English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. Nowaczek, W. Królikowski, P. Penczek, J. Rosińska, Z. Bończa-Tomaszewski

Niektóre aspekty badań nad otrzymywaniem stałych termoutwardzalnych

tłoczyw poliestrowych

Polimery 2004, nr 11-12, 813


Streszczenie

W odniesieniu do szeregu stałych termoutwardzalnych spoiw i tłoczyw poliestrowych określono wpływ rodzaju i ilości zastosowanego składnika sieciującego na reaktywność spoiw, właściwości mechaniczne i cieplne utwardzonych tłoczyw oraz na zmiany lepkości spoiw w funkcji temperatury. Korzystne właściwości reologiczne wykazują spoiwa otrzymane z udziałem specjalnie syntetyzowanych składników sieciujących będących uretanizowanymi estrami akrylowymi żywicy epoksydowej oraz układów takich składników z innym monomerem sieciującym – diakrylanem rynku. Zbadano wpływ długości alifatycznego łańcucha składnika glikolowego poliestru na właściwości spoiw i otrzymanych z nich tłoczyw poliestrowych. Oceniono także wpływ temperatury i czasu na lepkość (stanowiącą miarę stabilności) wytypowanego stałego spoiwa poliestrowego.


Słowa kluczowe: stałe tłoczywa poliestrowe, stałe spoiwa, właściwości mechaniczne, stabilność lepkości spoiw

W. Nowaczek, W. Królikowski, P. Penczek, J. Rosińska, Z. Bończa-Tomaszewski (122.6 KB)
Niektóre aspekty badań nad otrzymywaniem stałych termoutwardzalnych tłoczyw poliestrowych