoryzacji na wykorzystanie kontyngentów (Informacje dla użytkowników).

(13 II 2018)UWAGA: Sprawozdania w bazie BDS

Przypominamy, że od 1 stycznia 2018 r. w bazie BDS sprawozdania należy składać na nowym formularzu. Termin składania sprawozdań za rok 2017 mija 28.02.2018 r.

Strona bazy BDS www.bds.ichp.pl

(12 II 2018)Aktualizacja CRO

Z dniem 1 lutego 2018 r. Centralny Rejestr Operatorów (CRO) został dostosowany do wymogów ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz.1951) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2419).


Po zalogowaniu na swoje konto w zakładce „Dokumenty” znajdą Państwo prezentację „Centralny Rejestr Operatorów – Zmiany po modernizacji”, zawierającą informację o najważniejszych zmianach, jakie zostały wprowadzone w CRO oraz aktualną Instrukcję Użytkownika bazy CRO.


Przypominamy, że z dniem 1 sierpnia 2018 r. upływa:


- Termin uaktualnienia przez operatorów Kart Urządzeń i Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, sporządzonych dla urządzeń i systemów dostarczonych na miejsce funkcjonowania lub zainstalowanych przed dniem 1 lutego 2018 r., poprzez:

 • Zaznaczenie, czy został zainstalowany system wykrywania wycieków TAK/NIE,
 • Uzupełnienie województwa w adresie eksploatacji.


Pozostałe wymagane uaktualnienia, tj. dodanie na Karcie ilości f-gazu wyrażonej w tonach CO2 eq f-gazów oraz uzupełnienie Karty o dane administratora konta operatora i o nazwę województwa w danych Operatora, zostaną dokonane automatycznie przez system.


- Termin zamknięcia Kart założonych dla urządzeń i systemów zawierających 3 kg lub więcej f-gazów, ale poniżej 5 ton CO2 eq f-gazów sporządzonych dla urządzeń i systemów dostarczonych na miejsce funkcjonowania lub zainstalowanych przed tą datą.


- Termin założenia nowych Kart dla urządzeń i systemów dostarczonych na miejsce funkcjonowania lub zainstalowanych przed tą datą zawierających 5 ton CO2 eq lub więcej, ale poniżej 3 kg f-gazów.


- Termin założenia przez operatorów Kart Urządzeń dla urządzeń będących agregatami chłodniczymi na samochodach ciężarowych chłodniach (o masie >3,5 t) oraz przyczepach chłodniach lub będących organicznymi obiegami Rankine’a, zawierających 5 ton CO2 eq lub więcej f-gazów.

(1 II 2018)


Formularze sprawozdań on-line już dostępne

Informujemy, że są już dostępne formularze sprawozdań przekazywanych on-line z wykorzystaniem systemu e-PUAP do IChP jako wyspecjalizowanej jednostki wskazanej w Ustawie o SZWO i F-gazach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1951) przez:


MON: Zbiorcze zestawienie sprawozdań z Kart Urządzeń oraz Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej prowadzonych przez operatorów urządzeń będących we władaniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 14 ust. 10 Ustawy
Id wzoru: 2018/01/09/4962

Link: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/ochrona-srodowiska/przekazywanie-informacji-w-zakresie-ochrony-srodowiska/zbiorcze-zestawienie-sprawozdan-z-kart-urzadzen-oraz-kart-systemow-ochrony-przeciwpozarowej


MON: Zbiorcze zestawienie sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych oraz pozostałych fluorowanych gazów cieplarnianych przekazywanych do Ministerstwa Obrony Narodowej przez jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 40 ust. 6 Ustawy

Id wzoru: 2018/01/12/4983

Link: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/ochrona-srodowiska/przekazywanie-informacji-w-zakresie-ochrony-srodowiska/zbiorcze-zestawienie-sprawozdan-dotyczacych-substancji-zubozajacych-warstwe-ozonowa-lub


Podmioty użytkujące systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice zawierające halony i przeznaczone do zastosowań krytycznych: Sprawozdanie z wykorzystania halonów do celów krytycznych
Id wzoru: 2018/01/02/4904
Link: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/ochrona-srodowiska/ochrona-srodowiska-1/sprawozdanie-dla-podmiotow-uzytkujacych-systemy-ochrony-przeciwpozarowej-i-gasnice-zawierajace


(22 I 2018)


Zmiany w Bazie Danych Sprawozdań (BDS)

Szanowni Państwo, użytkownicy Bazy Danych Sprawozdań (BDS), informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r. BDS zostanie dostosowana do wymogów znowelizowanej Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017r., poz 1951). Sprawozdania za 2017 r. będą więc już tworzone on-line na zmodyfikowanym formularzu.


Do formularza sprawozdania zostały wprowadzone następujące zmiany:

W Części I:

Profil działalności został dostosowany do wymogów znowelizowanej ustawy – prosimy o uważne zapoznanie się z tym profilem i zaznaczenie przed rozpoczęciem wypełniania sprawozdania właściwego profilu działalności zgodnego z działalnością prowadzoną w roku, którego ma dotyczyć sprawozdanie.


W Części II:

1. SZWO – FGC

Definiowanie substancji lub mieszaniny – w przypadku mieszaniny należy podać „oznaczenie ASHRAE” zamiast „nazwa handlowa mieszaniny”. Jeśli mieszanina nie posiada oznaczenia ASHRAE, można zdefiniować jej skład i podać inną nazwę.

2. Przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Należy podać ilość substancji/mieszaniny przywiezionej luzem z podziałem na ilość substancji/mieszaniny pierwotnej i (w odrębnym polu) ilość substancji/mieszaniny odzyskanej, poddanej recyklingowi lub regenerowanej (wartość można podać tylko w jednym z tych pól lub w obu)
 • Na podstawie dodanych danych o ilości substancji/mieszaniny przywiezionej luzem (pierwotnej lub odzyskanej, poddanej recyklingowi lub regenerowanej) system będzie automatycznie obliczał ilość ekwiwalentu CO2 (w tonach) dla substancji/mieszaniny pierwotnej i ilość substancji/mieszaniny odzyskanej, poddanej recyklingowi lub regenerowanej
 • Substancja lub mieszanina zawarta w przywiezionych produktach lub urządzeniach - system będzie automatycznie obliczał na podstawie podanych danych ilość substancji lub mieszaniny zawartej w produktach lub urządzeniach w tonach ekwiwalentu CO2

3. Wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Należy podać ilość substancji/mieszaniny wywiezionej luzem z podziałem na ilość substancji/mieszaniny pierwotnej i (w odrębnym polu) ilość substancji/mieszaniny odzyskanej, poddanej recyklingowi lub regenerowanej (wartość można podać tylko w jednym z tych pól lub w obu)
 • Na podstawie dodanych danych o ilości substancji/mieszaniny wywiezionej luzem (pierwotnej lub odzyskanej, poddanej recyklingowi lub regenerowanej) system będzie automatycznie obliczał ilość ekwiwalentu CO2 (w tonach) dla substancji/mieszaniny pierwotnej i ilość substancji/mieszaniny odzyskanej, poddanej recyklingowi lub regenerowanej
 • Substancja lub mieszanina zawarta w produktach lub urządzeniach - system będzie automatycznie obliczał na podstawie podanych danych ilość substancji lub mieszaniny zawartej w wywiezionych urządzeniach w tonach ekwiwalentu CO2

4. Obrót na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Zostały dodane pozycje do uzupełnienia przez wypełniającego formularz sprawozdania: Przekazane do recyklingu, Przekazane do regeneracji, Przekazane do zniszczenia, Przekazane do innych celów

5. Zastosowanie

 • Zmiana nazwy z rozdzielnic wysokiego napięcia na rozdzielnice elektryczne
 • Zmiana z „serwisowanie lub konserwacja” na „konserwacja lub serwisowanie”
 • Dodanie oprócz „konserwacji i serwisowania” i „instalacji”, czynności „naprawy” oraz „likwidacji”dla poszczególnych typów urządzeń
 • Należy podać ilość substancji/mieszaniny zastosowanej z podziałem na ilość substancji/mieszaniny pierwotnej i ilość substancji/mieszaniny odzyskanej, poddanej recyklingowi lub regenerowanej (wartość będzie można podać tylko w jednym z tych pól lub w obu)

6. Odzysk, recykling, regeneracja lub zniszczenie we własnym zakresie – bez zmian

7. Substancja lub mieszanina zmagazynowana

Należy podać ilość substancji/mieszaniny zmagazynowanej z podziałem na ilość substancji/mieszaniny pierwotnej i ilość substancji/mieszaniny odzyskanej, poddanej recyklingowi lub regenerowanej (wartość będzie można podać tylko w jednym z tych pól lub w obu).

