English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Bieliński, P. Głąb, L. Ślusarski

Badania migracji i segregacji powierzchniowej kwasów karboksylowych w kauczuku

butadienowo-styrenowym metodą całkowitego wewnętrznego odbicia

promieniowania podczerwonego (FTIR-IRS) (j. ang.)

Polimery 2004, nr 10, 706


Streszczenie

Przedmiotem badań była kinetyka migracji i segregacji powierzchniowej liniowych, alifatycznych kwasów karboksylowych (o 11-18 atomach C) w ww. kauczuku (SBR). Zaproponowano iteracyjną procedurę wyznaczania grubości warstwy powierzchniowej kwasu powstającej wskutek segregacji [równanie (5), rys.7] oraz współczynnika dyfuzji kwasu (tabela 2). Do tego celu wykorzystano krzywe kinetyczne migracji (rys. 4) uzyskane w wyniku analizy widm FT-IR IRS (rys. 2 i 3). Róznice w końcowych grubościach warstw powierzchniowych (po 24 h) poszczególnych kwasów (tabela 2) wyjaśniono przede wszystkim różnicami rozpuszczalności tych kwasów w SBR w temperaturze pomiaru spektroskopowego wynoszącej 23 oC.


Słowa kluczowe: kauczuk butadienowo-styrenowy, liniowe alifatyczne kwasy karboksylowe, rozpuszczalność, kinetyka dyfuzji, warstwa wierzchnia, spektroskopia FT-IR

D. Bieliński, P. Głąb, L. Ślusarski (226.8 KB)
Badania migracji i segregacji powierzchniowej kwasów karboksylowych w kauczuku butadienowo-styrenowym metodą całkowitego wewnętrznego odbicia promieniowania podczerwonego (FTIR-IRS) (j. ang.)