English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Chrayet, F. Ammari, F. Meganem

Wykorzystanie materiałów hybrydowych na bazie modyfikowanego ­poli(chlorku winylu)
napełnionego naturalną glinką w ekstrakcji kationów metali (j.ang.)

Polimery 2017, nr 3, 187


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.187

Streszczenie
Proces ekstrakcji w układzie ciało stałe-ciecz jest najczęściej stosowany w celu ochrony środowiska przed działaniem szkodliwych, organicznych i nieorganicznych zanieczyszczeń. Materiały hybrydowe zsyntetyzowano w prosty sposób z modyfikowanego poli(chlorku winylu) i naturalnej, tunezyjskiej glinki. Otrzymane materiały badano różnymi metodami: spektroskopii w podczerwieni (FT-IR), analizy termograwimetrycznej (TGA) oraz różnicowej analizy termicznej (DTA). Oceniano przydatność otrzymanych materiałów hybrydowych w procesach ekstrakcji kationów metali ciężkich: Fe, Cu, Cd, Zn, Pb, Mn i Co w układzie ciało stałe-ciecz. Ilości zaadsorbowanych kationów oceniano metodą absorpcji atomowej. Wykazano, że ekstrakcja metali jest możliwa dzięki powinowactwu grup funkcyjnych kompozytów hybrydowych z jonami metali. Za pomocą wytworzonych materiałów hybrydowych ekstrahowano badane jony w stopniu określonym następującą kolejnością: Fe3+ > Cu2+ > Co2+ ≈ Mn2+ > Pb2+ > Cd2+ ≈ Zn2+.
Słowa kluczowe: modyfikowany poli(chlorek winylu), glinka, materiał hybrydowy, kationy metali, ekstrakcja
e-mail: ammari1971@gmail.com
B. Chrayet, F. Ammari, F. Meganem (1.73 MB)
Wykorzystanie materiałów hybrydowych na bazie modyfikowanego -poli(chlorku winylu) napełnionego naturalną glinką w ekstrakcji kationów metali (j.ang.)