8. Substancja lub mieszanina utracona – bez zmian


Informacjedodatkowe:

 1. Istniejące w systemie sprawozdania przekazane przez użytkowników przed wprowadzeniem zmian pozostaną bez zmian.
 2. Profil działalności został przypisany do danego sprawozdania (szkicu, wysłanego sprawozdania). Użytkownik powinien podawać profil działalności, wypełniając sprawozdanie za dany rok kalendarzowy
 3. W podglądzie sprawozdania będzie się wyświetlać informacja o dacie wysłania prośby o korektę sprawozdania oraz o dacie końcowej wysłania korekty sprawozdania (zgodnie z nową ustawą podmiot ma 14 dni na wysłanie korekty od dnia powiadomienia o błędnym sprawozdaniu)
 4. Jeżeli zostanie przekroczony termin przesłania korekty, to po zalogowaniu będzie wyświetlać się komunikat o braku przesłania korekty w wymaganym ustawowo terminie


(22 XII 2017)


Aktualizacja Kart Urządzeń i Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO)


Informujemy obecnych i przyszłych użytkowników CRO, że zgodnie z zapisem art. 5 Ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. (Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2017 r. poz. 1567) zmieniającej ustawę o SZWO i F-gazach z dnia 15 maja 2015 r. CRO zostanie dostosowany przez nas do wymogów tej ustawy w ciągu 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie (tj. od dnia 23.09.2017 r.), a operatorzy będą zobowiązani do zaktualizowania Kart Urządzeń i Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej do wymogów tej ustawy w terminie 6 miesięcy od dnia dostosowania CRO do tych wymogów. Administratorzy kont operatorów zostaną zawiadomieni z wyprzedzeniem o aktualnym terminie dostosowania Kart .


W okresie przejściowym, tj. od dnia 23.09.2017 r. do dnia dostosowania CRO do wymogów znowelizowanej ustawy, należy postępować zgodnie z następującymi zasadami:

 • Można już teraz zamykać Karty już założone w CRO dla urządzeń będących stacjonarnymi urządzeniami chłodniczymi, klimatyzacyjnymi lub pompami ciepła, stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej, rozdzielnicami elektrycznymi lub urządzeniami zawierającymi rozpuszczalniki, zawierających 3 kg lub więcej F-gazów, ale (po przeliczeniu z uwzględnieniem art. 2 ust.1 pkt 3 ustawy) poniżej 5 ton równoważnika CO2,
 • Nowe Karty dla urządzeń będących stacjonarnymi urządzeniami chłodniczymi, klimatyzacyjnymi lub pompami ciepła, stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej, rozdzielnicami elektrycznymi i urządzeniami zawierającymi rozpuszczalniki, zawierających 3 kg lub więcej i jednocześnie (po przeliczeniu z uwzględnieniem art. 2 ust.1 pkt 3 ustawy) 5 ton równoważnika CO2 lub więcej F-gazów należy zakładać w CRO zgodnie z dotychczasowymi przepisami,
 • W przypadku gdy nie posiadające jeszcze Karty w CRO urządzenie będące stacjonarnym urządzeniem chłodniczym, klimatyzacyjnym lub pompą ciepła, stacjonarnym systemem ochrony przeciwpożarowej, rozdzielnicą elektryczną, urządzeniem zawierającym F-gaz jako rozpuszczalnik oraz organicznym obiegiem Rankine’a, a także agregatem chłodniczym samochodu ciężarowego chłodni (tylko o masie ponad 3,5 t) lub przyczepy chłodni, zawiera poniżej 3 kg, ale jednocześnie (po przeliczeniu z uwzględnieniem art. 2 ust.1 pkt 3 ustawy) 5 ton równoważnika CO2 F-gazu lub więcej, należy prowadzić dla niego dokumentację zawierającą dane wymagane w art. 14 ust. 3 znowelizowanej ustawy, ale założyć dla niego Kartę w CRO będzie można dopiero po dostosowaniu CRO do wymogów tej ustawy.


Od dnia dostosowania CRO do wymogów znowelizowanej ustawy nowe Karty muszą być już zakładane w CRO w oparciu o przepisy tej ustawy. Oznacza to m.in., że w przypadku urządzeń będących stacjonarnymi urządzeniami chłodniczymi, klimatyzacyjnymi lub pompami ciepła, stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej, rozdzielnicami elektrycznymi, urządzeniami zawierającymi rozpuszczalniki oraz organicznymi obiegami Rankine’a, a także agregatami chłodniczymi samochodów ciężarowych chłodni (tylko o masie ponad 3,5 tony) i przyczep chłodni, nowe Karty będą musiały być zakładane, a istniejące zaktualizowane, jeśli ilość F-gazu w urządzeniu przeliczona z uwzględnieniem art. 2 ust.1 pkt 3) tej ustawy wyniesie 5 ton równoważnika CO2 lub więcej.


W celu ułatwienia administratorom kont operatorów przygotowania się do zakładania nowych lub aktualizacji istniejących Kart w zakładce „Dokumenty” na stronie CRO www.cro.ichp.pl (zakładka dostępna tylko dla użytkowników CRO po zalogowaniu się na stronę CRO) oraz w zakładce F-gazy - CRO na stronie BOWOiK www.ichp.pl/F-gazy-CRO (zakładka ogólnie dostępna) zamieszczamy tabele zawierające zestawienie substancji i mieszanin będących F-gazami, ich wartości globalnego potencjału ocieplenia (GWP) oraz ilości każdego z tych F-gazów w kg odpowiadające 5 tonom równoważnika CO2.


UWAGA 1: Na podstawie art. 6 w powiązaniu z art. 4 Rozporządzenia (EU) 517/2014, w przypadku gdy urządzenie spełnia definicję systemu hermetycznie zamkniętego zawartą w art. 2 tego Rozporządzenia i jest oznakowane jako takie przez producenta, nie podlega obowiązkowi zakładania Karty w CRO, jeśli zawiera poniżej 10 ton równoważnika CO2 F-gazu. Na mocy tych przepisów temu obowiązkowi nie podlegają też rozdzielnice elektryczne, jeśli spełniają co najmniej jeden z następujących warunków: zawierają poniżej 6 kg F-gazu albo ich zbadany poziom wycieków zgodnie ze specyfikacją producenta nie przekracza 0,1% w ciągu roku i są odpowiednio oznakowane, albo są wyposażone w przyrząd do monitorowania ciśnienia lub gęstości.


UWAGA 2:
Urządzenia, o których mowa w niniejszej informacji zawierające mieszaniny, w których skład wchodzą zarówno substancje kontrolowane (będące SZWO), jak i substancje będące F-gazami (takie mieszaniny są też F-gazami), będą wymagać zakładania Kart, albo jeśli zawierają 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych, albo jeśli zawierają 5 ton równoważnika CO2 lub więcej F-gazów. Dlatego w tabeli dotyczącej mieszanin będących F-gazami, o której mowa wyżej, podano również ilości (w kg) mieszanin zawierających zarówno substancje kontrolowane, jak i F-gazy odpowiadające 3 kg substancji kontrolowanych w mieszaninie, czyli progi, od których również obowiązuje założenie Kart.


