English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

XVII Profesorskie Warsztaty Naukowe PRZETWÓRSTWO TWORZYW POLIMEROWYCH

ICHP - XVII Warsztaty Profesorskie 2014


Po trzyletniej przerwie udało się wznowić ProfesorskieWarsztaty Naukowe poświęcone przetwórstwu tworzyw polimerowych. Organizacji XVII Warsztatów (Bydgoszcz-Pieczyska, 15-17 czerwca 2014 r.) podjął się Zakład Technologii Polimerów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy i wywiązał się z tego zadania znakomicie. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Warsztatów był dr hab. Kazimierz Piszczek, prof. UTP.


XVII Warsztaty odbyły się w nowej formule. Organizatorzy, zgodnie z ideą inicjatora i wieloletniego przewodniczącego warsztatów prof. dr. hab. inż. Roberta Sikory odeszli od typowych sesji konferencyjnych na rzecz dyskusji panelowych. Program Warsztatów obejmował następujące sesje:

— „Badania naukowe — obecne uwarunkowania” (przewodniczący prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński, Politechnika Poznańska),

— „Problemy kształcenia w zakresie przetwórstwa tworzyw polimerowych” (przewodnicząca dr hab. inż. Jolanta Tomaszewska, prof. UTP),

— „Możliwość prowadzenia badań i rozwój współpracy między ooerodkami” (przewodniczący dr hab. inż. Marek Szostak, Politechnika Poznańska).

W trakcie bardzo inspirujących dyskusji podkreślono dużą rolę stypendiów zagranicznych zarówno dla rozwoju naukowego młodej kadry, jak i dla nawiązania kontaktów naukowych, które mogą zaowocować w przyszłości współpracą w ramach projektów europejskich.

Prof. Tomasz Sterzyński Prezes Stowarzyszenia Societas Humboldtiana Polonorum — organizacji skupiającej byłych stypendystów fundacji Humbolda (vide: Polimery 2013, 11—12, 934; Polimery 2014, 3, 255) zachęcał do skorzystania z oferty ww. fundacji, umożliwiającej współpracę z najlepszymi niemieckimi ośrodkami badawczymi.

Podczas dyskusji zwrócono też uwagę na duże znaczenie integracji środowiska; współpracę między krajowymi ośrodkami badawczymi i podejmowaniu wspólnych inicjatyw badawczych, co zwiększa szansę na sukces w uzyskaniu środków finansowych w ramach Horyzontu 2020. Bardzo pozytywnie oceniono działania na rzecz integracji środowiska podejmowane przez różne ośrodki, w tym inicjatywę Instytutu Chemii PrzemysłowejwWarszawie dotyczącą opracowania bazy aparatury do określania charakterystyki i przetwórstwa polimerów (http://aparaturapolimery.ichp.pl). Przedstawiono też propozycję (dr hab. inż. Marek Szostak) przygotowania bazy patentów i zgłoszeń patentowych dotyczących przetwórstwa tworzyw polimerowych.

Jedyna typowa sesja konferencyjna była poświęcona metodom przetwórstwa tworzyw polimerowych (przewodniczyła jej prof. dr hab. inż. Elżbieta Bociąga, Politechnika Częstochowska). W trakcie tej sesji omówiono m.in.:

— „Kognitywne rozdrabnianie uziarnionych materiałów polimerowych (prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski, UTP Bydgoszcz),

— „Badania współdziałania kanału z tworzywa polimerowego z kablem optotelekomunikacyjnym (dr hab. inż. Tomasz Klepka, Uniwersytet Lubelski),

— „Badania w warunkach przemysłowych opakowań (typu pojemników) przeznaczonych do produktów spożywczych (prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun, Politechnika Koszalińska),

— „Wybrane aspekty procesów cięcia i rozdrabniania tworzyw polimerowych o strukturze porowatej (dr inż. Dariusz Sykutera, UTP Bydgoszcz),

— „Przyjazne dla środowiska metody uniepalniania tworzyw polimerowych (dr hab. inż. Maciej Heneczkowski, Politechnika Rzeszowska).

Podczas sesji plakatowej przedstawiono 42 prezentacje. Komitet Naukowy Warsztatów przyznał nagrody autorom trzech plakatów:

— zespołowi: Szymon Bąk, Aleksander Prociak (Politechnika Krakowska) za „Elastyczne pianki poliuretanowe spieniane przy użyciu urządzenia mieszająco-dozującego”,

—zespołowi: Przemysław Postawa, Michał Modławski (Politechnika Częstochowska) za „Eksperymentalna forma wtryskowa do analizy procesów cieplnych oraz przetwórczych podczas wtryskiwania”,

— zespołowi: Krzysztof Królikowski, Kazimierz Piszczek, Katarzyna Skórczewska (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy) za „Rozdział mieszanin tworzyw polimerowych na separatorze igłowym”.

Wtrakcie dyskusji okrągłego stołu, której przewodniczył prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski (UTP, Bydgoszcz), bardzo wysoko oceniono nową formułę Warsztatów Profesorskich, która w szerszym niż dotąd stopniu umożliwia dyskusję nt. problemów środowiska przetwórców tworzyw polimerowych, wyzwala nowe inicjatywy, sprzyja nawiązywaniu współpracy między ośrodkami badawczymi oraz między ośrodkami badawczymi i przemysłem.

Uczestnicy Warsztatów wyrazili chęć kontynuowania spotkań w ramach Warsztatów Profesorskich. Organizacji następnych Warsztatów podjęła się Politechnika Rzeszowska.

UczestnicyWarsztatów w jawnym głosowaniu jednomyślnie wybrali prof. dr. hab. inż. Tomasza Sterzyńskiego (Politechnika Poznańska) sternikiem — koordynatorem kolejnych edycji Warsztatów, czuwającym nad utrzymaniem ich wysokiego poziomu merytorycznego. Ustalono też, że inicjator i wieloletni przewodniczący Warsztatów prof. dr hab. inż. Robert Sikora (Politechnika Lubelska) pozostanie ich honorowym przewodniczącym.

Na zakończenie Warsztatów uczestnicy mieli możliwość udziału w rejsie po Zalewie Koronowskim.

Na podkreślenie zasługuje znakomita organizacja XVII Profesorskich Warsztatów Polimerowych i doskonała koleżeńska atmosfera. Szczególne podziękowania należą się Komitetowi Organizacyjnemu: młodym pracownikom Zakładu Technologii Polimerów UTP; mgr inż. Katarzynie Skórczewskiej, mgr. inż. Krzysztofowi Lewandowskiemu i mgr. inż. Jackowi Mirowskiemu, a przede wszystkim przewodniczącemu Komitetu dr. hab. Kazimierzowi Piszczkowi, prof. UTP.

(fot. organizatora)

Barbara Witowska-Mocek,

Redakcja czasopisma „Polimery”