English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. El Fray

Zastosowanie analizy mikrotermicznej do badań materiałów polimerowych

Polimery 2002, nr 11-12, 793


Streszczenie

Na podstawie literatury z lat 1995-2001 przedstawiono przegląd najnowszych osiągnięć w dziedzinie analizy mikrotermicznej (mikro-TA) stanowiącej połączenie analizy termicznej z mikroskopią skaningową, a polegającej, najogólniej biorąc, na zastąpieniu biernej sondy skanującej stosowanej w mikroskopii sił atomowych (AFM) ultraminiaturową sondą grzewczą umieszczaną w punkcie styku z powierzchnią próbki. Scharakteryzowano szereg metod będących wariantami techniki mikro-TA, mianowicie termiczną mikroskopię skaningową (SThM), termiczną rozszerzalnościową mikroskopię skaningową (SThEM), zlokalizowaną analizę termiczną (L-TA), zlokalizowaną analizę termomechaniczną, zlokalizowaną chromatografię połączoną ze spektrometrią masową oraz fototermiczną spektroskopię w podczerwieni. Omówiono konstrukcję i zasady działania odpowiednich urządzeń, jak również przedstawiono szereg przykładów dotyczących praktycznego zastosowania omawianych metod do analizy polimerów oraz mieszanin i kompozytów polimerowych.


Słowa kluczowe: analiza mikrotermiczna, metody pokrewne, aparatura, zasady działania, analiza polimerów
M. El Fray (1.32 MB)
Zastosowanie analizy mikrotermicznej do badań materiałów polimerowych