UWAGA 3: Urządzenia, o których mowa w niniejszej informacji, zarówno zawierające substancje kontrolowane (będące SZWO), jak i zawierające mieszaniny, w których skład wchodzą wyłącznie substancje kontrolowane, wymagają obecnie i będą nadal wymagać zakładania Kart, tylko jeśli zawierają 3 kg lub więcej takich substancji lub mieszanin. Lista takich substancji i mieszanin zostanie zamieszczona na stronach www.cro.ichp.pl oraz www.ichp.pl/CRO.


Tabele zawierające ilość (w kg) substancji lub mieszaniny F-gazów i substancji kontrolowanych, jakie podlegają rejestracji w bazie CRO

(25 IX 2017)


30. rocznica podpisania Protokołu montrealskiego30 rocznica podpisania Protokołu montrealskiego


W dniu 16 września 2017 r. przypada 30 rocznica podpisania Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową. Z tej okazji Sekretariat Ozonowy przekazał do pobrania okolicznościowe logo (do ściągnięcia tutaj). Temat przewodni obchodów 30-lecia Protokołu montrealskiego to „Caring for all life under the sun”, czyli w wolnym tłumaczeniu: „Troszczmy się o zachowanie każdego życia na Ziemi”.


Protokół montrealski jest jedynym traktatem międzynarodowym w obszarze ochrony środowiska naturalnego ratyfikowanym przez wszystkie kraje świata i jego realizacja pozwoliła na radykalne zmniejszenie produkcji i zużycia substancji zubożających warstwę ozonową. Emisja tych substancji do atmosfery ziemskiej stanowiła realne zagrożenie dla życia na Ziemi wskutek osłabienia ochronnego działania warstwy ozonowej przed szkodliwym wpływem promieniowania UV-B, a dzięki jej redukcji miliony ludzi uniknęło raka skóry i chorób oczu. Emisja tych substancji znacząco przyczyniała się też do zwiększenia zagrożenia ociepleniem klimatu. Dzięki uzgodnieniu w październiku 2016 r. Poprawek z Kigali do Protokołu montrealskiego wprowadzających jako substancje kontrolowane przez Protokół substancje HFC (wodorofluorowęglowodory) o wysokim potencjale globalnego ocieplenia można będzie dodatkowo zmniejszyć wzrost globalnej temperatury o 0,5oC do końca XXI wieku, co stanowi cenne uzupełnienie działań prowadzonych w ramach Konwencji Klimatycznej. Ponadto,według oceny ONZ wprowadzenie technologii alternatywnych w stosunku do substancji zubożających warstwę ozonową i substancji HFC pozwoli na stworzenie nowych miejsc pracy i zaoszczędzenie w skali globalnej ponad 2 biliony USD do roku 2050.


Na stronie http://ozone.unep.org/ znajdują się dodatkowe informacje i materiały nt. XXX rocznicy podpisania Protokołu montrealskiego.

(15 IX 2017)Nowelizacja Ustawy o SZWO i F-gazach


W dniu 1 sierpnia 2017 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 23 sierpnia br. - http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1567/1


Krajowe przepisy dotyczące fluorowanych gazów cieplarnianych dostosowano do prawa Unii Europejskiej.


Nowelizacja ustawy była konieczna, bo odnosiła się ona do uchylonego rozporządzenia WE nr 842/2006, które zastąpiono rozporządzeniem UE nr 517/2014. Po zmianach przyjęte rozwiązania są spójne z rozporządzeniem nr517/2014 oraz rozporządzeniami Komisji Europejskiej, które są przepisami wykonawczymi do rozporządzenia unijnego. Zasadniczo przepisy rozporządzeń wspólnotowych i wykonawczych są stosowane bezpośrednio wpaństwach unijnych, jednak w tym przypadku część z nich wymaga odzwierciedlenia wprzepisach krajowych.


Dzięki wprowadzonym zmianom ujednolicone zostały obowiązki nakładane m.in. na operatorów urządzeń chłodniczych iklimatyzacyjnych, urządzeń będących systemami przeciwpożarowymi oraz rozdzielnic elektrycznych (zawierających fluorowane gazy cieplarniane), a także na osoby fizyczne wykonujące czynności wymagające posiadania certyfikatu dla personelu. Jest to szczególnie ważne dla środowiska, bo fluorowane gazy cieplarniane charakteryzują się wyjątkowo wysokimi współczynnikami globalnego ocieplenia. To sprawia, że ich emisja negatywnie wpływa na klimat.


Najistotniejsze zmiany
:

 • rozszerzono obowiązek certyfikacyjny na nowe urządzenia (np. agregaty chłodnicze do niektórych samochodów ciężarowych chłodni oraz wszystkich przyczep chłodni);
 • zmieniono obowiązki nałożone na producentów substancji (np. pianek) i urządzeń (np. chłodniczych i klimatyzacyjnych), dotyczące sprawozdawczości i etykietowania (trzeba będzie zamieszczać więcej informacji na etykiecie);
 • zmieniono zakres prowadzonej dokumentacji dotyczącej urządzeń chłodniczych iklimatyzacyjnych oraz przeciwpożarowych oraz częstotliwość przeprowadzania kontroli szczelności tych urządzeń;
 • nałożono dodatkowe obowiązki na sprzedawców niehermetycznie zamkniętych urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane, sprzedawców fluorowanych gazów cieplarnianych oraz wprowadzających do obrotu fluorowane gazy cieplarniane, (w przypadku ww. urządzeń można je będzie sprzedać po przedstawieniu umowy na zainstalowanie takiego urządzenia przez podmiot certyfikowany);
 • zmodyfikowano dwie bazy danych: Centralny Rejestr Operatorów i Bazę Danych (ze Sprawozdań) (zmieniono katalog danych wprowadzanych do tych baz);
 • przewidziano rozwiązanie polegające na zamieszczaniu wzorów dokumentów tylko wformie elektronicznej w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, zamiast wydawania rozporządzeń określających te wzory (te dokumenty to m.in. wzory: Karty Urządzenia i Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej);
 • rozszerzono zakres sankcji nakładanych przez organy kontrolne Inspekcji Ochrony Środowiska i Państwowej Straży Pożarnej za nieprzestrzeganie przepisów wynikających z regulacji krajowych i unijnych (nakładane będą administracyjne kary pieniężne wwysokości od 600 do 30000 zł).


Nowe przepisy, co do zasady obowiązywać będą po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem określonych w projekcie regulacji, które wejdą w życie w innych terminach późniejszych.

(24 VIII 2017)


Ważne dla importerów urządzeń napełnionych fabrycznie HFC

Zgodnie z rekomendacją Komisji Europejskiej importerzy urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła napełnionych fabrycznie HFC, którzy przywiozą w ciągu danego roku kalendarzowego w tych urządzeniach mniej niż 100 ton CO2 eq HFC, nie muszą uzyskiwać od unijnych importerów lub producentów tych substancji autoryzacji na wykorzystanie kontyngentów na te substancje w tym danym roku kalendarzowym. Należy przy tym pamiętać, że mieszaniny zawierające HFC są traktowane dla potrzeb Rozporządzenia 517/2014 jako HFC, czyli przy obliczaniu ilości HFC przywiezionych w urządzeniach należy w przypadku mieszanin uwzględnić wartość GWP dla całej mieszaniny obliczoną zgodnie z Załącznikiem IV do Rozporządzenia 517/2014.

