English version
Drukuj

NE-3/223/112/10/MK-uproszczony projekt procesowy instalacji 1/4 technicznych ciągu technologicznego wytwarzania estrów akrylowych z gliceryny

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Instytutu Chemii Przemysłowej
01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8
tel./fax 0 22 568 22 63Warszawa: NE-3/223/112/10/MK-uproszczony projekt procesowy instalacji 1/4 technicznych ciągu technologicznego wytwarzania estrów akrylowych z gliceryny
Numer ogłoszenia: 259281 - 2010; data zamieszczenia: 21.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego , ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5682000, faks 022 5682390.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ichp.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka badawczo-rozwojowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: NE-3/223/112/10/MK-uproszczony projekt procesowy instalacji 1/4 technicznych ciągu technologicznego wytwarzania estrów akrylowych z gliceryny.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: a)wykonanie uproszczonego projektu procesowego instalacji ¼-technicznych ciągu technologicznego wytwarzania estrów akrylowych z gliceryny w oparciu o projekt technologiczny opracowany przez Zamawiającego oraz wykonanie dokumentacji technicznej i montażowej związanej z budową nowych oraz modernizacją i adaptacją istniejących w siedzibie Zamawiającego instalacji i urządzeń przewidzianych do wykorzystania w projekcie POIG; opracowana dokumentacja oparta na nowych oraz istniejących instalacjach ma pozwolić na postawienie ¼ technicznej instalacji spełniającej wymogi bezpieczeństwa procesowego i umożliwiającej przeprowadzenie badań oraz określenie podstawowych parametrów procesu i ocenę poprawności wcześniej dokonanych założeń dotyczących prowadzonego procesu, b)organizacja prac i nadzór nad wykonaniem przez pracowników Zamawiającego oraz firmy trzecie zaprojektowanej instalacji ¼ -technicznej , w tym nad modernizacją i adaptacją istniejących instalacji i urządzeń, c)opracowanie dokumentacji technicznych dla każdego z czterech obszarów wykazanych w specyfikacji technicznej oraz w harmonogramie realizacji stanowiących założenia do projektu procesowego instalacji pilotowej procesu technologicznego p.n. Synteza kwasu akrylowego i estrów akrylowych w oparciu o surowce odnawialne, w tym frakcję glicerynową z produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych, opracowywanego przez Zamawiającego w ramach programu POIG, d)opracowanie wytycznych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz specyfikacji technicznej do SIWZ na wyłonienie w drodze przetargu wykonawcy projektu instalacji pilotowej wytwarzania estrów akrylowych, e)udzielanie bieżących konsultacji w zakresie zadań objętych niniejszą umową pracownikom naukowym Zamawiającego w wymiarze minimum 8-miu godzin tygodniowo w każdym tygodniu realizacji projektu, w rozbiciu na co najmniej dwa dni w danym tygodniu. Szczegółowy zakres prac składających się na przedmiot zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
dodatkowe prace projektowe do wysokosci 50% zamówienia podstawowego
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.30.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 6000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

oświadczenie Wykonawcy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

oświadczenie Wykonawcy

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

oświadczenie Wykonawcy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ośiwadczenie Wykonawcy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ośiwdczenie Wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

nie

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ichp.pl/przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiajacego -budynek nr 1, pokój nr 263.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.10.2010 godzina 11:00, miejsce: siedziba Zamawiajacego - budynek nr 1, pokój nr 263.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 11.11.2010.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: zamówienie finansowane ze srodków UE- program Innowacyjna Gospodarka.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie