English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Dębski. J. Magiera, J. Pielichowski

Wpływ struktury sztywnych pianek poliuretanowych spienianych poroforem węglowodorowym

na wartość zastępczego współczynnika przewodnictwa ciepła

Polimery 2001, nr 9, 631


Streszczenie

Opisano metodykę pomiaru współczynnika przewodnictwa ciepła (rys. 1) i przedstawiono wyniki badań wartości zastępczego współczynnika przewodnictwa ciepła (λz) przez sztywne pianki poliuretanowe (RPURF) spieniane mieszaniną pentanów w szerokim zakresie gęstości pozornych (ρ) pianek (rys. 2 i 3). Krzywe opisujące zależność λz = f(ρ) charakteryzują się występowaniem minimum w obszarze małych wartości ρ. Zebrano szereg równań opisujących modele teoretyczne, pozwalające na ocenę wartości współczynnika przewodnictwa ciepła przez pianki poliuretanowe (tabela 1). Stwierdzono, że wyznaczone na podstawie poszczególnych modeli wartości λz dotyczące danej pianki znacznie różnią się między sobą. Zweryfikowano przydatność stosowania równań opracowanych w odniesieniu do pianek spienianych freonami do oceny wartości λz pianek spienianych pentanem. Stwierdzono dobrą zgodność wyników doświadczalnych z obliczonymi wyłącznie w przypadku modelu Glicksmana (rys. 7); obliczenia prowadzono wg równania (4). Określono wpływ gęstości RPURF na wkłady poszczególnych strumieni (przewodzenie w fazie gazowej, przewodzenie w fazie stałej, promieniowanie) w transport ciepła przez piankę (rys. 8).


Słowa kluczowe: sztywne pianki poliuretanowe, porofor węglowodorowy, zastępczy współczynnik przewodnictwa ciepła, gęstość pianki, modele przewodnictwa ciepła
K. Dębski. J. Magiera, J. Pielichowski (339.8 KB)
Wpływ struktury sztywnych pianek poliuretanowych spienianych poroforem węglowodorowym na wartość zastępczego współczynnika przewodnictwa ciepła