(14 VII 2017)Wersja polska dokumentu FAQ w sprawie raportowania o imporcie/eksporcie F-gazów
Na stronie Komisji Europejskiej https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas_en#tab-0-1 w zakładce Guidance Documents for F-gas Regulation ==> Reporting : FAQ Document for Companies Reporting on F-gases jest dostępna wersja polska dokumentu FAQ (Pytania i Odpowiedzi) dotyczącego raportowania o imporcie/eksporcie F-gazów do Komisji Europejskiej.
(2 III 2017)


Raport dotyczący zużycia F-gazów w 2015 r.

Komisja Europejska opublikowała raport dotyczący produkcji i zużycia F-gazów w UE w 2015 r. Raport jest dostępny na stronie: http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2016121301_en

(15 XII 2016)Forum Konsultacyjne nt. implementacji Rozporządzenia 517/2014

W dniu 1.12.2016 r. odbyło się w Brukseli Forum Konsultacyjne nt. implementacji Rozporządzenia 517/2014 z udziałem przedstawicieli europejskich stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Dokumenty i prezentacje z tego spotkania są dostępne na stronie https://ec.europa.eu/clima/events/articles/0106_en

(5 XII 2016)Protokół Montrealski – Kigali Amendment

(Protokół Montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową do Konwencji wiedeńskiej w sprawie ochrony warstwy ozonowej)


W dniach 10-15 października 2016 r. w Kigali (Rwanda) odbyło się XXVIII Spotkanie Stron Protokołu Montrealskiego (MOP28), podczas którego przedstawiciele 197 krajów świata, w tym Polski, negocjowali propozycje wprowadzenia do Protokołu Montrealskiego harmonogramu wycofywania zużycia i produkcji substancji - fluorowanych gazów cieplarnianych (HFC).


Prace dotyczące uzgodnienia Poprawek rozpoczęto 6 lat temu w Port Ghalib (Egipt), a w dniu 15.10.2016 r. o godzinie 6:54 rano Poprawki, które nazwano „Kigali Amendment” zostały przyjęte po długotrwałych negocjacjach. Wprowadzenie poprawek spowoduje wymierne korzyści środowiskowe takie jak zmniejszenie o 85% ilości potencjalnie wyemitowanych HFC wyrażonych w CO2 eq poprzez redukcję ich produkcji i zużycia we wszystkich 197 krajach - Stronach Protokołu. Szacuje się, że w efekcie wdrożenia poprawek do 2050 r. emisja CO2 zmniejszy się o ok. 70 Gt CO2 eq, a do końca stulecia nastąpi obniżenie temperatury na Ziemi o 0,5 oC.


Wdrożenie narzędzi, które spowodują redukcję HFC jest niezwykle ważne dla środowiska, gdyż substancje te, które stosowane są jako zamienniki substancji zubożających warstwę ozonową, charakteryzują się potencjałem ocieplenia globalnego nawet kilkanaście tysięcy większym niż dwutlenek węgla. Powszechne ich stosowanie jako czynniki chłodnicze, środki spieniające, czy gazy pędne w aerozolach, powoduje negatywne skutki dla klimatu.

W końcowej fazie negocjacji poza ekspertami udział wzięli również przedstawiciele wysokiego szczebla, w tym sekretarz Stanu USA John Kerry, którego emocjonalne i merytoryczne wystąpienie przyśpieszyło uzgodnienie Kigali Amendment.


W związku z różnymi potrzebami i możliwościami gospodarczymi istniejącymi pomiędzy krajami rozwijającymi się (A-5), a krajami rozwiniętymi (A-2) uzgodnienie ostatecznej treści Kigali Amendment było dość trudne. Dlatego też w przyjętych poprawkach wprowadzono różne harmonogramy wycofywania HFC dla krajów rozwijających się i dla krajów rozwiniętych. W przypadku przeważającej większości krajów rozwijających się wycofywanie HFC rozpocznie się w 2024 r., natomiast w przypadku przeważającej większości krajów rozwiniętych (A-2, w tym krajów Unii Europejskiej i USA) schemat przyjętego wycofywania rozpoczyna się w roku 2019 i określa zmniejszenie produkcji i zużycia HFC o 10%, w stosunku do średniej łącznej wartości produkcji i zużycia HFC i 10% HCFC z lat 2011-13. Niektóre kraje rozwijające się rozpoczynają wycofywanie HFC w 2028 r., a niektóre kraje mają harmonogram wycofywania HFC nieco złagodzony w początkowym okresie, chociaż termin osiągniecia końcowych wartości produkcji i zużycia jest ten sam. Uzgodniono też, że z uwagi na brak zamienników kraje z bardzo wysoką temperaturą otoczenia (tzw. Kraje HAT), do których należą m.in. wszystkie kraje Półwyspu Arabskiego, będą mogły nadal stosować bez ograniczenia substancje HFC w niektórych rodzajach klimatyzatorów.


Powyższe zobowiązania w odniesieniu do krajów rozwiniętych nie wykraczają poza obowiązki wynikające z już obowiązującego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych. W Polce najczęściej stosowanymi substancjami HFC są czynniki R134 i R410A, wykorzystywane głownie w branży chłodniczej i klimatyzacyjnej.


Uzgodnione Poprawki w Kigali są krokiem milowym w osiąganiu celów stawianych w ramach Protokołu Montrealskiego, którego XXX rocznicę będziemy obchodzić w przyszłym roku i w sposób istotny wzmacniającym efekt osiągnięty dzięki Porozumieniu Paryskiemu.


Poprawki z Kigali wejdą w życie w dniu 1 stycznia 2019 r. jeśli instrumenty ratyfikacyjne do depozytariusza ONZ złoży co najmniej 20 Stron Protokołu.


Przydatne linki:

http://ozone.unep.org/

https://www.youtube.com/watch?v=OINKJNWtSiE

http://www.dw.com/en/landmark-climate-deal-reached-to-limit-hfcs/av-36051084

http://www.nytimes.com/2016/10/15/world/africa/kigali-deal-hfc-air-conditioners.html?emc=edit_na_20161015&nlid=60219732&ref=cta&_r=0

http://www.iisd.ca/ozone/resumed-oewg38-mop28/

(19 X 2016)


16 września – Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

Informujemy, że w dniu 16 września przypada 29. rocznica podpisania Protokołu montrealskiego o substancjach zubożających warstwę ozonową (SZWO). Dzień ten został ustanowiony Międzynarodowym Dniem Ochrony Warstwy Ozonowej w celu podkreślenia znaczenia ochrony warstwy ozonowej dla życia na Ziemi. Z tej okazji Sekretarz Generalny ONZ Pan Ban Ki Moon wystosował list do społeczności międzynarodowej, w którym zwrócił uwagę na konieczność zastępowania SZWO zamiennikami, które nie wpływają na ocieplenie klimatu. W tym kontekście zaakcentował potrzebę wprowadzenia do Protokołu montrealskiego harmonogramów redukcji produkcji i zużycia substancji HFC, które są stosowane powszechnie jako zamienniki SZWO, ale są gazami cieplarnianymi o potencjale globalnego ocieplenia (GWP) nawet kilka tysięcy razy większym niż GWP CO2.Ważna informacja dla importerów urządzeń zawierających HFC


Otrzymaliśmy informację od Komisji Europejskiej, że w Rejestrze HFC została stworzona opcja (tzw. „pooling system”), która może zainteresować producentów i importerów urządzeń zawierających HFC, gdyż umożliwia producentom urządzeń negocjowanie z posiadaczami kontyngentów autoryzowania wykorzystania przez nich dużych ilości HFC, które mogą oni z kolei przekazać importerom. Więcej w zakładce F-GAZY - Informacje dla użytkowników.

