English version
Drukuj

Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu


Szanowni Państwo,

Informacje dotyczące Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń
i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO)
znajdą Państwo tutaj

Informacje dotyczące Bazy Danych Sprawozdań (BDS)
o SZWO i FGC
dostępne są tutaj


Przypominamy, że sprawozdania do BDS za 2016 r. powinny być przekazane on-line do 28 lutego 2017 r.


kontakt: kontakt@cro.ichp.pl lub kontakt@bds.ichp.pl

tel. +48 22 568 28 45, +48 22 568 21 82


UWAGA

Obowiązek rejestracji w CRO NIE DOTYCZY:

- domowych lodówek i zamrażarek oraz wszelkich gaśnic

- jakichkolwiek urządzeń lub systemów zamontowanych w środkach transportu.


(obowiązek rejestracji dotyczy tylko urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła i rozdzielnic wysokiego napięcia oraz systemów przeciwpożarowych zawierających 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych).bowoik_logo2


Podstawowym celem działania BOWOiK jest zapewnienie realizacji zobowiązań Polski wynikających z protokołu montrealskiego oraz przepisów europejskich i krajowych dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) i fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów).

BOWOiK działa w Instytucie Chemii Przemysłowej, wykonując zadania Instytutu jako wyspecjalizowanej jednostki wskazanej w art. 17 Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 r.

Zakres działalności (na podstawie art. 16 Ustawy jw.):

 • Prowadzenie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO);
 • Sporządzanie analiz i opracowań danych zawartych w:
  • CRO;
  • zbiorczych zestawieniach, o których mowa w art. 14 ust. 10 Ustawy;
 • Prowadzenie bazy danych, o której mowa w art. 41 ust. 1 Ustawy, oraz sporządzanie analiz i opracowań danych przekazywanych do tej bazy oraz danych zawartych w zbiorczych zestawieniach, o których mowa w art. 40 ust. 6 i art. 41 ust. 5 Ustawy;
 • Wykonywanie bieżących zaleceń Unii Europejskiej w zakresie substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych, obejmujące w szczególności:
  • analizę i opiniowanie materiałów dotyczących substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych przekazywanych i publikowanych przez Komisję Europejską lub inne organy Unii Europejskiej;
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla podmiotów krajowych i Komisji Europejskiej, w tym gromadzenie kopii sprawozdań przekazywanych przez podmioty zgodnie z wymaganiami Komisji, a także sporządzanie analizy danych w nich zawartych;
  • opracowywanie raportów i dokumentacji wynikających z przepisów Unii Europejskiej i wymaganych do przekazania do Komisji Europejskiej lub innych organów Unii Europejskiej;
  • opracowywanie informacji, o których mowa w art. 26 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, wymaganych do przekazania do Komisji Europejskiej;
 • Opiniowanie wniosków o odstępstwa, o których mowa w art. 6 Ustawy;
 • Sporządzanie analiz i opracowań na zlecenie organów administracji publicznej innych niż minister właściwy do spraw środowiska oraz organizacji samorządu gospodarczego i organizacji pracodawców.