English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Pepliński, P. Czyżewski, D. Górecki, D. Sykutera, M. Bieliński

Wybrane cechy geometryczne i wskaźniki wytrzymałościowe elementów
wykonanych metodą modelowania uplastycznionym tworzywem

Polimery 2017, nr 3, 198


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.198

Streszczenie
W ramach pracy zbadano serię próbek z terpolimeru akrylonitryl-butadien-styren, wykonanych metodą modelowania uplastycznionym tworzywem (FDM), która należy do najpopularniejszych metod wytwarzania przyrostowego. Do otrzymania próbek użyto drukarki 3D Dimension Elite BST 786 (Stratasys). Próbki referencyjne otrzymano metodą wtryskiwania z zastosowaniem wtryskarki laboratoryjnej Battenfeld 350 Plus. Określono wpływ grubości warstwy tworzywa oraz orientacji modelu w przestrzeni roboczej urządzenia na właściwości mechaniczne wyrobów, a także na ich dokładność wymiarową. W tym celu wybrano trzy różne kąty orientacji wytwarzanych przyrostowo próbek względem osi Y (0°, 45° lub 90°) oraz dwie grubości warstwy (0,254 lub 0,178 mm). Stwierdzono, że właściwości próbek wykonanych metodą FDM były z reguły gorsze niż właściwości próbek otrzymanych metodą wtryskiwania oraz że najlepszymi właściwościami charakteryzowały się próbki wytwarzane z zastosowaniem większej grubości warstwy i kąta orientacji wynoszącego 90°.
Słowa kluczowe: modelowanie uplastycznionym tworzywem, wtryskiwanie, właściwości mechaniczne, dokładność wymiarowa, wskaźniki ekonomiczne, terpolimer akrylonitryl-butadien-styren
e-mail: karolpep@utp.edu.pl
K. Pepliński, P. Czyżewski, D. Górecki, D. Sykutera, M. Bieliński (735.1 KB)
Wybrane cechy geometryczne i wskaźniki wytrzymałościowe elementów wykonanych metodą modelowania uplastycznionym tworzywem