(5 VII 2016)INSTALACJE 2016 – zapraszamy na konferencję poświęconą legislacji f-gazowej

25 kwietnia 2016 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się Konferencja „Krajowa legislacja f-gazowa dla chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła – certyfikacja firmowa i personalna oraz aktualne obowiązki serwisanta i właściciela instalacji” (pawilon 10), organizowana przez Krajowe Forum Chłodnictwa. Stoisko informacyjne dotyczące certyfikacji i legislacji f-gazowej z udziałem Centrów Szkoleń i Certyfikacji KFCh będzie czynne w pawilonie 5A w dniach 25-28 kwietnia 2016 r.

Konferencja: http://kfch.pl/aktualnosci/aktualnoscID/206/page/1

Stoisko informacyjne: http://kfch.pl/aktualnosci/aktualnoscID/207/page/1

(11 IV 2016)


Baza Danych Sprawozdań o SZWO i FGC

bowoik_logo2Informujemy, że w związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw z dn. 19 stycznia 2016 r. poz. 88 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych w dniu 22 stycznia 2016 r. została upubliczniona na stronie http://www.bds.ichp.pl Baza Danych Sprawozdań o SZWO i FGC.
Podmioty mogą dokonać rejestracji na ww. stronie internetowej. Prosimy przed rejestracją zapoznać się z dokumentem „Instrukcja Użytkownika Bazy Danych Sprawozdań o SZWO i FGC (BDS)”.

(22 I 2016)


Nowe rozporządzenie w sprawie kontroli wycieków

Informujemy, że w dniu 20 stycznia 2016 r. w Dzienniku Ustaw poz. 89 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie sprawdzania pod względem wycieków urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających substancje kontrolowane.

(21 I 2016)Nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdań

Informujemy, że w dniu 19 stycznia 2016 r. w Dzienniku Ustaw poz. 88 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych.

(20 I 2016)


Nowe rozporządzenie w sprawie wzoru Kart

Informujemy, że w dniu 18 stycznia 2016 r. w Dzienniku Ustaw poz. 73 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru Karty Urządzenia i wzoru Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzania i prowadzenia.

(18 I 2016)


Rozporządzenie w sprawie wzoru sprawozdania dla podmiotów użytkujących systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice zawierające halony i przeznaczone do zastosowań krytycznych
Informujemy, że w dniu 15 stycznia w Dzienniku Ustaw poz. 67 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania dla podmiotów użytkujących systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice zawierające halony i przeznaczone do zastosowań krytycznych.

(18 I 2016)Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej

Informujemy, że w związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw z dn. 12 stycznia 2016 r. poz. 56 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej w dniu 13 stycznia 2016 r. został upubliczniony na stronie www.cro.ichp.pl Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej.


Operatorzy mogą dokonać rejestracji na w/w stronie internetowej. Prosimy przed rejestracją zapoznać się z dokumentem „Instrukcja Użytkownika Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO)”.

(13 I 2016)Nowe rozporządzenie w sprawie CRO

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dn. 12 stycznia 2016 r. poz. 56 ukazało się Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej.

(13 I 2016)


Informacja dotycząca uzyskania wpisu do rejestru

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska została umieszczona informacja dotycząca uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową i niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 r. dotyczącego przedsiębiorstw i operatorów, któym udzielono autoryzacji na przechowywanie halonów do zastosowań krytycznych, przedsiębiorstw produkujących, stosujących lub wprowadzających na terytorium RP nowe substancje oraz przedsiębiorstw stosujących substancje kontrolowane w charakterze substratów oraz przedsiębiorstw prowadzących niszczenie substancji kontrolowanych.

Informacja dotycząca wpisu do rejestru jest dostępna pod linkiem:

https://www.mos.gov.pl/srodowisko/ochrona-powietrza/zarzadzanie-emisjami-gazow-cieplarnianych/ochrona-warstwy-ozonowej-i-fluorowane-gazy-cieplarniane/


Pozostałe informacje dotyczące substancji zubażających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych są dostępne pod linkami:

https://www.mos.gov.pl/srodowisko/ochrona-powietrza/zarzadzanie-emisjami-gazow-cieplarnianych/ochrona-warstwy-ozonowej-i-fluorowane-gazy-cieplarniane/

(7 I 2016)Nowe rozporządzenia


Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dn. 18 grudnia 2015 r. poz. 2141 ukazało się Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu operatorów urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej, będących na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dn. 21 grudnia 2015 r. poz. 2155 ukazało się Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania dotyczącego nielegalnego przywozu i wywozu substancji kontrolowanych.

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dn. 29 grudnia 2015 r. poz. 2251 ukazało się Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu.

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dn. 30 grudnia 2015 r. poz. 2317 ukazało się Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów, wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób przeprowadzających egzaminy oraz prowadzących szkolenia, wymagań dotyczących przeprowadzania egzaminów, a także wzorów dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym, wniosku o wydanie certyfikatu i certyfikatów dla personelu.

(31 XII 2015)Nowe rozporządzenia

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dn. 7 grudnia 2015 r. poz. 2052 ukazało się Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2015 r. dotyczące wzorów wniosków o odstępstwa od zakazów dotyczących niektórych substancji kontrolowanych.


Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dn. 7 grudnia 2015 r. poz. 2054 ukazało się Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. dotyczące wzoru sprawozdania dotyczącego urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej będących na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.


Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dn. 8 grudnia 2015 r. poz. 2072 ukazało się Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 grudnia 2015 r. dotyczące wskazania podmiotu pełniącego funkcję jednostki certyfikującej przedsiębiorców oraz jednostki certyfikującej personel.


Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dn. 8 grudnia 2015 r. poz. 2074 ukazało się Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 grudnia 2015 r. dotyczące jednostkowych stawek opłat za czynności realizowane przez jednostkę certyfikującą personel.


Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dn. 14 grudnia 2015 r. poz. 2119 ukazało się Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 10 grudnia 2015 r. dotyczące wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców, wzoru tego certyfikatu i jego opisu oraz wysokości jednostkowych stawek opłat pobieranych przez jednostkę certyfikującą przedsiębiorców.


Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dn. 15 grudnia 2015 r. poz. 2125 ukazało się Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 10 grudnia 2015 r. dotyczące minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła i systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających fluorowane gazy cieplarniane.


Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dn. 17 grudnia 2015 r. poz. 2137 ukazało się Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 grudnia 2015 r. dotyczące wymagań dotyczących wyposażenia technicznego jednostek prowadzących szkolenia w zakresie odzysku substancji kontrolowanych oraz fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, minimalnych wymagań dotyczących wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób prowadzących szkolenia, wzoru zaświadczenia o odbytym szkoleniu i wysokości jednostkowych stawek opłat.


Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dn. 18 grudnia 2015 r. poz. 2148 ukazało się Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 14 grudnia 2015 r. dotyczące wzoru zgłoszenia podmiotu zamierzającego pełnić funkcję jednostki oceniającej personel oraz wzoru zgłoszenia podmiotu zamierzającego pełnić funkcję jednostki prowadzącej szkolenia.


Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dn. 18 grudnia 2015 r. poz. 2149 ukazało się Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2015 r. dotyczące sposobu przeprowadzania kontroli spełniania warunków uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców.


(21 XII 2015)


Nowe rozporządzenia

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dn. 7 grudnia 2015 r. poz. 2055 ukazało się Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2015 r. dotyczące:

 • wzoru wniosku o udzielenie autoryzacji na przechowywanie halonów do zastosowań krytycznych,
 • wzoru wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorstw stosujących substancje kontrolowane w charakterze substratów,
 • wzoru wniosku o wpis do rejestru dla przedsiębiorstw produkujących, stosujących lub wprowadzających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nowe substancje.


