English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Żenkiewicz, M. Rauchfleisz, J. Czupryński

Badania metodami spektroskopii w podczerwieni oraz spektroskopii fotoelektronowej

procesu utleniania folii polietylenowej modyfikowanej strumieniem elektronów

o dużej energii

Polimery 2003, nr 5, 343


Streszczenie

Przedstawiono możliwości stosowania spektroskopii w podczerwieni w badaniach polimerów. Opisano wyniki własnych badań procesu utleniania folii z polietylenu małej gęstości (PE-LD), przy czym utlenianie następowało pod wpływem modyfikowania wiązką elektronów o dużej energii. Do oceny zmian budowy chemicznej PE-LD zachodzących podczas omawianego procesu zastosowano spektroskopię w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR) oraz spektroskopię fotoelektronową (XPS). Stwierdzono, że wraz ze zwiększaniem dawki promieniowania elektronowego następuje wzrost stopnia utlenienia folii PE-LD zarówno w jej wnętrzu, jak i w warstwie wierzchniej. Stopień utlenienia warstwy wierzchniej folii modyfikowanej dawką 280 kGy jest ponad czternastokrotnie większy niż folii niemodyfikowanej. Tlen związany w tym procesie występuje przede wszystkim w grupach ketonowych, aldehydowych, kwasowych i estrowych. Wzrost dawki promieniowania powoduje zwiększenie liczby różnych postaci wiązania fotoelektronów przez atomy węgla i tlenu.


Słowa kluczowe: folia z PE-LD, modyfikowanie strumieniem elektronów o dużej energii, utlenianie, spektroskopia podczerwieni, spektroskopia fotoelektronowa, zmiany budowy chemicznej
M. Żenkiewicz, M. Rauchfleisz, J. Czupryński (1.33 MB)
Badania metodami spektroskopii w podczerwieni oraz spektroskopii fotoelektronowej procesu utleniania folii polietylenowej modyfikowanej strumieniem elektronów o dużej energii