English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Formela, M. Bogucki

Zastosowanie metody powierzchni odpowiedzi w charakterystyce właściwości kompozycji

recyklat polietylenu dużej gęstości/miał gumowy (PE-HD/GTR) (j. ang.)

Polimery 2014, nr 6, 488


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.488

Streszczenie

Przeprowadzono badania wpływu warunków wytłaczania na właściwości kompozycji termoplastycznych poprodukcyjnego polietylenu dużej gęstości (PE-HD) z miałem gumowym (GTR), w stosunku masowym 50:50. Wpływ temperatury cylindra (160—240 °C), prędkości obrotowej ślimaków (250—650 rpm) oraz wydajności wytłaczania (1—2.5 kg/h) na jakość otrzymanych produktów określano metodą powierzchni odpowiedzi — RSM (ang. Response Surface Methodology). Opracowano modele matematyczne umożliwiające określenie zależności pomiędzy zmiennymi procesu wytłaczania a masowym wskaźnikiem szybkości płynięcia (MFR) oraz właściwościami mechanicznymi kompozycji termoplastycznych recyklat PE-HD/GTR. Stwierdzono, że wytrzymałość na rozciąganie (TS), wydłużenie przy zerwaniu (Eb), twardość (H) oraz masowy wskaźnik szybkości płynięcia (MFR) zależą głównie od temperatury cylindra (Tb). Właściwości otrzymanych kompozycji ulegały pogorszeniu wraz ze wzrostem temperatury cylindra, w wyniku degradacji plastomeru oraz regeneracji miału gumowego. W badanych warunkach wytłaczania wpływ prędkości obrotowej oraz wydajności na jakość otrzymanych produktów był nieznaczny.


Słowa kluczowe: recykling, odpady gumowe, wytłaczanie dwuślimakowe, metoda powierzchni odpowiedzi

e-mail: kformela.ktp@gmail.com

K. Formela, M. Bogucki (1.99 MB)
Zastosowanie metody powierzchni odpowiedzi w charakterystyce właściwości kompozycji recyklat polietylenu dużej gęstości/miał gumowy (PE-HD/GTR) (j. ang.)