Przypominamy o obowiązku rejestracji wynikającym z Art. 7 Ustawy o SZWO oraz o niektórych FGC z dnia 15 maja 2015 r. i uzyskania autoryzacji


(7 XI 2015)


Nowa publikacja KE

Informujemy o opublikowaniu przez KE nowego dokumentu zawierającego informacje dotyczące kwestii związanych z obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia (UE) nr 517/20014 dla importerów urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Information for importers of equipment containing fluorinated greenhouse gases on their obligations under the EU F-gas Regulation).

(3 XI 2015)


Komisja Europejska przydzieliła już kontyngenty na 2016 rok dla producentów i importerów substancji HFC


Substancje HFC (wodorofluorowęglowodory) należące do grupy tzw. fluorowanych gazów cieplarnianychsą powszechnie wykorzystywane jako czynniki chłodnicze, spieniające, gaśnicze,rozpuszczalniki i gazy pędne w aerozolach. Ze względu na to, że wartościwspółczynników globalnego ocieplenia (GWP) HFC są wyjątkowo wysokie - wielokrotnie większe niż CO2 – ich stosowanie i wprowadzanie doobrotu podlega w Unii Europejskiej ograniczeniom. Zgodnie z art. 15 Rozporządzenia (UE) 517/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady od 1 stycznia 2015r. producenci i importerzy substancji HFC mogą wprowadzać do obrotu w UE te substancje jedynie w przypadku, gdy otrzymają kontyngent od Komisji Europejskiej. Zgodnie z art. 16 tego rozporządzenia kontyngenty są przyznawane przez Komisję dla dwóch kategorii producentów i importerów:


Kategoria I (tzw. Incumbents) - podmioty, które przekazały do Komisji raporty potwierdzające wprowadzenie do obrotu HFC w latach 2009-2012 – otrzymują 89% całej puli HFC przeznaczonej do podziału wynikającej z harmonogramuredukcji zawartego w Załączniku V do rozporządzenia. Pula do podziału na 2016 r. wynosi 93 % ilości przeznaczonej do podziału na 2015 r.


Kategoria II (tzw. New Entrants)- podmioty niespełniające tego warunku, które zadeklarują zamiar produkcji lubprzywozu HFC w danym roku kalendarzowym – otrzymują 11 % tej puli, przy czym od 1 stycznia 2018 r. podmioty te są traktowane tak jak podmioty Kategorii I pod warunkiem, że wprowadziły do obrotu HFC wlatach 2015-2017.


W oparciu o mechanizm opisany wyżej Komisja Europejska przydzieliła już kontyngenty na 2016 rok dla producentów i importerówHFC. Otrzymało je łącznie we wszystkich państwach członkowskich UE 78 podmiotówKategorii I (w tym 6 podmiotów polskich: Centrum Klima S.A., Linde Gaz PolskaSp. z o.o., Savi Inwestycje Sp. z o.o., Systherm D. Gazińska s.j., Termo Schiessl Sp. z.o.o i WIGMORS) oraz 416podmiotów Kategorii II (w tym 61 podmiotów polskich). Oznacza to, że – podobniejak w 2015 r. – udział polskich podmiotów Kategorii II w przeznaczonej dopodziału dla tej grupy podmiotów UE w 2016 r. jest najwyższy spośród wszystkichpaństw członkowskich UE.
(19 X 2015)


Informacje dla pracowników technicznych i firm wykorzystujących w pracy urządzenia zawierające fluorowane gazy cieplarniane

Informujemy o opublikowaniu przez Komisje Europejską broszury informacyjnej „Informacje dla pracowników technicznych i firm wykorzystujących w pracy urządzenia zawierające fluorowane gazy cieplarniane” dotyczącej urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła w wersji PL i wersji EN (pliki do pobrania).

(31 VIII 2015)


UWAGA!

Przypominamy, że zgodnie z art. 19. ust. 6 rozporzadzenia (UE) nr 517/2014 do dnia 30 czerwca 2015 r., a następnie co rok, każdy podmiot, który na podstawie art. 19 ust. 1 składa sprawozdanie z wprowadzenia do obrotu co najmniej 10 000 ton ekwiwalentu CO2 substancji HFC w poprzednim roku kalendarzowym, zapewnia dodatkowo, by dokładność tych danych była weryfikowana przez niezależnego audytora.


Audytor ten musi być:

a) akredytowany na podstawie dyrektywy 2003/87/WE; albo

b) akredytowany do celów weryfikacji sprawozdań finansowych zgodnie z ustawodawstwem danego państwa członkowskiego.


Podmiot przechowuje sprawozdanie z weryfikacji przez co najmniej pięć lat. Sprawozdanie to jest udostępniane Ministerstwu Śrobowiska i Komisji na ich wniosek.

(10 VI 2015)


UWAGA!

Nowa Ustawa dotycząca SZWO i F-gazów

Informujemy, że w dniu 21 maja 2015 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwaloną przez Sejm RP ustawę z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.


Nowa ustawa zastąpi obecnie obowiązującą ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową. Natomiast kwestie dotyczące wykorzystania F-gazów zostaną uregulowane w polskim prawie po raz pierwszy.

Przepisy zawarte w Ustawie nakładają m.in. obowiązki dla personelu i przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie produkcji, importu, eksportu, wprowadzania do obrotu,stosowania SZWO i F-gazów oraz produktów, urządzeń, gaśnic i systematów ochrony ppoż. zawierających te substancje lub od nich uzależnionych.


Przepisy ustawy:

 • ustanawiają krajowy system certyfikacji oraz zasady prowadzenia szkoleń w zakresie SZWO i F-gazów;
 • nakładają obowiązek prowadzenia dokumentacji przez operatorów urządzeń i systemów ochrony ppoż,
 • ustanawiają Centralny Rejestr Operatorów urządzeń i systemów ochrony ppoż,
 • nakładają obowiązek sprawozdawczości w zakresie SZWO i F-gazów
 • definiują działania kontrolne wykonywane przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska oraz organy Państwowej Straży Pożarnej (PSP);
 • wprowadzają kary za nieprzestrzeganie przepisów, które wymierzał będzie wojewódzki inspektor ochrony środowiska albo właściwy organ PSP.


Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów odnoszących się do:

 • przyjmowania dostaw, obowiązku posiadania certyfikatu dla personelu i certyfikatu dla przedsiębiorców, wymogu posiadania przez personel zaświadczenia o odbytym szkoleniu oraz części przepisów wprowadzających administracyjne kary pieniężne, które wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia,
 • obowiązku prowadzenia dokumentacji przez operatorów urządzeń i systemów oraz również części przepisów w zakresie administracyjnych kar pieniężnych, które wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.


(22 V 2015)


Nowe publikacje


Informujemy o opublikowanych przez AREA publikacjach:


„F-gas: national registries of certified companies and individuals” – zawierająca informacje o systemach certyfikacji w poszczególnych państwach członkowskich


„Low GWP Refrigerants. Guidance on minimum requirements for contractors' training & certification” – dotycząca minimalnych wymagań odnośnie szkolenia i certyfikacji dla przedsiębiorców zajmujących się czynnikami chłodniczymi o niskim GWP


„AREA F-Gas GUIDE. A practical guide on the application of the new F-Gas Regulation to refrigeration, air conditioning & heat pump contractors” – dotycząca praktycznych wskazówek odnośnie nowego rozporządzenia F-gazowego dla sektora urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.


Informujemy o opublikowanym przez Komisję Europejską kalkulatorze przeliczającym tony metryczne na ekwiwalent CO2 dla poszczególnych mieszanin zawierających HFC (plik do pobrania ).


Informujemy o opublikowaniu przez Komisję Europejską broszury informacyjnej „Information for technicians and users of refrigeration, air conditioning and heat pump equipment containing fluorinated greenhouse gases” oraz Informacje dla techników i użytkowników urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane" („Information for technicians and users of refrigeration, air conditioning and heat pump equipment containing fluorinated greenhouse gases” ).


