English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Z. Staniszewski, M. El Fray

Wpływ termicznie eksfoliowanego grafitu na właściwości fizykochemiczne,
termiczne i mechaniczne nanokompozytów kopoliesterowych (j.ang.)

Polimery 2016, nr 7-8, 482


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.482

Streszczenie
Otrzymano nowe kompozyty kopoliestrowe napełnione termicznie zredukowanym grafitem (tEG). Jako matrycę polimerową zastosowano segmentowy elastomer termoplastyczny, zawierający 60 % mas. segmentów sztywnych [poli(tereftalan etylenu)] oraz 40 % mas. segmentów giętkich, będących sekwencjami pochodzącymi od dimeru kwasu linolowego (DLA). Napełniacz – tEG, o strukturze podobnej do grafenu, wprowadzono do matrycy polimerowej w różnych ilościach (0,1, 0,2, 0,3 lub 0,5 % mas.) podczas polikondensacji in situ. Obrazy nanokompozytów otrzymane za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego pokazały bardzo dobre rozproszenie nanonapełniacza w matrycy polimerowej z występującymi nielicznie aglomeratami. Stwierdzono, że dodatek nanonapełniacza powodował zmniejszenie stopnia krystaliczności nanokompozytów PET-DLA oraz zwiększenie granicy plastyczności praktycznie nie wpływając na moduł Younga. Ponadto obecność tEG w kompozycie zmniejszała kąt zwilżania, dzięki czemu uzyskana powierzchnia stawała się bardziej hydrofilowa. Zmiana właściwości nanokompozytów na skutek wprowadzenia tEG wpływa korzystnie na możliwości ich zastosowania do celów medycznych.
Słowa kluczowe: elastomery termoplastyczne, poli(tereftalan etylenu), grafen, kwas dilinoleinowy, analiza termiczna
e-mail: mirfray@zut.edu.pl
Z. Staniszewski, M. El Fray (782.2 KB)
Wpływ termicznie eksfoliowanego grafitu na właściwości fizykochemiczne, termiczne i mechaniczne nanokompozytów kopoliesterowych (j.ang.)