English version
Drukuj

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty - usługi odbioru odpadów komunalnych

FL-2/223/264/20/MR

Warszawa, 8 września 2020


Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego

w Warszawie przy ul. Rydygiera 8 oraz przy ul. Starościńskiej 5 w Warszawie – sprawa nr FL-2/223/235/20/MR


Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający tj. Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania świadczenie usług sprzątania we wskazanych przez Zamawiającego budynkach dokonano wyboru oferty.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

P.P.H.U. LEKARO

Jolanta Zagórska

05-408 Glinianka

Wola Ducka 70A

Oferta jw. uzyskała najwyższą ilość punktów (3000) oraz spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ.


Cena brutto wybranej oferty
281 737,44 zł za 12 miesięcy wykonywanej usługi.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły ponadto oferty następujących firm:

Nr oferty

Nazwa oferenta

adres

Wartość oferty brutto
(zł)

liczba punktów

2

SUEZ Polska Sp. z o. o.

02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 5

296 939,52

2895,49

3

REMONDIS Sp. z o. o.

02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 18

423 623,52

2296,64

4

BYŚ– Wojciech Byśkiniewicz

01-934 Warszawa, ul. Arkuszowa 43

292 521,61

2922,58

5

MS-Eko Sp. z o. o.

03-186 Warszawa, ul. Modlińska 129 lok U7

360 288,00

2542,15


Od niniejszej decyzji Zamawiającego, zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przysługuje Państwu odwołanie.