Szkolenie i egzamin na certyfikat F-gazowy

Informujemy, że Fundacja PROZON organizuje szkolenie oraz egzamin na Certyfikat F-gazowy przy współpracy słowackiej jednostki certyfikującej. Więcej informacji można znaleźć na stronie Fundacji PROZON.PROCLIMATE 2015

Informujemy, że Krajowe Forum Chłodnictwa oraz European Partnership for Energy and the Environment zapraszają do wzięcia udziału w drugiej edycji Międzynarodowego Kongresu PROCLIMATE 2015. Trendy i technologie jutra Chłodnictwo-Klimatyzacja-Pompy Ciepła, który odbędzie się 4 marca 2015 roku w Warszawie, w hotelu Mercure Warszawa Centrum przy ul. Złotej 48/54 w godz. 10.00 - 17.00.

Uczestnictwo w Kongresie jest bezpłatne. Obowiązuje rejestracja on-line na http://www.proclimate.pl/ lub mailowo poprzez wypełnienie formularza wysłanego na rsvp@proclimate.pl do dnia 23 lutego br. Więcej informacji o Kongresie oraz informacje praktyczne dla gości znajdziecie Państwo na stronie http://www.proclimate.pl/.UWAGA!

Przypominamy, że na podstawie art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263) do 28 lutego 2015 roku należy przysłać do Biura Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu ewidencję za rok 2014.


Nowe dokumenty Komisji Europejskiej

Informujemy, że Komisja Europejska opracowała dokument dotyczący procedury celnej przepakowywanie dla substancji HCFC "Repackaging of HCFC under regulation (EC) No 1005/2009" oraz opracowała dokument informacyjny dotyczączy licencji dla środków transportu "Means of transport under regulation (EC) No 1005/2009".Nowe akty prawne dotyczące fluorowanych gazów cieplarnianych


Informujemy o opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 1191/2014 z dnia 30 października 2014 r. określającym format i sposób składania sprawozdania, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1191/2014 (wersja PL)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1191/2014 (wersja EN)

oraz


o opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej decyzji wykonawczej Komisji z dnia 31 października 2014 r. określającej, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, wartości odniesienia na okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. dla każdego producenta lub importera, który zgłosił wprowadzenie do obrotu wodorofluorowęglowodorów na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady.


Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 31 października 2014 r. (wersja PL)

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 31 października 2014 r. (wersja EN)


Warsztaty dotyczące zarządzania substancjami HFC

(Workshop on Hydrofluorocarbon Management)


Informujemy, że w dniach 11-12 lipca 2014 r. w Paryżu odbyły się Warsztaty dotyczące zarządzania substancjami HCF, które zostały zorganizowane przez Sekretariat Ozonowy na podstawie Decyzji XXV/5 Stron PM. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej i jednostek ozonowych z kilkudziesięciu krajów świata, współprzewodniczący paneli ekspertów Protokołu Montrealskiego: Naukowego, Efektów Środowiskowych i Techniczno-Ekonomicznego, przedstawiciele Sekretariatu Ozonowego UNEP, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele przemysłu.

Wszystkie wygłoszone na warsztatach prezentacje można znaleźć na stronie Sekretariatu Ozonowego.


Spotkanie Ozone Research Managers w Genewie

Informujemy, że w dniach 14-16 maja w Genewie odbyło się spotkanie Ozone Research Managers poświęcone najnowszym osiągnięciom w badaniach nad wpływem substancji zubożających warstwę ozonową na zanikanie warstwy ozonowej, wpływem zanikania warstwy ozonowej na wzrost natężenia promieniowania UV B i oddziaływaniem tego promieniowania na organizmy żywe oraz powiązaniami między zanikaniem warstwy ozonowej i zmianami klimatu. W spotkaniu udział wzięli naukowcy i szefowie jednostek ozonowych z kilkudziesięciu krajów świata, współprzewodniczący Paneli Ekspertów Protokołu Montrealskiego: Naukowego, Efektów Środowiskowych i Techniczno-Ekonomicznego, przedstawiciele Sekretariatu Ozonowego UNEP i Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej ONZ (WMO). Przed spotkaniem wszystkie kraje, w tym Polska, przygotowały raporty o stanie badań w dziedzinie ozonu. Na spotkaniu zostało wygłoszonych wiele ciekawych prezentacji. Wszystkie opracowane raporty oraz wygłoszone na spotkaniu prezentacje można znaleźć na stronie Sekretariatu Ozonowego.


Zawiadomienie dla producentów i importerów wodorofluorowęglowodorów oraz nowych przedsiębiorstw zamierzających wprowadzić wodorofluorowęglowodory luzem do obrotu w Unii Europejskiej w 2016 r.


W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane "Zawiadomienie dla producentów i importerów wodorofluorowęglowodorów oraz nowych przedsiębiorstw zamierzających wprowadzić wodorofluorowęglowodory luzem do obrotu w Unii Europejskiej w 2017 r.".


Zawiadomienie 016/C 26/07 (wersja polska)
Zawiadomienie 2016/C 26/07 (wersja angielska)


Nowe rozporządzenie w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych


Informujemy, że w dniu 20 maja zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006:


Rozporządzenie nr 517/2014 (wersja PL)

Rozporządzenie nr 517/2014 (wersja EN)Opinia Komisji z 20 sierpnia 2013 r.


Informujemy, że w zakładce Legislacja - SZWO została dodana Opinia Komisji z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie stosowania w odniesieniu do kontenerów intermodalnych zakazu przywozu i wywozu urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub od nich uzależnionych, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.Konferencja „Advancing Ozone & Climate Protection Technologies: Next Steps”


Informujemy, że w dniach 29-30 czerwca 2013 r. w Bangkoku odbyła się druga międzynarodowa konferencja dotycząca technologii przyjaznych dla klimatu i warstwy ozonowej. Program konferencji oraz wygłoszone prezentacje dostępne są na stronie internetowej konferencji.


Informujemy o nowym dokumencie opracowanym przez Komisję Europejską pt. „Środki transportu na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1005/2009. Najczęściej zadawane pytania”


Informujemy, że w zakładce FAQ – Najczęściej zadawane pytania został dodany dokument pt. „Środki transportu na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1005/2009. Najczęściej zadawane pytania” opracowany przez Komisję Europejską.


UWAGA - Rewizja Rozporządzenia (WE) nr 842/2006


Informujemy, że na stronie internetowej Komisji Europejskiej został zamieszczony dokument „WNIOSEK Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych” zawierający propozycję zmian w niniejszym rozporządzeniu opracowany przez Komisję Europejską. Dokument ten można pobrać z naszej strony w polskiej lub angielskiej wersji językowej.


Forum Technologiczne „Climate-Friendly Alternatives in Commercial Refrigeration”


8 grudnia 2012 r. odbyło się Forum Technologiczne na temat alternatyw dla substancji zubożających warstwę ozonową w sektorze chłodnictwa handlowego, zorganizowane przez Koalicję ds. Klimatu i Czystego Powietrza (Climate and Clean Air Coalition) oraz rząd Kanady. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Koalicji ds. Klimatu i Czystego Powietrza.


