English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M.M. Mazurek-Budzyńska, G. Rokicki, K. Paśnik

Wykorzystanie odpadowego poli(tereftalanu etylenu) w syntezie poliestrowych żywic alkidowych
schnących na powietrzu i alifatyczno-aromatycznych poli(estro-węglanów) (j.ang.)

Polimery 2016, nr 9, 600


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.600

Streszczenie
Opisano dwie metody chemicznego recyklingu odpadowego poli(tereftalanu etylenu) (PET) z jednoczesnym odzyskiem glikolu etylenowego. W syntezie alkidowej żywicy poliestrowej schnącej na powietrzu zamiast bezwodnika ftalowego zastosowano kwas ftalowy pozyskiwany w jednym etapie reakcyjnym z niepełnymi estrami pentaerytrytolu i glicerolu z nienasyconymi kwasami tłuszczowymi oddestylowując azeotropowo glikol etylenowy. Otrzymane żywice modyfikowano za pomocą soli sodowej sulfobursztynianu dibutylu i na ich bazie sporządzano dyspersje wodne. Zbadano czasy schnięcia i twardości powłok sporządzonych na podstawie opracowanych alkidowych żywic poliestrowych. Druga metoda recyklingu polegała na alkoholizie PET 1,4-butanodiolem prowadzącej do otrzymania oligo(tereftalanu tetrametylenu) (OTMT). Na drugim etapie oligomer ten poddawano reakcji transestryfikacji z oligo(węglanem tetrametylenu) (OTMC) z wytworzeniem wielkocząsteczkowego poli(tereftalanu tetrametylenu-co-węglanu tetrametylenu) (PTMTC). Otrzymany kopoliester scharakteryzowano metodami spektroskopii NMR i FT-IR oraz spektrometrii masowej MALDI-TOF, a także zbadano jego właściwości mechaniczne. Oceniono wpływ zawartości jednostek węglanowych na wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie względne przy zerwaniu.
Słowa kluczowe: odpadowy poli(tereftalan etylenu), alkidowa żywica poliestrowa schnąca na powietrzu, żywica wodorozcieńczalna, oligo(węglan tetrametylenu), poli(estro-węglan)
e-mail: mmazurek@ch.pw.edu.pl
M.M. Mazurek-Budzyńska, G. Rokicki, K. Paśnik (967.4 KB)
Wykorzystanie odpadowego poli(tereftalanu etylenu) w syntezie poliestrowych żywic alkidowych schnących na powietrzu i alifatyczno-aromatycznych poli(estro-węglanów) (j.ang.)