English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Z. Foltynowicz, P. Jakubiak

Poli(kwas mlekowy) - biodegradowalny polimer otrzymywany z surowców roślinnych

Polimery 2002, nr 11-12, 769


Streszczenie

Przedstawiono przegląd literatury dotyczący ogólnej charakterystyki poli(kwasu mlekowego) (PLA) oraz metod jego syntezy z wykorzystaniem odnawialnych surowców roślinnych. Omówiono metody syntezy PLA na drodze polikondensacji kwasu mlekowego oraz w wyniku polimeryzacji z otwarciem pierścienia (Ring-Opening-Polymerization - ROP) laktydu. W przypadku tej drugiej metody scharakteryzowano mechanizmy polimeryzacji (kationowy, anionowy, koordynacyjny), szczegółowo opisano wpływ typu użytego katalizatora na przebieg polimeryzacji, oraz przedstawiono właściwości powstających polimerów; uwzględniono przy tym otrzymywanie kopolimerów laktydu. Omówiono również proces degradacji PLA i kierunki jego zastosowań.


Słowa kluczowe: kondensacja kwasu mlekowego, polimeryzacja laktydów z otwarciem pierścienia, katalizatory, polilaktyd, degradacja, zastosowanie
Z. Foltynowicz, P. Jakubiak (372.2 KB)
Poli(kwas mlekowy) - biodegradowalny polimer otrzymywany z surowców roślinnych