Seminarium Naukowo-Techniczne "Protecting the Atmosphere for Generations to Come: Twenty-fifth anniversary of the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer”


11 listopada 2012 r. odbyło się uroczyste Seminarium Naukowo-Techniczne poświęcone ochronie warstwy ozonowej, które zostało zorganizowane przez rząd Szwajcarii z okazji jubileuszu 25-lecia Protokołu montrealskiego. Do udziału w Seminarium zostali zaproszeni delegaci krajów-Stron Protokołu montrealskiego uczestniczący w spotkaniu MOP, członkowie Paneli: Naukowego, Efektów Środowiskowych i Techniczno-Ekonomicznego Protokołu montrealskiego, przedstawiciele Funduszu Wielostronnego Protokołu montrealskiego, GEF, UNEP, Banku Światowego, UNDP, UNIDO, a także wielu organizacji pozarządowych z całego świata. Gościem honorowym Seminarium był Prof. Mario Molina, laureat Nagrody Nobla przyznanej mu w 1997 r. wspólnie z Prof. Rowlandem Sherwoodem i Prof. Paulem Crutzenem za potwierdzenie bezpośredniego wpływu fluorowanych węglowodorów emitowanych z urządzeń chłodniczych, pianek, aerozoli i innych zastosowań na zanikanie ozonu w stratosferze.

Wygłoszone podczas Seminarium prezentacje można pobrać ze strony Sekretariatu Ozonowego.


Uwaga! Ostrzegamy przed zastosowaniem podrobionego czynnika chłodniczego R-134a

Coraz częściej zdarzają się przypadki zastosowania sprzedawanych jako R-134a, mieszanek gazów chłodniczych, które mogą zawierać takie gazy chłodnicze jak: R-40 (chlorek metylu), R-22, R-290 (propan) i R-142b. Stosowanie takiego podrobionego czynnika chłodniczego jest niebezpieczne dla osób pracujących bezpośrednio z czynnikiem chłodniczym, gdyż nie tylko może doprowadzić do zniszczenia układów chłodniczych czy klimatyzacyjnych, ale także do eksplozji. Sama mieszanina tych gazów jest łatwopalna, a dodatkowo chlorek metylu powodujący korozję układów chłodniczych czy klimatyzacyjnych reagując z aluminium tworzy piroforyczny trimetyloglin, zapalający się w kontakcie z tlenem z powietrza. Zakup czynnika R134a znanej i wiarygodnej marki nie jest niestety wystarczającym środkiem zapobiegawczym, ponieważ częsty jest również proceder podrabiania samych etykiet np. takich producentów jak: jak DuPont czy Honeywell.

Więcej informacji można znaleźć:


Konferencja „Advancing Ozone & Climate Protection Technologies: Next Steps”

Informujemy, że w dniach 21-22 lipca 2012 r. w Bangkoku odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca technologii przyjaznych dla klimatu i warstwy ozonowej. Program konferencji oraz spis wygłoszonych prezentacji dostępny jest na stronie internetowej konferencji. W BOWOiK dostępne są prezentacje wygłoszone podczas tej konferencji. Zainteresowane poszczególnymi prezentacjami osoby prosimy o kontakt.


Informujemy o zmienionej, uaktualnionej wersji Wskazówek i interpretacji Komisji Europejskiej dotyczących niektórych problemów wynikających z rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych.

W zakładce F-gazy - Informacje dla użytkowników został dodany ten dokument w wersji polskiej i angielskiej.
Informujemy o zmienionej, uaktualnionej wersji podręcznika licencjonowania dla SZWO

Informujemy, że w zakładce SZWO - Informacje dla użytkowników została dodana zmieniona, uaktualniona wersja Podręcznika licencjonowania dla SZWO opracowana przez Komisję Europejską.


Informujemy o nowym dokumencie opracowanym przez Komisję Europejską pt. „Kody Nomenklatury scalonej dla towarów, które mogą podlegać rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową”

Informujemy, że w zakładce SZWO - Informacje dla użytkowników został dodany dokument pt. „Kody Nomenklatury scalonej dla towarów, które mogą podlegać rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową” opracowany przez Komisję Europejską.


Międzynarodowe warsztaty ATMOsphere 2011

Informujemy, że w dniach 11-12 października 2011 r. odbyły się międzynarodowe warsztaty dotyczące naturalnych czynników chłodniczych ATMOsphere 2011 – International Workshop on Natural Refrigerants. Możliwe jest zapoznanie się z prezentacjami i raportem oraz pobranie wszystkich prezentacji wygłoszonych na warsztatach.


Spotkanie Ozone Research Managers w Genewie

Informujemy, że w dniach 1-5 maja w Genewie odbyło się spotkanie Ozone Research Managers poświęcone najnowszym osiągnięciom w badaniach nad wpływem substancji zubożających warstwę ozonową na zanikanie warstwy ozonowej, wpływem zanikania warstwy ozonowej na wzrost natężenia promieniowania UV B i oddziaływaniem tego promieniowania na organizmy żywe oraz powiązaniami między zanikaniem warstwy ozonowej i zmianami klimatu. W spotkaniu udział wzięli naukowcy i szefowie jednostek ozonowych z kilkudziesięciu krajów świata, współprzewodniczący Paneli Ekspertów Protokołu Montrealskiego: Naukowego, Efektów Środowiskowych i Techniczno Ekonomicznego, przedstawiciele Sekretariatu Ozonowego UNEP i Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej ONZ (WMO). Przed spotkaniem wszystkie kraje, w tym Polska, przygotowały raporty o stanie badań w dziedzinie ozonu. Na spotkaniu zostało wygłoszonych wiele ciekawych prezentacji m.in.: „Scenarios of ODSs and ODS substitutes” G. Velders, „The lifetime problem” S. Reimann, „Links between Ozone and Climate” P. Newman, „Global Atmosphere Watch GAW” L. Jalkanen, „Influences of Ozone Layer Depletion and Climate Change on UV-radiation: Impacts on Human Health and the Environment” J. F. Bornman, „The Current and Future States of the Ozone Layer” G. Bodeker, „IMWM – Ozone monitoring over Poland" B. Kois. Wszystkie opracowane raporty oraz wygłoszone na spotkaniu prezentacje można znaleźć na stronie Sekretariatu Ozonowego.


Międzynarodowe warsztaty ATMOsphere 2010

Informujemy, że w dniach 27-28 września 2010 r. odbyły się międzynarodowe warsztaty dotyczące naturalnych czynników chłodniczych ATMOsphere 2010 – International Workshop on Natural Refrigerants. Możliwe jest zapoznanie się z prezentacjami i raportem oraz pobranie wszystkich prezentacji wygłoszonych na warsztatach oraz pobranie raportu.


Opracowania UNEP 3 dotyczące substancji HCFC

Informujemy, że możliwe są do pobrania oporacowane przez UNEP 3 publikacje dotyczące substancji HCFC:

 1. HCFC policy & legislative options
 2. Guidance on the Process for Selecting Alternatives to HCFCs in Foams
 3. Alternatives to HCFCs in the Refrigeration and Air conditioning Sector


Aktualna wersja podręcznika licencjonowania dla SZWO

Informujemy, że w zakładce SZWO - Informacje dla użytkowników została dodana aktualna wersja Podręcznika licencjonowania dla SZWO opracowana przez Komisję Europejską. Informujemy, że w zakładce SZWO - Informacje dla użytkowników została dodany dokument "Nowelizacja Załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową w odniesieniu krytycznych zastosowań halonów" opracowany przez Komisję Europejską.


Interpretacja przepisów

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska ukazała się informacja na temat interpretacji przepisów w sprawie regeneracji czynników chłodniczych.


Ratyfikacja Protokołu Montrealskiego
Zawiadomienie dla przedsiębiorców
Zawiadomienie dla przedsiębiorstw zamierzających w 2010 r. przywozić do lub wywozić z Unii Europejskiej substancje kontrolowane zubożające warstwę ozonową oraz dla przedsiębiorstw zamierzających złożyć wniosek o kontyngent na takie substancje przeznaczone do celów laboratoryjnych i analitycznych na 2010 r.
Zawiadomienie
Tabele zawierające ilość (w kg) substancji lub mieszaniny F-gazów i substancji kontrolowanych, jakie podlegają rejestracji w bazie CRO (630.3 KB)