English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Ryszkowska, M. Auguścik, M. Kurańska, R. Oliwa, J. Czech-Polak, A. Prociak

Wytwarzanie i charakterystyka elastomerów uretanowo-mocznikowych z poliolu
na bazie oleju rzepakowego. Cz. II. Właściwości termiczne (j.ang.)

Polimery 2017, nr 2, 136


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.136

Streszczenie
Przedmiotem badań były poliuretanomoczniki (PUUR) wytworzone z zastosowaniem poliolu z oleju rzepakowego, którym zastępowano częściowo poliol pochodzenia petrochemicznego. Badania metodą spektroskopii w podczerwieni z transformatą Fouriera (FT-IR) pozwoliły stwierdzić, że zawartość ugrupowań uretanowych, mocznikowych i allofanianowych w segmentach sztywnych otrzymanych materiałów zależy od ilości biopoliolu użytego do syntezy elastomerów (tabela 2). Zastąpienie poliolu pochodzenia petrochemicznego surowcem naturalnym pozwala ograniczyć emisje gazów cieplarnianych, ale nie powinno przy tym pogarszać odporności termicznej i odporności na działanie ognia, które decydują o przydatności otrzymanych elastomerów do zastosowań technicznych (np. w górnictwie). Przeprowadzona analiza termograwimetryczna (TGA) w atmosferze azotu i atmosferze powietrza oraz analiza połączona TGA/FT-IR w atmosferze powietrza otrzymanych próbek PUUR (tabele 3–4, rys. 1–3) dowiodła, że zastosowanie poliolu z oleju rzepakowego spowodowało tylko nieznaczne zmniejszenie ich odporności termicznej w porównaniu z próbką otrzymaną bez biopoliolu. Użycie biopolioli nieznacznie pogorszyło również odporność na działanie ognia (tabele 5–6, rys. 4–6).
Słowa kluczowe: elastomer uretano-mocznikowy, poliol z oleju rzepakowego, dicyjanodiamid, degradacja termiczna, palność
e-mail: mauguscik@inmat.pw.edu.pl
J. Ryszkowska, M. Auguścik, M. Kurańska, R. Oliwa, J. Czech-Polak, A. Prociak (719.3 KB)
Wytwarzanie i charakterystyka elastomerów uretanowo-mocznikowych z poliolu na bazie oleju rzepakowego. Cz. II. Właściwości termiczne (j.ang.)