English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

N. M. Bravaya, A. N. Panin, O. N. Babkina, N. D. Karpova

Wpływ rodzaju układu katalitycznego cyrkonocen/aktywator na wydajność polimeryzacji i właściwości polietylenu (j. ang.)

Polimery 2001, nr 6, 397


Streszczenie

Omówiono wpływ sposobu aktywowania metalocenu na jego katalityczne zachowanie się w polimeryzacji etylenu oraz wpływ rodzaju układu cyrkonocen/aktywator na wlaściwości otrzymywanego PE. Porównano działanie metyloaluminoksanu (MAO) i Al(i-Bu)/(TIBA)/CPh3B(C6,F5,)4 jako kokatalizatorów. Kinetyka polimeryzacji etylenu katalizowanej kompleksami metalocenowymi aktywowanymi za pomocą TIBA/CPh3B(C6,H5,)4 oraz katalityczne zachowania takiego układu pozwalają wnioskować, że w trójskładnikowych układach katalitycznych z prekatalizatorami dwuchlorkowymi TIBA działa nie tylko jako zmiatacz zanieczyszczeń lub środek alkilujący, lecz także jako kokatalizator powodujący powstawanie heterojądro­wych struktur kationowych, które spowalniają reakcję propagacji i przeniesienia łańcucha w większym stopniu niż to czyni MAO. W porównaniu z aktywowaniem MAO, cyrkonoceny dwuchlorkowe aktywowane przez TIBA/CPh3B(C6F5)4 okazały się umiarkowanie aktywne i prowadziły do wytworzenia PE o znacznie większym ciężarze cząsteczkowym (M). Chlorowiec lub ligand alkilowy występujący w zewnętrznej sferze koordynacyjnej centrum aktywnego wpływa w bardzo istotny sposób na katalityczne zdolności tego cen­trum i właściwości powstającego PE. Heterojądrowe centra aktywne Al-Zr zawierające Cl powodują tworzenie się liniowego PE o dużym M, podczas gdy centra zawierające alkil wydajnie wspomagają reakcje propagacji i przeniesienia lańcucha. W tym ostatnim przypadku znaczna reaktywność wiązania Zr-C przejawia się też dużą zdolnością do wbudowywania α-olefin, co prowadzi do powstawania rozgałęzionych łańcuchów PE.


Słowa kluczowe: polimeryzacja etylenu, sposoby aktywowania metalocenów, wpływ rodzaju aktywatora, właściwości polietylenu

N. M. Bravaya, A. N. Panin, O. N. Babkina, N. D. Karpova (273.4 KB)
Wpływ rodzaju układu katalitycznego cyrkonocen/aktywator na wydajność polimeryzacji i właściwości polietylenu (j. ang.)