English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Z. Majchrzak, W. Herzog, J. Lipczyński

Badania kopolimeryzacji propylenu z etylenem

Polimery 2004, nr 9, 602


Streszczenie

Kopolimery propylen/etylen (EPR) zawierające do 4% mol. etylenu otrzymywano w obecności nośnikowego katalizatora tytanowo-magnezowego TiCl4/MgCl2 aktywowanego donorem wewnętrznym – ftalanem dibutylowym oraz z udziałem AlEt3 jako katalizatora i donora zewnętrznego – dicyklopentylodimetoksysilanu. Proces przebiegał jednoetapowo w zawiesinie. Zbadano wpływ czasu kopolimeryzacji, wyjściowej zawartości etylenu w mieszaninie reakcyjnej (cEt) oraz temperatury i ciśnienia na aktywność układu katalitycznego (A) i na szybkość kopolimeryzacji (Rp). Analizowano również zawartość etylenu w EPR i średni ciężar cząsteczkowy polietylenu (Mw) w funkcji czasu. Wyniki badań wskazują, że pod wpływem wysoce aktywnego katalizatora tytanowego można otrzymać ze zwiększoną wydajnością, w porównaniu z wydajnością homopolimeru propylenu, kopolimery zawierające do ok. 4% mol. etylenu. Wzrost zawartości etylenu w EPR powoduje jednak zwiększenie ilości ataktycznej frakcji polipropylenowej oraz spadek wskaźnika izotaktyczności (II) i gęstości nasypowej. Wybrane próbki EPR scharakteryzowano oznaczając właściwości wytrzymałościowe przy rozciąganiu oraz mrozoodporność (udarność w niskiej temperaturze) i porównano je z odpowiednimi właściwościami homopolimeru propylenu i kopolimeru otrzymanego we wcześniej opracowanym procesie dwuetapowym. Kopolimery (w szczegóIności wytworzone w procesie dwuetapowym) cechują się polepszonymi właściwościami wytrzymałościowymi, zwłaszcza większą mrozoodpornością.


Słowa kluczowe: kopolimery propylen/etylen, proces jednoetapowy, warunki kopolimeryzacji, struktura kopolimeru, wlaściwości użytkowe, mrozoodporność

Z. Majchrzak, W. Herzog, J. Lipczyński (730 KB)
Badania kopolimeryzacji propylenu z etylenem