English version
Drukuj

Analiza związków organicznych, polimerów i tworzyw sztucznych

 • Identyfikacja związków organicznych, polimerów, tworzyw sztucznych, farb, klejów, spoiw itp. metodami spektrofotometrycznymi i chromatograficznymi

 • Identyfikacja i badania struktury nielotnych substancji organicznych, np. polimerów syntetycznych i naturalnych, produktów biochemicznych, geochemicznych metodą Py/GC/FTIR

 • Oznaczanie średnich ciężarów cząsteczkowych i rozrzutu średnich ciężarów cząsteczkowych polimerów metodą chromatografii żelowej (GPC)

 • Badania analityczne związków organicznych metodami spektrofotometrii absorpcyjnej FTIR i UV-VIS

 • Badania utwardzania i sieciowania związków wielkocząsteczkowych metodą FTIR; (oznaczanie grup funkcyjnych)

 • Analiza składu (identyfikacja lotnych składników) mieszanin związków organicznych metodami GC/MS i GC/AED

 • Oznaczanie śladowych ilości substancji toksycznych (monomerów i rozpuszczalników) w wyrobach z tworzyw polimerowych i innych metodą GC z wykorzystaniem techniki head-space, detektorów płomieniowo-jonizacyjnych (GC/FID) oraz detektorów emisji atomowej(GC/AED) i wychwytu elektronów (GC/ECD)

 • Oznaczanie zawartości alkoholi C1-C3 w wyrobach chemii gospodarczej i wyrobach farmaceutycznych metodą GC/FID

 • Oznaczanie zawartości kwasów organicznych, węglowodorów, alkoholi, estrów i ketonów w próbkach gazowych metodą GC/FID

 • Badanie składu gazów w komórkach zamkniętych pianki PUR metodą GC/FID i GC/TCD

 • Badanie migracji śladowych ilości substancji z wyrobów wykonanych z tworzyw polimerowych metodami spektrofotometrycznymi i chromatograficznymi

 • Kontrola czystości surowców chemicznych oraz procesów technologicznych metodami GC, FTIR i AAS


Kontakt

dr inż. Joanna Sołtysiak

tel. +48 22 568 25 17, +48 22 568 24 41, +48 22 568 24 67


mgr inż. Olga Ciężarek

tel. +48 22 568 25 17, +48 22 568 24 41, +48 22 568 24 67


 • Oznaczanie zawartości formaldehydu w wyrobach i surowcach kosmetycznych (zgodnie z Rozporządzaniem Ministra Zdrowia z dnia 16.07.2004 r., Dz. U. Nr 206 poz. 2106 z 22.09.2004) metodą HPLC

 • Oznaczanie składu kwasów tłuszczowych w olejach roślinnych i tłuszczach zwierzęcych (zgodnie z PN-EN ISO 5508:1996 i PN-EN ISO 5509:2001) metodą GC


Kontakt

mgr Joanna Tylus

tel. +48 22 568 23 54


 • Opracowanie nowych metod i procedur analitycznych z wykorzystaniem wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej

 • Oznaczenia mieszanin związków organicznych o szczególnie skomplikowanym i trudnym do analizy składzie metodą HPLC

Kontakt

dr inż. Magdalena Jezierska-Zięba

tel. +48 22 568 22 97


 • Oznaczanie zawartości azotu według Kjeldahl'a z mineralizacją w bloku grzejnym i destylacją z parą wodną
 • Suszenie sublimacyjne wrażliwych na temperaturę materiałów (liofilizacja) w ilości od 1 mg do kilkunastu kilogramów
 • Rozdział mieszanin związków organicznych i peptydów metodą HPLC z detekcją UV (wielkość rozdzielanych związków do kilku gramów).


Kontakt

mgr inż. Katarzyna Kurzepa

tel. +48 22 568 28 49


dr inż. Jolanta Janiszewska

tel. +48 22 568 28 38