English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Sobków, K. Czaja

Wpływ warunków przyspieszonego starzenia na proces degradacji poliolefin

Polimery 2003, nr 9, 627


Streszczenie

Scharakteryzowano proces starzenia polimerów pod wpływem czynników środowiska naturalnego, przedstawiając przy tym stosowane metody badań starzenia polimerów w warunkach zarówno naturalnych, jak i przyspieszonych. Próbki polietylenu i polipropylenu poddano testowi przyspieszonego starzenia w warunkach laboratoryjnych. Zbadano wpływ czasu starzenia (do 400 h) wobec różnych poziomów czynników wywołujących ten proces — natężenia promieniowania UV (80-190 W/m2), temperatury (35-55°C) i wilgotności (30-90%) — na zmiany budowy chemicznej badanych polimerów (udział grup karbonylowych i olefinowych na podstawie widm FT-IR), zmiany ich ciężaru cząsteczkowego oraz zmiany właściwości mechanicznych podczas rozciągania. Podkreślono rolę właściwego doboru współczynnika skrócenia czasu testu starzenia laboratoryjnego, a także możliwej zawodności metody intensyfikacji promieniowania w takim teście.


Słowa kluczowe: starzenie w warunkach naturalnych, przyspieszone starzenie, fotooksydacja, fotodegradacja, intensyfikacja promieniowania, polietylen, polipropylen.

D. Sobków, K. Czaja (1.16 MB)
Wpływ warunków przyspieszonego starzenia na proces degradacji poliolefin