English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. H. Mohammed, M. Bin Ahmad, N. A. Ibrahim, N. Zainuddin

Współczynniki reaktywności monomerów w syntezie kopolimerów akryloamidu,
metakrylanu 3-(trimetoksysililo)propylu i tris(metoksyetoksy)-winylosilanu (j.ang.)

Polimery 2016, nr 11-12, 758


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.758

Streszczenie
Kopolimery akryloamidu (AM) z metakrylanem 3-(trimetoksysililo)propylu (TMSPMA) itris­(me­toksyetoksy)winylosilanem (TMEVS), o różnych składach, zsyntetyzowano w warunkach małej konwersji metodą wolnorodnikowej polimeryzacji w dimetyloformamidzie (DMF), z zastosowaniem nadtlenku benzoilu (BPO) jako inicjatora. Otrzymane kopolimery charakteryzowano za pomocą spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR), różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) oraz analizy termograwimetrycznej (TGA). Skład kopolimerów ustalono metodą analizy elementarnej. Współczynniki reaktywności monomerów oszacowano metodami linearyzacji zaproponowanymi przez: Finemana-Rossa, Kelena-Tudosa, Mayo-Lewisa i metodą nieliniową z zastosowaniem procedury dopasowania krzywej. Otrzymane współczynniki reaktywności (r1, r2) wynosiły: 1,87 i 0,80 dla TMSPMA-co-AM oraz 1,21 i 0,22 dla TMEVS-co-AM. Oba kopolimery miały budowę złożoną zbloków utworzonych z jednostek monomerów składowych. Mikrostrukturę oraz sekwencję monomerów w kopolimerach wyznaczono metodą statystyczną na podstawie średnich współczynników reaktywności. Stwierdzono zgodność obliczeń z wartościami otrzymanymi doświadczalnie.
Słowa kluczowe: monomery winylosilanowe, akryloamid, współczynniki reaktywności, sekwencja ­monomerów
e-mail: ameenhadi80@yahoo.com
A. H. Mohammed, M. Bin Ahmad, N. A. Ibrahim, N. Zainuddin (1.36 MB)
Współczynniki reaktywności monomerów w syntezie kopolimerów akryloamidu, metakrylanu 3-(trimetoksysililo)propylu i tris(metoksyetoksy)-winylosilanu (j.ang.)