English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Bociąga, P. Palutkiewicz

Wpływ zawartości poroforu i warunków wtryskiwania na wybrane właściwości

i stan powierzchni wyprasek z polipropylenu

Polimery 2012, nr 1, 38


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.038

Streszczenie

Dokonano oceny wpływu zawartości poroforu i warunków wtryskiwania na wybrane właściwości wyprasek wtryskowych z polipropylenu z udziałem 0,125—0,5 % poroforu endotermicznego. W badaniach stosowano cztery zmienne parametry wtryskiwania: procentową zawartość poroforu (c), temperaturę formy (Tf), temperaturę wtryskiwania (Tw) i prędkość wtryskiwania (vw). Wykazano, że na masę i gęstość wyprasek wpływa głównie temperatura formy, przy czym z jej wzrostem masa i gęstość wyprasek maleje. Właściwości wytrzymałościowe wyprasek zależą zaś w znacznym stopniu od temperatury formy i temperatury wtryskiwania. Zastosowanie wyższych wartości pogarsza wydłużenie względne wyprasek przy maksymalnym naprężeniu rozciągającym (eM). Wyższa temperatura formy, sprzyjająca niekorzystnemu rozrostowi porów, jest jednak wskazana ze względu na wydłużenie czasu krystalizacji tworzywa, co w efekcie powoduje wzrost wytrzymałości na rozciąganie wytworzonych wyprasek. Wypraski uzyskane z tworzywa z udziałem poroforu charakteryzują się mniejszą udarnością niż wypraski z tworzywa litego. Na stan powierzchni wyprasek, określany na podstawie wielkości zapadnięć, połysku i koloru, w sposób istotny wpływa zawartość poroforu i temperatura formy. Dodatek poroforu do tworzywa skutkuje zmniejszeniem zapadnięć, zwłaszcza w warunkach niższej temperatury formy, jednocześnie następuje pogorszenie połysku i zmiana koloru.


Słowa kluczowe: wtryskiwanie, porofory, porowanie, właściwości wyprasek


e-mail: bociaga@ipp.pcz.pl


E. Bociąga, P. Palutkiewicz (413.7 KB)
Wpływ zawartości poroforu i warunków wtryskiwania na wybrane właściwości i stan powierzchni wyprasek z polipropylenu