English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Z. Kulak, A. Niekraszewicz, H. Struszczyk

Wykorzystanie chitozanu do sorpcji jonów metali ciężkich

Polimery 2001, nr 1, 48


Streszczenie

Zbadano wpływ podstawowych właściwości fizykochemicznych chitozanu (lepkościowo średni ciężar cząsteczkowy - Mv, stopień deacetylacji - SD oraz wskaźnik wtórnego pęcznienia - WRV) na właściwości sorpcyjne chitozanu oraz kulek wytworzonych na jego podstawie. Scharakteryzowano także zależność właściwości sorpcyjnych kulek chitozanowych od warunków ich formowania (stężenia roztworu chi tozanu w rozcieńczonym kwasie solnym i stężenia NaOH w kąpieli koagulacyjnej). Sorpcję zarówno chitozanu wyjściowego, jak i uformowanych z niego kulek określano w stosunku do wybranych jonów metali: Cu2+, Ni2+, C02+, Cr6+. Stwierdzono, że kulki chitozanowe w porównaniu z chitozanem wyjściowym odznaczają się wyraźnie większą pojemnością sorp­cyjną i znacznie szybszą sorpcją. Właściwości sorpcyjne kulek nie zależą przy tym od stężenia NaOH w kąpieli koagulacyjnej (0,75-1,5% mas.), od wartości Mv chitozanu w zakresie (129-504) • 103 i od wartości SD (80-88%) (tabele 1 i 2). Z badanych roztworów soli najlepiej sorbowane były jony Cu2+, a najsłabiej jony Cr6+.


Słowa kluczowe: chitozan, kulki chitozanowe, właściwości sorpcyjne, sorpcja jonów metali ciężkich
Z. Kulak, A. Niekraszewicz, H. Struszczyk (229.1 KB)
Wykorzystanie chitozanu do sorpcji jonów metali ciężkich