English version
Drukuj

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Warszawa, 16.04.2019

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu pomieszczeń nr 114 i358 w budynku nr 1 na terenie Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie, ul. Rydygiera 8 (część I postępowania) – sprawa nr WL-2/223/211/19/MR


Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.1986) Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania nr WL-2/223/211/19/MR – część I.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.03.2019r., Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej www.ichp.pl w dniu 28.03.2019 r.


Ogłoszenie dotyczyło postępowania podzielonego na II części. Oferty można było składać oddzielnie dla każdej części. Dla części I postępowania - wykonanie remontu pomieszczeń nr 114 i 358 w budynku nr 1 na terenie Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie, ul. Rydygiera 8 - nie wpłynęła żadna oferta. Dla części II – zaprojektowanie i wykonanie remontu węzła cieplnego w budynku nr 3A oraz zaprojektowanie i budowa węzła cieplnego w budynku nr 22 na terenie InstytutuChemii Przemysłowej w Warszawie, ul. Rydygiera 8 - wpłynęły 2 oferty, które zostały poddane dalszej ocenie.


Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

Dla tej części postępowania nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym Zamawiający zawiadamia, że postępowanie zostało unieważnione na mocy Art. 93 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986): „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu”.