English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Bociąga

Wpływ temperatury formy wtryskowej i prędkości wtryskiwania

na wybrane właściwości wyprasek polietylenowych

Polimery 2000, nr 11-12, 830


Streszczenie

Na podstawie literatury scharakteryzowano wpływ warunków wtryskiwania na właściwości wyprasek z różnych tworzyw. Przedstawiono wyniki prac własnych dotyczących wpływu temperatury formy wtryskowej (20–80°C) oraz prędkości wtryskiwania (0,015–0,12 m/s) na właściwości mechaniczne i cieplne wyprasek z PE-HD. Ze wzrostem temperatury formy wtryskowej następuje zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie, naprężenia rozciągającego przy odkształceniu 1%, modułu sprężystości przy rozciąganiu, twardości oraz temperatury mięknienia, natomiast zmniejszenie wydłużenia względnego przy maksymalnym naprężeniu rozciągającym i udarności (rys. 1–3). Wyższa temperatura formy wtryskowej ułatwia wypełnianie gniazda formującego, a spadek gradientu pomiędzy tworzywem i ścianką formy sprzyja zmniejszeniu naprężeń własnych w wyprasce i orientacji makrocząsteczkowej, więc wypraski charakteryzują się mniejszymi zapadnięciami tworzywa oraz lepszymi właściwościami mechanicznymi. Wysoka temperatura formy jest jednak niekorzystna z ekonomicznego punktu widzenia, ponieważ przedłuża czas cyklu wtryskiwania.

Efektem zwiększenia prędkości wtryskiwania jest pogorszenie właściwości wytrzymałościowych wyprasek (wytrzymałości na rozciąganie, naprężenia przy zerwaniu, twardości), spadek temperatury mięknienia oraz wzrost właściwości plastycznych (wydłużenia względnego przy zerwaniu, udarności) (rys. 4–6). Większa prędkość wtryskiwania powoduje skrócenie czasu wypełniania gniazda formującego i zmniejszenie strat ciepła na drodze przepływu tworzywa, jednak zbyt duża prędkość może być przyczyną wystąpienia anomalii przetwórczych wyprasek (głównie pęcherzy), a przez to pogorszenia ich właściwości mechanicznych.
Słowa kluczowe: temperatura formy wtryskowej, prędkości wtryskiwania, właściwości mechaniczne i jakość powierzchni wyprasek, polietylen dużej gęstości
E. Bociąga (832.5 KB)
Wpływ temperatury formy wtryskowej i prędkości wtryskiwania na wybrane właściwości wyprasek polietylenowych