English version
Drukuj

Zawiadomienie o wyborze oferty - WL-2/223/211/19/MR

Warszawa, dnia 19.04.2019 r.


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont pomieszczeń nr 114 i 358 w budynku nr 1,
zaprojektowanie i wykonanie remontu węzła cieplnego w budynku nr 3A
oraz zaprojektowanie i budowa węzła cieplnego
w budynku nr 22 na terenie Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie, ul. Rydygiera 8

- sprawa nr WL-2/223/212/18/MR


Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na remont pomieszczeń nr 114 i 358 w budynku nr 1, zaprojektowanie i wykonanie remontu węzła cieplnego w budynku nr 3A oraz zaprojektowanie i budowa węzła cieplnego w budynku nr 22 na terenie Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie, ul. Rydygiera 8 dokonano następujących czynności:

Dla części I - remont pomieszczeń nr 114 i 358 w budynku nr 1 - w tej części postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust 1 ustawy Prawo zamówień: publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986): „Zamawiający unieważnia postępowanie oudzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.”


Dla części II
- zaprojektowanie i wykonanie remontu węzła cieplnego w budynku nr 3A oraz zaprojektowanie i budowa węzła cieplnego w budynku nr 22 na terenie Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie, ul. Rydygiera 8 dokonano wyboru oferty, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2018 r. poz. 1986).

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:


TRONIX s.c.

01-111 Warszawa

ul. Jana Olbrachta 58 a/173


Oferta jw. uzyskała najwyższą ilość punktów (3000) oraz spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ.

Cena brutto wybranej oferty 318 324,00 zł

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła ponadto oferta następującej firmy:

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz
adres wykonawcy

Cena

Ilość uzyskanychpunktów

2

EKOPROJEKT Sp. z o.o

Al. Krakowska 224, 02-219 Warszawa

367 770,00 zł

2717,66


Od niniejszej decyzji Zamawiającego, zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przysługuje Państwu odwołanie.