English version
Drukuj

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty

FL-2/223/076/20/MK

Warszawa, 13 października 2020

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: usługa przeprowadzenia ściśle określonych spraw patentowych z dziedziny chemii, biotechnologii oraz farmacji dla Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie przy ul. Rydygiera 8 – sprawa nr FL-2/223/076/20/MK


Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający tj. Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na świadczenie usługi przeprowadzenia ściśle określonych spraw patentowych z dziedziny chemii, biotechnologii oraz farmacji dla Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie dokonano wyboru oferty.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

KULIKOWSKA & KULIKOWSKI Sp. k.

02-539 Warszawa

Ul. Kwiatowa 21/3

Oferta jw. uzyskała najwyższą ilość punktów(3400) oraz spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ.

Cena brutto wybranej oferty 332 100,00 zł.


W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły ponadto oferty następujących firm:

Nr oferty

Nazwa oferenta

adres

Wartość oferty brutto (zł)

Liczba punktów

2

POLSERVICE Kancelaria Rzeczników Patentowych

00-712 Warszawa,

ul. Bluszczańska 73

549 810,00

2567,25

3

WTS Rzecznicy Patentowi Witek, Śnieżko i Partnerzy

53-114 Wrocław,

ul. Weigla 12

336 995,40

3373,85

4

JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska

00-833 Warszawa

ul. Żelazna 28/30

688 714,98

2467,96


Od niniejszej decyzji Zamawiającego, zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przysługuje Państwu odwołanie.