English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Stepczyńska, K. Moraczewski, R. Malinowski, M. Żenkiewicz

Wpływ promieniowania UV na wybrane właściwości barwionej folii polilaktydowej (j.ang.)

Polimery 2017, nr 3, 193


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.193

Streszczenie
Przedstawiono wpływ promieniowania UV na strukturę geometryczną powierzchni, temperaturę przejść fazowych i temperaturę początku rozkładu cieplnego folii polilaktydowej zawierającej 2 % mas. barwnika. Badania struktury geometrycznej powierzchni wykonano metodami skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) oraz mikroskopii sił atomowych (AFM). Za pomocą różnicowego kalorymetru skaningowego (DSC) wyznaczano temperaturę przejść fazowych i zmian entalpii topnienia fazy krystalicznej. Temperaturę początku rozkładu cieplnego folii badano przy użyciu termograwimetru (TG). Stwierdzono, że promieniowanie UV, generowane w komorze starzeniowej, zmienia głównie strukturę geometryczną powierzchni folii oraz obniża temperaturę początku jej rozkładu.
Słowa kluczowe: polimery biodegradowalne, polilaktyd, starzenie UV, skaningowa mikroskopia elektronowa, mikroskopia sił atomowych, różnicowa kalorymetria skaningowa, termograwimetria
e-mail: m.stepczynska@ukw.edu.pl
M. Stepczyńska, K. Moraczewski, R. Malinowski, M. Żenkiewicz (1.14 MB)
Wpływ promieniowania UV na wybrane właściwości barwionej folii polilaktydowej (j.ang.)