English version
Drukuj

Bezpieczeństwo procesowe

Oferujemy usługi w zakresie:


Kompleksowej oceny zagrożenia związanego z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i procesami wykorzystującymi te substancje,

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. nr 138, poz. 931 z dnia 30 lipca 2010 r.), które określa, że pracodawca dokonuje kompleksowej oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej.


Badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia,

na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 12 lipca 1996 r. (Dz. U. z 1996 r. nr 101, poz. 473) w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych.


Opracowywania raportów o bezpieczeństwie i planów operacyjno-ratowniczych,

na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 25 z 2008 r., poz. 150) określającej, że zakład prowadzący produkcję o dużym ryzyku jest zobowiązany do opracowania: raportu o bezpieczeństwie i wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.


Opracowywania analiz oddziaływania na środowisko zakładów przemysłu chemicznego w związku z ich rozbudową lub prywatyzacją,

wynikających z Ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008 r.) określającej, że w granicach administracyjnych miast oraz w obrębie zwartej zabudowy wsi, rozbudowa zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zagrożenia wystąpienia poważnych awarii, jest dopuszczalna pod warunkiem, że doprowadzi ona do ograniczenia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wystąpienia poważnych awarii.


Kontakt

mgr Andrzej Milczarek

tel. +48 (22) 568 23 33