English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Moraczewski, M. Stepczyńska, M. Żenkiewicz

Wpływ wyładowań koronowych na wybrane właściwości warstwy wierzchniej polilaktydu

przeznaczonego do autokatalitycznego metalizowania

Polimery 2014, nr 6, 482


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.482

Streszczenie

Oceniono wpływ modyfikowania warstwy wierzchniej polilaktydu (PLA) za pomocą wyładowań koronowych w atmosferze powietrza lub azotu na stopień utlenienia, kąty zwilżania oraz wartości swobodnej energii powierzchniowej PLA. Stwierdzono, że w wyniku wyładowań koronowych wzrasta wartość stopnia utlenienia warstwy wierzchniej PLA, niezależnie od zastosowanej dawki jednostkowej energii aktywacji (Ej) i atmosfery. Natomiast wartość stopnia naazotowania próbek modyfikowanych w atmosferze azotu rośnie wraz ze wzrostem wartości Ej i jest większa niż w przypadku próbek modyfikowanych w atmosferze powietrza. Stwierdzono również, że wyładowania koronowe w atmosferze powietrza lub azotu powodują zmiany wartości kątów zwilżania warstwy wierzchniej PLA wodą i dijodometanem oraz wzrost swobodnej energii powierzchniowej.


Słowa kluczowe: metalizowanie autokatalityczne, polilaktyd, wyładowania koronowe, spektroskopia fotoelektronowa, swobodna energia powierzchniowa

e-mail: kmm@ukw.edu.pl

K. Moraczewski, M. Stepczyńska, M. Żenkiewicz (233.7 KB)
Wpływ wyładowań koronowych na wybrane właściwości warstwy wierzchniej polilaktydu przeznaczonego do autokatalitycznego metalizowania